ارزیابی رابطه عمر و مجموع داراییهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک با کارایی آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نهادهای مالی تخصصی هستند که با وجوه سرمایه گذاران در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاران را از مزیت مدیریت حرفه ای و نیز کاهش ریسک غیر سیستماتیک بهره مند می سازند. در این میان سرمایه گذاران نیازمند ابزارهایی جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشند. از جمله این ابزارها می توان به روش تحلیل پوششی داده ها که از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاره است، اشاره نمود. با استفاده از این روش، می توان شرکت های کارا و ناکارا را مشخص کرد. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1397 تا پایان فصل بهار سال 1399 می باشد و جامعه آماری آن را کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام تشکیل می‏دهد. همچنین نمونه آماری تحقیق شامل 35 صندوق سرمایه گذاری می‏باشد. نتایج نشان می دهد که نسبت کارایی بدست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها ارتباط معنی داری با بازدهی واقعی صندوق ها دارد، لذا روش تحلیل پوششی داده ها روش مناسبی جهت ارزیابی کارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. همچنین یافته ها گویای آن است که با افزایش مجموع دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر کارایی آن ها افزوده می شود اما سن صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر کارایی آن ها تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraising the Relationship between Age and Total Assets of Mutual Funds and their Efficiency by Using Data Envelopment Analysis Approach (DEA)

نویسندگان [English]

 • Alireza badkoobeh Hezaveh
 • ali Esmaeilzadeh Maghari
Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mutual funds are professional finance institutions which have invested in securities, by investors’ payments, while enjoying the professional management as well as decrease in non-systemic risk. On the other hand, investors require some approaches to evaluate the performance of mutual funds including, data envelopment analysis as a multi-purpose decision making method. Efficient and inefficient companies may be specified by this method, as well as a reference to achieve the efficiency limit for inefficient companies. This research aims to evaluate efficiency of mutual funds by the method of data envelopment analysis. The interval is begun from 2018 until the end of the spring of 2020 and all stock mutual funds form the statistical society. Also 35 mutual funds is a statistical sample. The results show meaningful correlation between obtained efficiency by the method of data envelopment analysis and the real output of mutual funds. So data envelopment analysis is a suitable method to evaluate efficiency of mutual funds. The results indicate that increase in total assets of mutual funds enhance their efficiency. But the age of mutual funds does not affect their efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mutual Funds
 • Efficiency
 • Data Envelopment Analysis Approach
 • ابزری، مهدی و سعید صمدی و ناصر ایزدی­نیا و مجتبی دهقانپور وحید، (1387)، ²ارزیابی عملکرد شرکت­های گروه فلزات اساسی در بورس تهران با استفاده از مدل EVA و بررسی رابطه آن معیارهای حسابداری سود²، تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 26، پاییز و زمستان: 20-3.
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا و رضا تهرانی و زهرا شیرازیان، (1384)، ²بررسی رابطه میان عملکرد شرکت­های سرمایه­گذاری بر اساس سه شاخص ترینر، جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقد شوندگی آن ها²، تحقیقات مالی، شماره 19: 24-3.
 • انصاری، عبدالمهدی و محسن کریمی، (1387)، ²بررسی معیارهای مالی ارزیابی عملکرد مدیریت در ارزش آفرینی برای سهامداران با تاکید بر معیارهای اقتصادی²، حسابدار، شماره 200.
 • پارچینی، سید صادق، (1390)، "رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نسبت های شارپ، پتانسیل مطلوب و مقایسه آنها با یکدیگر"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
 • تاجمیر ریاحی، حامد؛ اسمعیلی اتوئی، سلمان؛ حبیبی، محمد حسن. (1396). بررسی کارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها.مدیریت تولید و عملیات. 7 (1): 83-102. doi 10.22108/jpom.2016.20913
 • جباری، رامین، (1390)، "رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران"، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران، گروه مالی و سرمایه گذاری شریف، اسفند: 669-651.
 • چاوشی، بهنام، (1387)، "مروری بر صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام"، ماهنامه بورس، شماره 78، آبان: 37-28.
 • راعی، رضا و احمد تلنگی، (1387)، ²مدیریت سرمایه­گذاری پیشرفته²، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
 • رحمانی، علی؛ حسینی، سیدعلی؛ کاشف، معصومه. (1395). بررسی تأثیر ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر عملکرد آن‌ها. مدیریت دارایی و تأمین مالی. 4 (2): 15-28. doi: 10.22108/amf.2016.20637.
 • رمضانی، سید مهدی، )1387(،²بررسی رابطه میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران²، بورس، شماره 74، تیر: 11-4.
 • روشنگرزاده، امین و علی رضایی، (1389)، ²بررسی مقایسه­ای عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری بر اساس مدل­های مودیلیانی، ترینر و نسبت اطلاعاتی²، مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران، گروه مالی و سرمایه­گذاری شریف، اسفند: 373-351.
 • سیداورادی، میر­ هادی، (1388)، ²بررسی اعتبار رویکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در تبیین بازده سهام²، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
 • عبده تبریزی، حسین و روح الله شریفیان، (1387)، "بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره1، بهار: 70-35.
