تحلیل ارتباط معیار‌های ریسک و عملکرد با تأکید بر نقش اثربخشی مدیریت ریسک در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 گروه حسابداری ، تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

سرمایه‌گذاران خواهان آگاهی از عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند. هر چه اطلاعات بیشتری در دسترس باشد و هر چه مهارت بیشتری در استفاده از اطلاعات موجود وجود داشته باشد، ارزیابی صحیح‌تری از عملکرد شرکت صورت خواهد گرفت. هدف این پژوهش تحلیل ارتباط معیار‌های ریسک و عملکرد با تأکید بر نقش اثربخشی مدیریت ریسک در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین‌جهت از اطلاعات مالی 132 شرکت بین دوره زمانی 1390 الی و 1397 به‌عنوان نمونه آماری استفاده شد. در این پژوهش از روش تحلیل ساختار که آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست استفاده‌شده زیرا این مدل یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات درباره روابط متغیرهای مشاهده‌شده و مکنون می‌باشد نتایج آزمون فرضیه‌ها و برازش مدل نشان داد معیار‌های ریسک بر وضعیت عملکرد شرکت‌ها تاثیر معناداری دارد و اثربخشی مدیریت ریسک به‌عنوان متغیر مداخله‌گر این ارتباط را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Risk and Performance Criteria with Emphasis on the Role of Risk Management Effectiveness in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Nasrin Ranjbar Shamsi 1
 • Zahra Pourzamani 2
 • Farzaneh heidarpoor 3
 • Afsaneh Tavangar. 2
1 department of accounting ،central Tehran branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 department of accounting ،central tehran branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran
3 Associate Prof. Of Accounting, Faculty of Economic and Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Investors want to be aware of the performance of investment companies. The more information available and the more skillful the use of available information, the more accurate the performance of the company will be.The purpose of this study is to analyze the relationship between risk criteria and performance with emphasis on the effective role of risk management in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Therefore, the financial information of 132 companies between 1390 and 1397 was used as a statistical sample. In this research, the structure analysis method is used, which is a test of a special model of the relationship between variables, because this model is a comprehensive approach to test hypotheses about the relationships of observed and hidden variables. It has a significant effect and the effectiveness of risk management as an intervening variable modulates this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Criteria
 • Risk Criteria
 • Risk Management Effectiveness
 • Structural Equations
 • آذر، عادل و منصور مؤمنی. تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت. 1381. ج.1، انتشارات بازتاب.
 • اولادغفاری، حمید و نگار خسروی‌پور. تأثیر غیر بهینگی ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت. 1399. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 45، ص 239 تا 271.
 • تاری‌وردی، یدا... و زهرا دامچی‌جلودار. رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت. 1391. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال چهارم، شماره چهاردهم، ص 43-62.
 • حسینی، سیدعبدالرضا؛ سیدمحمدحسین حسینی و سیدمهدی سیدمطهری. رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت‌های فعال صنایع غذایی. 1393. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(1)، 45-60.
 • سکاران، اوما. روش‌های تحقیق در مدیریت. 1380. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • عسگرنژادنوری، باقر و پریسا امکانی. تاثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه‌ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی. 1386. مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره 5، شماره 2، شماره پیاپی 17، صفحه 93-112. 
 • قربانی، محمد. بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر بحران مالی بانک‌ها. 1396. کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی، ص 1-14.
 • مصلی مهسا و فرزاد مقدم. بررسی تاثیر اهرم مالی بر ریسک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. 1399. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(29)، 32-42.
 • مقدم، عبدالکریم؛ جواد حیدری و زهرهماندگاری. عوامل اقتضایی و مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در ایران. 1397. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره چهارم، شماره 1، ص 128-140.
 • 10- مهربان‌پور، محمدرضا؛ حسام وقفی؛ مهناز آهنگری و علی فیاض. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک (عدم اطمینان محیطی) و ارزش شرکت با تأکید بر نقش ویژگی‌های هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی. 1396. پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی، دوره 1، شماره 4، ص 99-121.
