آینده نگاری پیشران های حوزه آموزش و پژوهش در نظام مالیاتی ایران - با رویکرد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی و ارزیابی پیشران های استراتژیک و آینده ساز حوزه آموزش و پژوهش در نظام مالیاتی کشور با رویکرد اقتصادی است. این پژوهش با رویکرد آینده پژوهی با روش دلفی فازی و تحلیل ماتریس اثرات متقابل بر اساس مصاحبه با خبرگان مالیاتی انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده از منظر روش شناختی، تحقیق پیمایشی (زمینه یابی)؛ از منظر ماهیت، توصیفی تحلیلی و از منظر روش شناسی، مبتنی بر روش آمیخته (ترکیبی از کمی و کیفی) است. پس از شناسایی 21 پیشران نخست در مراحل سوال، مصاحبه و پرسش نامه دلفی فازی، جهت نهایی کردن و ارزیابی پیشران‌های موثر و آینده ساز، همه پیشران های شناسایی شده بر اساس میانگین فازی مثلثی مورد تجزیه و تحلیل و جهت تحلیل اثرات متقابل میان پیشران ها، از نرم افزار میک مک استفاده شده است. براساس نتایج پژوهش تعداد 7 پیشران در مرحله دلفی فازی تعیین که مجددا جهت تعیین تحلیل اثرات متقاطع به خبرگان ارسال شد که در نهایت 2 پیشران به عنوان تاثیرگذار، 1 پیشران به عنوان تاثیرپذیر و مابقی پیشران ها به عنوان پیشران های دووجهی و تنظیمی به عنوان پیشران های استراتژیک و آینده ساز تایید گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foresight of education and research in the Iranian tax system - with an economic approach

نویسندگان [English]

 • Einollah Zamani Eskandari 1
 • Mohammadreza Mehrabanpour 2
 • Azita Jahanshad 3
1 PhD Student in Accounting, Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and evaluate the strategic and future drivers of education and research in the country's tax system with an economic approach. This research has been done with the approach of futures studies with Delphi-fuzzy method and analysis of matrix of interactions based on interviews with tax experts. Research method used from methodological perspective, survey research (field research); From the point of view of nature, it is descriptive-analytical and from the methodological point of view, it is based on the mixed method (a combination of quantitative and qualitative). After identifying the first 21 drivers in the stages of questioning, interviewing and fuzzy Delphi questionnaire, in order to finalize and evaluate the effective and future-making drives, all the identified drives are analyzed based on the fuzzy triangular mean and for analysis. Interactions between propellants Mick Mac software is used. Based on the results of the study, 7 propellants in the fuzzy Delphi stage were determined, which were again sent to experts to determine the analysis of cross-effects. The title of Strategic and Futuristic Propulsion was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foresight
 • drivers
 • education
 • research
 • tax system
 • رحیمی، بهروز، مهری، داریوش، محمدلو، اکرم (1399) " آسیب شناسی الگوی طراحی آموزشی دوره های آموزش کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس عناصر برنامه درسی الگوی" نشریه آموزش در علوم انتظامی، دوره 7، شماره26، صفحه120 –
 • زارع زیدی، علیرضا. (1396) " نقش آموزش نیروی انسانی در بهبود بهره وری سازمان ها"، تهران: کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی.
 • شکر زاده، صادق، صباغیان زهرا، پرداخت­چی، محمد حسن (1391) " رابطه بین شیوه های آموزش کارکنان با فرایندهای مدیریت دانش سازمانی: در صنعت هسته ‌ای"، دانشگاه شهید بهشتی، مجله پژوهشهای مدیریت در ایران ، دوره 16، صفحه 128-113.
 • صیدآبادی (1395) پایان نامه با موضوع" بررسی تاثیر آموزش قانون مالیات بر ارزش افزوده به مودیان در وصول درآمدهای مالیاتی از دیدگاه کارکنان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • جعفری صمیمی، احمد.(1390). اقتصاد بخش عمومی(1). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت). مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
 • حبیبی، آرش؛ و همکاران. (2015). آموزش تکنیک دلفی فازی برای پیش بینی و غربالگری شاخص ها.
 • خزایی، سعید. (1398) . کانال رسمی تحقیقات و مطالعات و دیدگاه های نو در حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری.
 • مختارزاده، آزاده ، آقاخانی، فهیمه (1393) " شناسایی و اولویت بندی نارسایی های نظام آموزش کارکنان سازمان مالیاتی شهر تهران" خط مشی گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)، دوره 5، شماره 16- 15، صفحه 50-37.
 • مهربان پور، محمدرضا، مصطفایی، علی و مصطفایی، جعفر (1398) "روش­های پژوهش کیفی در حسابداری، حسابرسی و مالی"، تهران، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 • نبی زاده، زهرا (1398)"بررسی میزان تاثیر آموزش روشهای الکترونیکی (روش های مجازی، مالیات الکترونیک و تجارت الکترونیک) بر مودیان در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 3 شماره 11 ، صفحه 28-20 .
 • Bell, W. (2003). Foundations of Futures Studies: History, Purposes, and Knowledge, Transaction
 • Chen, C, (2010), Impact of quality antecedent on taxpayer satisfaction with online tax-filing system: An empirical study. Information & Management 47, pp.308-315.
 • Foresight Methodologies; UNIDO;2004
 • Godet, M. and P. Durance (2011). Strategic Foresight for Corporate and Regional Development, Dunod and
 • Gordon, T. J. (2012). Cross-Impact Analysis, in "Futures Research Methodology Version 3.0", The Millennium Project.
 • Popper, R. (2008). "How Are Foresight Methods Selected?", Foresight 10(6).
 • Powell C. The Delphi technique: myths and realities. J Adv Nurs 2003 Feb; 41(4): 376-82.
 • (2005). “Foresight Methodologist”.
 • Wendell Bell. (2003). “Futures studies”.