 • عرب مازار یزدی، محمد و شهناز مشایخ، (1384)، "بررسی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380 – 1374"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره42، زمستان: 60-41.
 • فرقاندوست حقیقی، کامبیز و ثریا یاری، (1381)، ²شیوه­ای نو برای تعیین قیمت سهام²، نشریه بورس، شماره 34، بهمن: 51-40.
 • قنادی قمی، نادیا، (1390)، ²مقایسه ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک مبتنی بر نسبت­های شارپ، پتانسیل مطلوب و بازده واقعی²، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
 • کیوان، راضیه؛ جنانی، محمدحسن؛ وکیلی فرد، حمیدرضا. (1397). پایداری عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران با استفاده از استراتژی مومنتوم. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11 (40): 161-172.
 • مالکی نیا، ناهید و حسین عسگری، (1390)، ²بررسی ارتباط بین هزینه سرمایه و معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی با ارزش ذاتی در شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران²، فصلنامه بورس اوراق بهادار،  شماره 13،  سال چهارم، بهار: 57-41.
 • محمدی، لیلا، (1390)، ²ارزیابی عملکرد پرتفوی مبتنی بر ماتریس شبکه با استفاده از معیار شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب مطالعه موردی: شرکت سرمایه­گذاری گروه توسعه ملی 1385-1388²، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
 • مجتهدزاده، ویدا و شادی حسن­زاده، (1387)، ²رابطه ارزش افزوده بازار با معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل­های اقتصادی و حسابداری²، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره2، تابستان: 178-147.
 • مقدسیان، ایمان، (1389)، ²بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در ایران²، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ­مالی، دانشکده علوم اقتصادی.
 • نظرپور، محمدنقی و محبوبه ابراهیمی، (1388)، ²طراحی صندوق سرمایه­گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه²، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره33، بهار: 94-63.
 • یحیی زاده فر، محمود و اسمعیل ابونوری و مریم آبادیان، (1388)، "بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش بازار سهام شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم، شماره 6، تابستان: 115-91.
 • Babalos ،، Caporale ، G M.، Philippas،N.،2012، Efficiency Evaluation of Greek Equity Funds، Research in International Business and Finance No. 26.
 • Bangash, R., Hussain, A., & Azhar, M. H. (2018). Performance Evaluation of Mutual Funds: A Data Envelopment Analysis. Global Social Sciences Review, 3(2), 215-240.‏
 • Curtis, Asher and McVay, Sarah E. and Toynbee, Sara, (2017), "The Changing Implications of Research and Development Expenditures for Future Profitability", Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2402886 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2402886.
 • Davila, A., & Venkatachalam, M. (2004), "The relevance of non-financial performance measures for CEO compensation: Evidence from the airline industry", Review of Accounting Studies, 9, 443–464.
 • Fama, E. F. (1980), "Agency problems and the theory of the firm", Journal of Political Economy, 88(2), 288–307.
 • Graevenitz, Georg Von, (2009), Are Advertising and R&D Complements?, Repec, Working Paper.
 • Griffith, R. (2001), "Product market competition, efficiency and agency costs: an empirical analysis", Institute for Fiscal Studies.
 • Guadalupe, M., & Perez-Gonzalez, F. (2011), "Competition and private benefits of control", Working paper.
 • Hoberg, G., Phillips, G., & Prabhala, N. (2014), "Product market threats, payouts, and financial flexibility", The Journal of Finance, 69(1), 293–324.
 • Huang, C. J., &Wang, B. C. (2009), "The Influence of Industry Competition and Corporate Governance on Myopic R&D Investment Behavior", JungLi, Taiwan: The 2009 International Conference of Taiwan Finance Association.
 • Huang, C. J., Chang, W. T., & Chow, C. W. (2013), "Exploring Taiwanese companies' use of non-financial performance measures and the channels whereby performance effects arise", Journal of Contemporary Accounting, 14(2), 113–145.
 • Jensen, M. C. (1986), "Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeover", American Economic Review, 76(2), 323–329.
 • Keung Tam، F،2000، A Study of the Relative Stock Market Pricing Efficiency inSeveral Industries،Using Data Envelopment Analysis، Masters of appliedscience dissertation، The University of Toronto،
 • Liao, Li-kai, Lin, Yi-Mein, Lin, Tsung-Wen, (2015), "Non- financial performance in product market and capital expenditure", Journal of Business Research, Vol.29.
 • Lin, H. F., & Chen, Chieh Hung, (2011), "Market share and myopic R&D investment—The evidence of Taiwan's high technology industries", The 14th conference on interdisciplinary and multifunctional business management.
 • Riley, R. A., Jr., Pearson, T. A., & Trompeter, G. (2003), "The value relevance of non-financial performance variables and accounting information: The case of the airline industry", Journal of Accounting and Public Policy, 22(3), 231–254.
 • Tsolas, I. E. (2019). Utility Exchange Traded Fund Performance Evaluation. A Comparative Approach Using Grey Relational Analysis and Data Envelopment Analysis Modelling. International Journal of Financial Studies, 7(4), 67.‏
 • Tsolas, I. E. (2020). Precious Metal Mutual Fund Performance Evaluation: A Series Two-Stage DEA Modeling Approach. Journal of Risk and Financial Management, 13(5), 87