 • نصیری، سپیده‌سادات و غلامرضا سلیمانی‌امیری. ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران. 1399. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 45، ص 135 تا 160.
 • هومن، حیدرعلی. مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. 1387. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران.
 • Atatlib, F. & KHadam, Sh. (2016). Corporate risk management, New World Insurers, Issue 190-200. (in persian).
 • Bruce, Michael, J, (2010). Overview of enterprise risk management, Business Press Thomson Learning.
 • Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(3), 39−50.
 • Gordon, Lawrence A. Loeb, Martin P. Tseng, Chih-Yang, (2009), "Enterprise Risk Management and Firm Performance: A Contingency Perspective", J. Account. Public Policy 28,PP. 301–327.
 • Hoyt, R.E. and Liebenberg, A.P. (2011). The Value of Enterprise Risk Management, The Journal of Risk and Insurance, Vol.78, No. 4, Pp. 795– 822.
 • Jorg Henseler, Christian M. Ringle Rudolf R. Sinkovics (2009),The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing, DOI: 10.1108/S1474-7979(2009)0000020014 In book: Advances in International Marketing, Publisher: Emerald JAI Press, pp.277-319
 • Merna, T. and Al-Thani, F. F. (2008), Corporate Risk Management, 2nd edition, John Wiley & Sons Ltd. Chichester, United Kingdom
 • Muhammad Farhan Malik,Mahbub Zaman, Sherrena Buckby (2020) Enterprise risk management and firm performance: Role of the risk committee Journal of Contemporary Accounting & Economics Volume 16, Issue 1, April 2020, 100178.
 • Nocco B.W. & Stulz M. (2006), Enterprise risk management: theory and practice, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 18, No. 4, pp. 1-13.
 • NurulBadriyah، & Ria NellySariYesi& MutiaBasri (2015)The Effect of Corporate Governance and Firm Characteristics on Firm Performance and Risk Management as an Intervening Variable Procedia Economics and Finance، Volume 31, 2015, Pages 868-875
 • Pike, R, Neale, B & Linsley, PM (2012), Corporate finance and investment - decisions and strategies. 7th edn, Pearson Education.
 • Porter, M. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business review, 78- 93
 • Rodriguez-Pinto, Javier, Rodriguez -Escudero Gutiérrez-Cillán Ana Isabel Jesús. (2008), "Order, positioning,scope and outcomes of market entry", Industrial marketing management, 37. pp. 154-166
 • Romney, M. B. and Steinbart, P. J. (2012), Accounting Information Systems, 12th edition, Pearson Education Ltd. Harlow, United Kingdom
 • Saiful (2017)Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks، Asian Journal of Finance & Accounting، 2017, Vol. 9, No. 1pp34-53.
 • Souza, Rodrigo Silva DeSilva Gomes, Sônia Maria DaBruni, Adriano LealOliveira, Gilca Garcia De;Sampaio, Márcio Santos, Faria. Juliano Almeida De. (2012). Enterprise Risk Management and Performance Improvement: A Study with Brazilian Nonfinancial Firms, in Antonio Davila, Marc J. Epstein, Jean-François Manzoni (ed.) Performance Measurement and Management Control: Global Issues, Studies in Managerial and Financial Accounting, Vol.25,Pp. 275 – 298
 • Tenenhaus, M. Pages, J. Ambroisine, L.Guinot, C. (2005), "PLS methodology to study relationships between hedonicjudgements and product characteristics", Food Quality and Preference, 16. pp. 315–325.
 • Wickramasinghe, Manjula Bandara and Gunawardana, Kennedy, Cash Flow Risk Management Practices on Sustainable Financial Performance in Sri Lanka (March 13, 2018). International Journal of Arts and Commerce, Vol. 6, No. 8, November 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3139402