طراحی مدل سیستمی کارآفرینی پایدار مبتنی بر ارزش‌آفرینی: رویکرد سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار و عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 4- استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه شمس، موسسه آموزش عالی، گنبد کاووس، ایران

چکیده

کارآفرینی پایدار مبتنی بر ارزش‌آفرینی در چارچوب سرمایه‌گذاری، از موضوعات با اهمیت کسب‌وکارهای رقابت‌پذیر امروزی است. لذا باید ضمن توجه به سرمایه‌گذاری در این حوزه، مفاهیم ارزش‌آفرینی را به عنوان مشخصه‌های بسیار تاثیرگذار بر آن و همچنین پیامد سرمایه‌گذاری نیز قلمداد شود. برای انجام این پژوهش، ابتدا به بررسی جامع مدل‌های مدیریت کارآفرینی پایدار پرداخته شد. پس از انجام مصاحبه‌ها، اقدام به کدگذاری مصاحبه‌ها، چالش‌ها، شکاف‌ها و ارایه ایده‌های رفع آن‌ها شد. با استفاده از رویکرد سیستمی و توزیع پرسشنامه، نظرات خبرگان در زمینه با اهمیت‌بودن شاخص‌های کارآفرینی پایدار، بررسی شد و در نهایت با توجه به قانون بهینه پارتو، عواملی که بیشترین امتیاز را داشتند(20درصد بالا) به‌عنوان عوامل اثرگذار شناسایی شد. نتایج در سه حوزه مولفه‌های ورودی فردی، ورودی محیطی و خروجی سیستمی بررسی شد. یافته‌ها حاکی از آن است که متغیرهای ورودی فردی به ترتیب عوامل مرکز کنترل، خلاقیت، استقلال فردی و نیاز به موفقیت و ریسک‌پذیری مهمترین عوامل و در بخش متغیرهای ورودی محیطی به ترتیب وضعیت بازار، فساد اجتماعی و نرخ بیکاری، آموزش و فرهنگ کارآفرینی، حمایت دولتی و ایجاد بستر قانونی مهمترین عوامل موثر هستند. همچنین مهمترین عوامل مربوط به خروجی‌های سیستمی به ترتیب ایجاد صنایع و کسب‌و‌کار، رشد اقتصادی و توسعه پایدار، نرخ بیکاری و فساد اجتماعی هستند. در نهایت پیشنهادهای کاربردی برای فعالان و محققین حوزه کارآفرینی بیان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Sustained Systemic Pattern of Entrepreneurship Based on Value-Creation; Investment Approach

نویسندگان [English]

 • Mohsen Amini 1
 • Fatemeh Hamidifar 2
 • taghi torabi 3
 • Masoud Ghodsi 4
1 ph.d candidate
2 Assistant Professor, Educational Management and Higher Education Faculty, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 associate professor
4 Assistant Professor, Department of Management, Shams University, Gonbad Kavous, Iran.
چکیده [English]

