بررسی رابطه وضعیت مالی و ویژگی‌های صنعت با سرعت تعدیل ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، داتشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

تاکنون نظریه های مختلفی در زمینه تبیین رفتار تامین مالی و تعدیلات ساختار سرمایه مطرح شده است که از نظریه‌های توازن و سلسله‌مراتبی می‌توان به عنوان مشهورترین این نظریه‌ها یاد کرد. پژوهش‌های اخیر در حوزه ساختار سرمایه نشان می‌دهد که هیچکدام از این دو نظریه، به تنهایی قادر به توجیه رفتار ساختار سرمایه نخواهد بود. از این رو بررسی هزینه‌های انتخاب نامساعد (به عنوان مولفه اصلی نظریه سلسله مراتب) حین حرکت به سمت اهرم هدف (به عنوان مولفه اصلی نظریه توازن) می‌تواند چارچوب مناسبی جهت بررسی تعدیلات ساختار سرمایه ایجاد کند. در این تحقیق با استفاده از الگوی تعدیل جزئی ساختار سرمایه، به بررسی اثر عوامل موثر بر سرعت تعدیل به‌سوی اهرم هدف پرداخته شده است. به این منظور از روش‌های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته جهت بررسی اثر عدم‌تقارن جریانات نقدی و شاخص‌های تمرکز صنعت، بخشایش صنعت و پویایی صنعت بر سرعت تعدیل استفاده شده است. نمونه‌ پژوهش متشکل از 155 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1385 تا 1394 انتخاب گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وقتی نسبت بدهی بالاتر از نسبت بدهی هدف باشد، شرکت‌های با مازاد مالی تمایل بیشتری به کاهش نسبت بدهی نشان می‌دهند. همچنین شرکت‌های زیر اهرم متمرکز (کمتر رقابتی)، میل کمتری به تعدیل نسبت بدهی خود و افزایش بدهی خواهند داشت. در شرکت‌های بالای اهرم پویا نیز، محرک کاهش نسبت بدهی قوی‌تر است و حرکت به‌سوی اهرم هدف سریع‌تر رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of financial position and industry characteristics on adjustment speed of capital structure

نویسندگان [English]

 • hossein assadi 1
 • Elnaz Tajvidi 2
 • Soheil Esmaeel Pour 3
1 Department of Accounting and Finance, Management and Accounting Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Accounting Deparment, Faculty of Management and Accounting, University of Shahid Bhehshti
3 Financial Management MSc
چکیده [English]

There are different theories in capital structure litreture witch describe financing behavior of capital structure. Trade-of and pecking order theories, as two famous capital structure theories, make diffrent explaination for capital structure adjustments. Recent studies find evidence that support the idea of using both theories simultaneously would help explaination ability of capital structure adjustment model. So in this way, examining adverse selection cost while moving toward optimal capital structure can make better designation of capital structure adjustment models. Using partial adjustment mode, this research investigate factors influence adjustment speed of capital structure toward optimal leverage ratio. We examine impact of cashflow inbalances, industry concentration, industry munificence and industry dynamism on speed of adjustment by using fixed effects regression and generalised method of moments. Our sample consists of 155 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period from 1385 to 1394. We find that for above-target firms, adjustment for firms with financial surpluses is faster. For concentrated below-target firms, adjustment speed would be slower than other firms. Also dynamic above-target firms have strong tendency to adjust their leverage by reducing it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Speed of Adjustment
 • Cash Flow Imbalance
 • Industry Concentration
 • Industry Munificence
 • Industry Dynamism
 • رامشه، منیژه و سلیمانی امیری، غلامرضا، اسکندری، رسول. (1395). بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری161-186، 5(4).
 • رضائیان، علیرضا؛ دولو، مریم. (1394). تأثیر انحراف از اهرم هدف و عدم تعادل در جریان‌های نقدی بر تعدیلات ساختار سرمایه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
 • ستایش، محمدحسن؛ محدثه کارگر فرد جهرمی. (1391). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی،1 (1)، 9-31
 • گرجی، امیرمحسن. راعی، رضا. (1394). تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تاکید بر عامل رقابت بازار محصول. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. (25) 8، 67-43
 • Byoun, S. (2008). How and when do firms adjust their capital structures toward targets?. The Journal of Finance, 63(6), 3069-3096.
 • Cook, D. O., and T. Tang, 2010, Macroeconomic conditions and capital structure adjustment speed, Journal of Corporate Finance 16, 73–87.
 • DeAngelo, H., & Roll, R. (2015). How stable are corporate capital structures?. The Journal of Finance, 70(1), 373-418.‏
 • Dess, G. G., and D. W. Beard, (1984), Dimensions of organizational task environments,Administrative Science Quarterly 29, 52–73.
 • Devos, E., Rahman, S., & Tsang, D. (2017). Debt covenants and the speed of capital structure adjustment. Journal of Corporate Finance.
 • Fama, E. F., & French, K. R. (2002). Testing trade‐off and pecking order predictions about dividends and debt.Review of financial studies, 15(1), 1-33.
 • Fama, E. F., & French, K. R. (2005). Financing decisions: who issues stock?.Journal of financial economics, 76(3), 549-582.
 • Faulkender, M., Flannery, M. J., Hankins, K. W., & Smith, J. M. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics, 103(3), 632-646.
 • Fischer, E., Heinkel, R,. and Zechner,, (1989). Dynamic Capital Structure Choice: Theory and Tests. The Journal of Finance, 44(1), 19-40.
 • Flannery, M. J., & Rangan, K. P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), 469-506.
 • Hovakimian, A., Hovakimian, G., & Tehranian, H. (2004). Determinants of target capital structure: The case of dual debt and equity issues. Journal of financial economics, 71(3), 517-540.
 • Hovakimian, A., Opler, T., & Titman, S. (2001). The debt-equity choice. Journal of Financial and Quantitative analysis, 36(01), 1-24.
 • Huang, R., and J. R. Ritter, (2009), Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment, Journal of Financial and Quantitative Analysis 44, 237–271.
 • Jalilvand, A., and R. S. Harris, (1984), Corporate behaviour in adjusting to capital structure and dividend targets: an econometric study, Journal of Finance 39, 127–145.
 • Kayhan, A., and S. Titman, (2007), Firms’ histories and their capital structures, Journal of Financial Economics 83, 1–32.
 • Kayo, E. K., & Kimura, H. (2011). Hierarchical determinants of capital structure. Journal of Banking & Finance, 35(2), 358-371.
 • Leary, M. T., & Roberts, M. R. (2005). Do firms rebalance their capital structures?. The journal of finance, 60(6), 2575-2619.
 • Lemmon, M. L., Roberts, M. R., & Zender, J. F. (2008). Back to the beginning: persistence and the cross‐section of corporate capital structure.The Journal of Finance, 63(4), 1575-1608.
 • Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American economic review, 261-297.
 • Modigliani, F. and Miller, M.H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. American Economic Review, 53, 433-443.
 • Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of financial economics, 13(2), 187-221.
 • Ozkan, A. (2001). Determinants of capital structure and adjustment to long run target: evidence from UK company panel data. Journal of Business Finance & Accounting, 28(1‐2), 175-198.
 • Smith, D. J., Chen, J., & Anderson, H. D. (2015). The influence of firm financial position and industry characteristics on capital structure adjustment.Accounting & Finance