مطالعه تطبیقی ساختار و الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد، گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشگاه آزاد،گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پس از بحران مالی سال 2007-2009، تنظیم و نظارت بر بخش‌ مالی، در ابعاد مختلف دستخوش تغییرات گسترده قرار گرفته و سختگیرانه‌تر شده است. مؤسسات مالی که تا زمان بحران مالی تحت نظارت نبودند، اکنون تحت تنظیم و نظارت قرار دارند و آنهایی که تحت نظارت بودند، ملزم به تطابق با قوانین و مقررات سختگیرانه‌تری شده‌اند. باتوجه به نقش مهم نهادهای مالی در بازار سرمایه کشور و ضرورت نظارت کارا و اثربخش بر این نهادها، در مقاله حاضر سعی شده به بررسی ویژگی‌ها، فرایندها، ابعاد و ساختارهای مطلوب نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه با استفاده از مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته پرداخته ‌شود. نتایج نشان می‌دهد که اکثر کشورهای جهان از الگوی نظارت مبتنی بر مقررات، که عمدتاً به بررسی عملکرد تاریخی نهادهای مالی در مقطعی از زمان پرداخته و مبتنی بر معاملات بوده به سمت الگوی نظارت مبتنی بر ریسک که تمرکز آن نظارت مستمر و فرایند محور است، سوق یافته‌اند. در این تحقیق علاوه بر بررسی ساختار کلان نظارتی بازارهای مالی کشورهای دنیا در مقایسه با کشور ایران، ساختار، ابعاد، ویژگی‌ها و ابزارهای مورد استفاده در الگوی نظارت مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن ارائه یافته‌های حاصل از مطالعه تطبیقی در جدول مقایسه‌ای، الگوی پیشنهادی محقق با هدف بهینه‌سازی ساختار موجود نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران به صورت مدل مفهومی در انتهای مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the structure and pattern of supervision of financial institutions in the Iranian capital market and selected countries

نویسندگان [English]

 • Rohollah Najafi 1
 • Mahdi Madanchi Zaj 2
 • Mirfeyz Fallahshams 3
 • Ali Saeedi 4
1 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Financial Management, E-campus Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 دانشیار دانشگاه آزاد،گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده [English]

After the financial crisis of 2007-2009, regulation and supervision of the financial sector have undergone extensive changes in different sizes and are stricter. Financial institutions that were not under surveillance until the financial crisis are now being supervised and regulated, and those under supervised have been required to comply with the rules and regulations. Regarding the important role of financial institutions in the capital market and the necessity of efficient and effective supervision on these institutions, the present paper tries to investigate the features, processes, dimensions and desired structures of financial institutions in capital market using comparative study of developed countries. the results show that most of the countries of the world are driven from the rule-based supervision pattern, which is mainly investigating the historical performance of financial institutions at a time of time and is based on transaction- to risk-based supervision pattern, focusing on continuous and process-based supervision. in this study, in addition to investigating the macro structure of world financial markets compared to iran, structure, dimensions, features and tools used in the risk- based supervision pattern are investigated. in addition, the results of adaptive study are presented in the comparison table and the proposed model with the aim of optimizing the existing structure of supervision of financial institutions in the capital market is presented as conceptual model at the end of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • نظارت مبتنی بر ریسک
 • نظارت مبتنی بر مقررات
 • نهادهای مالی
 • حامدی میثم، فراهانیان محمد جواد (1394) "تنظیم و نظارت در بازارهای مالی". تهران. انتشارات بورس اوراق بهادار تهران.
 • دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی (1395) "بررسی ساختار مقررات­گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و ارائه پیشنهادات برای ایران". اسفندماه.
 • نجفی، روح الله (1395)، "ارائه مدل نظارتی مبتنی بر ریسک برای نظارت بر تشکل­های خود انتظام بازار سرمایه ایران"، مقاله در حال بررسی در فصلنامه علمی و پژوهشی بورس اوراق بهادار تهران.
 • Alparslan Budak Gökben Altaş (2010),The Association of Capital Market Intermediary Institutions of Turkey,” The Structure of Turkish Capital Markets”.
 • Chadwick BA, Bahr HM, Albrecht SL. Social science research methods, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1984.
 • Financial Conduct Authority (2014), The FCA’s approach to supervision for C4 Firms, Website: fca.org.uk.
 • Group of Thirty (2008), The structure of Financial Supervision Approaches and Challenges in a Global Marketplace.
 • IMF Country Report No. 11/274 (2011), Germany: Financial Sector Assessment Program—Detailed Assessment of Observance of IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulations
 • IMF Country Report No. 15/57 (2015), south africa: Detailed Assessment of Observance of IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulations.
 • IMF Country Report No. 15/91 (2015), United States: Detailed Assessment of Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation.
 • IMF Country Report No. 13/344 (2013), Singapore:Detailed Assessment of Implementation on the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation
 • IOPS (2012) Toolkit for Risk-Based Pensions Supervision, “Preparation for Risk-based Pensions Supervision”. http://www.iopsweb.org/toolkit/Module0Introduction.pdf
 • IOSCO (2009)”Guidelines to Emerging Market Regulators Regarding Requirements for Minimum Entry and Continuous Risk-Based Supervision of Market Intermediaries”
 • IOSCO Annual Conference Workshop (2014),” Market Intermediaries Risk Based Supervision”, Stephen Po Senior Director, Intermediaries Supervision Department Securities and Futures Commission Chairman, IOSCO Committee on Regulation of Market Intermediaries.
 • Joseph Charles Momanyi (2006), “The Effectiveness of a Risk Based Supervision as Adopted by the Central Bank of Kenya”. A research Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of a Master of Business Administration (MBA), university of Nairobi.
 • JFSA’s supervisory approaches (2018), “Replacing checklists with engagement” Issued for comments by February 14, 2018.
 • Lillian Chebet Misoi (2014), “The Effectiveness of a Risk Based Supervision Model as Adopted by the Kenyan Capital Market”. A project Submitted to School of Business in Partial Fulfillment of the Requirements for the Award of a Master of Business Administration (Finance Option) Degree of Kabarak University.
 • Lawshe CH. A quantitative approach to content Personnel Psychology, 1975, 28, 563-575.
 • Monetary Authority of Singapore,(2007), “MAS’ Framework For Impact and Risk Assessment of Financial Institutions”
 • Moneylife Digital Team (2014),”SEBI to rejig its supervision model based on risk level”
 • Rana Singh (2009),Securities market, Published in Economy & FinanceBusiness.
 • SEBI, Risk Based Supervision of Market Intermediaries.
 • Stephen Po (2014), Market Intermediaries Risk Based Supervision, 2014 IOSCO Annual Conference Workshop. Senior Director, Intermediaries Supervision Department Securities and Futures Commission.
 • Supervision (2018) ,www.handbook.fca.org.uk, Release 24.