مقایسه مدل سه عاملی فاما و فرنچ با مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، ‌ایران

چکیده

بازده سهام یکی از مفاهیم اساسی در پارادایم مالی شرکتی است که کاربردهای متعددی در مالی شرکتی دارد، یکی از این کاربردها نقش بازده سهام در انگیزش سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می باشد. در این پژوهش توان توضیح دهندگی بازده سهام توسط مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و مقایسه این دو مدل در قدرت تبیین و پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1398- 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های پنل با مدل اثرات ثابت (FEM) و با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS)، مشتمل بر 2960 مشاهده (شرکت/ فصل) انجام شده است. طبق نتایج این پژوهش، قدرت تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط مدل پنج عاملی فاما فرنچ در مقایسه با مدل سه عاملی فاما فرنچ بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Fama & French three-factor model with the five-factor model of Fama & French in explaining stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Asgar Noorbakhsh 1
 • Shahram Irani janyarlou 2
1 (Ph.D), Faculty of Management and Accounting Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 (MSe),Faculty of Management and Accounting Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Stock return is one of the basic concepts in the corporate finance paradigm that has several applications in corporate finance, one of these applications is the role of stock return in motivating investors to invest in corporate stocks. In this research the explanatory power of stock returns by Fama & French three-factor model and five factor model and comparison of these two models in explanatory and predictive power Stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2012-2019 were examined. This research in class of the field study and using techniques of panel data with fixed effects model and the generalized least squares method including the 2960 observations (Company / season) is done. According to the findings, explaining power of stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange by the five-factor model of Fama & French is more than compared with three-factor model of Fama & French.
Key words: Stock returns, Equity risk premium, Three-factor model of Fama & French, Five-factor model of Fama & French.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock return
 • Premium risk
 • Three-factor model
 • Five-factor model
 • آذر عادل، مومنی منصور (1398). آمار و کاربرد آن در مدیریت. چاپ بیست و چهارم. تهران: انتشارات سمت.
 • ایزدی نیا ناصر، ابراهیمی محمد، حاجیان نژاد، امین (1393). مقایسه مدل اصلی سه عاملی فاما و فرنچ با مدل اصلی چهار عاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، 2 (3)، 28- 17
 • باقرزاده سعید (1397). عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران، 7 (19) ، 64- 25
 • بابالویان شهرام، مظفری مهردخت (1395). مقایسه قدرت پیش بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل چهار عاملی کارهارت و-q عاملی HXZ در تبیین بازده سهام. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9 (30)، 16- 1
 • مجتهد زاده ویدا، طارمی مریم (1397). آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش بینی بازده سهام. پیام مدیریت، 2 (18) ، 132- 109
 • سوری علی (1398). اقتصادسنجی. چاپ هفتم. تهران: انتشارات فرهنگ شناسی.
 • تهرانی رضا (1398). مدیریت مالی. چاپ هجدهم. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • تهرانی رضا ، نوربخش عسگر (1398). تئوری های مالی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • تهرانی رضا ، نوربخش عسگر (1398). مدیریت سرمایه گذاری. چاپ نوزدهم. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • Artmann, S. &Finter, P. & Kempf, A. (2019)." Determinants of expected stock returns: Large sample evidence from the German market". Journal of Business Finance & Accounting, 39(5‐6): 758 –784.
 • Eugene F. Fama. & Kenneth R. French. (2013). "A Five-Factor Asset Pricing Model". Journal of Financial Economics ,57(5): 1–47.
 • Fama, Eugene F. & Kenneth R. French. (2012). "Common risk factors in the returns on stocks and bonds" . Journal of Financial Economics ,33(2): 3–56.
 • Fama, E. F., & French, K. R. (1993). "Size, Value, and Momentum in International Stock Returns". Journal of Financial Economics, (3), pp. 457-472.
 • Fan, S., & Yu, L. (2018). "Does the Alternative Three-Factor Model Explain Momentum Anomaly Better in G12 countries?". Journal of Finance & Accountancy, 12: 36 –
 • Hauwakini, M. & keam, S. (2015). "Estimation of expected return CAPM vs. Fama and French", International Review of Financial Analysis,14 (2): 407-427).
 • Hou, Kewei, Karolyi, Andrew . & Chan kho, Bong. (2017). "What Fundamental Factors Drive Global Stock Returns?". Journal of  Business Finance, 2 (16): 1
 • Jagganatan, G. & woung A. (2017). "Are the Fama and French Factors Global or Country Specific?", The Review of Financial Studies, 15(1): 543-572.
 • Leam, A. (2015). "Risk, Return, And Equilibrium: Empirical Tests". Journal of of Financial Economics, 21(3), 607-636.
 • Novy-Marx, Robert. (2019). "The other side of value: The gross profitability premium". Journal of Financial Economics, 26(3): 152 –170.
 • Sharp W. (2016). "Capital Asset Price: A theory of market equilibrium under conditions of risk". Journal of Finance ,19(1): 425–442.