Sustainable entrepreneurship based on value creation in the context of investment is one of the most important issues for today's competitive businesses. Therefore, while paying attention to investing in this field, the concepts of value creation should be considered as very influential characteristics on it as well as the consequence of investing. To conduct this research, first, a comprehensive review of sustainable entrepreneurship management models was conducted. After the interviews, the interviews were coded; challenges, gaps and ideas for resolving them were presented. Using a systematic approach and distributing a questionnaire, the opinions of experts on the importance of sustainable entrepreneurship indicators were examined. Finally, according to Pareto's optimal law, the factors with the highest score (20% higher) were identified as influential factors. Findings indicate that individual input variables are factors of control centre, creativity, individual independence and the need for success and risk, respectively. Environmental input variables are the most important effective factors, respectively, market situation, social corruption and unemployment rate, entrepreneurship education and culture, government support and creating a legal basis. Also, the most important factors related to system outputs are the creation of industries and businesses, economic growth and sustainable development, unemployment rates and social corruption, respectively. Finally, practical suggestions were expressed for activists and researchers in the field of entrepreneurship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment
 • Entrepreneurship Management
 • Sustainable Entrepreneurship
 • Food Industry
 • Value Creation
 • اختری، مجتبی و کشاورزی، علی حسین(1393)، شناسایی نوع انگیزه شغلی موثر بر تصمیم گیری کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 2، تایستان 1393، صص289 -304.
 • امیری، علی نقی؛ و مرادی، یزدان(1387)، نگرش های کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی و آموزش عالی. شماره 49، صص 45-67.
 • جهانبگلو، زامین(1383)، نقل عقل مدرن: گفتگوهایی با اندیشمندان امروز جهان، ترجمه حسین سامعی، انتشارات نشر و پژوهش فروزان روز، چاپ سوم.
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل(1398)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارت صفار، چاپ ششم، تهران.
 • درویش کجوری، فرخ(1388)، مقدمه‌ای بر روش‌های آماری چند‌متغیره کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، چاپ اول.
 • دیوسالار،سمانه وفرشادبزرگی(1391)،بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی وتوسعةپایدار .کنفرانس ملی کارآفرینی ومدیریت کسب وکار های دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون و همکاران(1399)، دایره المعارف جامع کارآفرینی جلد اول، دوم و سوم، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، با حمایت گروه صنعتی پژوهشی زر، تهران.
 • زردار, زرین, علیزاده, عبدالرحمان. (1395). تطور بازنمایی ویژگی های کارآفرین در سریال های تلویزیونی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 4، شماره 8، صص 689-708.
 • سالازار، ملیتو(1376)، مقدمه ای بر کارآفرینی، ترجمه سیامک نطاق، با نظارت سازمان بهره وری ملی ایران، انتشارات بصیر، چاپ اول، یزد.
 • سعیدی, علی اصغر, عزیزی مهر, خیام, طوسی, ندا, تمیزی فر, ریحانه. (1389). سنجش سرمایه‌ی اجتماعی و ارتباط آن با نوآوری(مطالعه موردی: واحد تندر ایران خودرو)، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 3 شماره 3، صص 131-155.
 • شیخان، ناهید(1388)، آموزش وترویج کارآفرینی در میان دانش آموزان، کارآفرینان امیرکبیر، شماره 45، فرورودین 88، صص 8-10.
 • صالحی, کیوان, مرادی, حجت اله. (1394). نقش آموزش‌های دانشگاهی در توسعه قابلیت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت راهبردی شماره 21 دوره 57، صص 57-81.
 • عربیون، ابوالقاسم؛ عبداله زاده، غلامحسین و شریف زاده، محمدشریف(1396)، برنامه ریزی راهبردی پژوهش های کارآفرینی در ایران، پژوهش های منابع انسانی، دوره 7، شماره یک، بهار 1396، صص 125-148.
 • عزیزی, مریم, شهنی ییلاق, منیجه, حاجی یخچالی, علیرضا, عالی پور, سیروس(1395)،هنجاریابی آزمون خودارزیابی مهارت های غیرشناختی مرتبط با قصد و موفقیت کارآفرینانه در بین کودکان 12-11 ساله شهر اهواز، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، دوره 4، شماره 9، صص 653-669.
 • علوی‌زاده, سیدامیرمحمد. (1396). کارآفرینی و نقش آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: استان ایلام). فصلنامه علمی فرهنگ ایلام، دوره 18 شماره های 56 و 57، صص 157-170.
 • فرید, داریوش. (1388). بررسی رابطة بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)، مدیریت ورزشی، دوره یک، شماره دو، صص 97-122.
 • فیض بخش بازرگان، سیدعلیرضا و دهقان پور فراشاه، علی(1381)، فرایند تصمیم گیری شروع به کارآفرینی(مطالعه موردی:کارآفرینان ایرانی)، دانش مدیریت، شماره 58، پاییز 1381، صص 67-84.
 • مرتضی علی(1387)، کارآفرینی، خلاقیت، نواوری، چاپ اول، انتشارات آزاد مهر.
 • مقیمی، سیدمحمد؛ ویکی، یوسف ؛ اکبری، مرتضی و رضوان، فرشاد(1398)، نظریه های کارآفرینی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
 • مقیمی،سیدمحمد(1383)، عوامل مؤثربر کارآفرینی سازمانی در سازمانهای بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولتی ایران، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره اول، صفحات 18-31.
 • نیازی، محسن؛ گنجی، محمد و کارکنان نصرآبادی، محمد(1391)، تبیین نگرش مردم ایران به بخش تعاون و شرکتهای تعاونی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 13، صص 1-39.
 • الوانی، سیدمهدی و رحمتی، محمدحسین(1395)، بررسی اقتصادی زمینه های ایجاد کسب وکار در صنعت گل و گیاهان زینتی(مطالعه موردی: استان قم)، توسعه کارآفرینی، دوره اول، شماره یک، پاییز 1395، صص 11-50.
 • Anderson, B.S.; Kreiser, P.M.; Kuratko, D.F.; Hornsby, J.S.; Eshima,Y.(2015). “ Reconceptualizing entrepreneurial orientation”, Strategic Management Journal, 36(10), pp:1579-1596
 • Basu, A. and Altinay, E. (2007).The interaction between culture and entrepreneurship in London’s immigrant business, International Small Business Journal, Vol. 20 No. 4,pp. 371-394.
 • Cohen, B., andWinn, M.I. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 22(1):29-49.
 • Decker, Ryan, John Haltiwanger, Ron Jarmin, and Javier Miranda. (2014). "The Role of Entrepreneurship in US Job Creation and Economic Dynamism." Journal of Economic Perspectives, 28 (3): 3-24.
 • Gibcus, Perta & Van Hoesel,Peter.(2010) "strategic decision making process in SME: an exploratory study" Entrepreneurial strategic decision making: a cognitive perspective, Edward Elgar Publishing Limited, 89-104.
 • Hall, J.K., Daneke, G.A., and Lenox, M. J. (2010). Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, 25(5):439-448.
 • Kuratko, D. F., Hornsby, J.S., Holt, D.T., & Wales, W.J (2013) Assessing a Measurement of Organizational Preparedness for Corporate Entrepreneurship. Journal of Product Innovation Management, 30)5(, 937-955.
 • Lee, C., Lee, K., & Pennings, J. M., 2001. Internal capabilities, external networks, and performance: A study of technology bases ventures. Strategic Management Journal, 22(6–7), pp. 615–640
 • Li, L., (2008), A Review of Entrepreneurship Research Published in the Hospitality and Tourism Management Journals, Journal of Tourism Management, elsevier.com
 • McMullen J. S. & Shepherd D. A. (2009). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31 (1): 132–152.
 • Morris, M. H., Webb, J. W., & Franklin, R. J. (2011). Understanding the Manifestation of Entrepreneurial Orientation in the Nonprofit Context. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(5), 947–971. doi: 10.1111/j.1540-6520.2011.00453.x.
 • Schaltegger, S., and Wagner, M. (2011). Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Innovation: Categories and Interactions. Business Strategy and the Environment, 20: 222-237.