شناسایی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری کارت های چند منظوره در بانک سرمایه و رتبه بندی عوامل با رویکرد فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

چکیده

این پژوهش، به منظور شناسایی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری کارت های چند منظوره در بانک سرمایه(شعب شهر تهران)، با 5 عامل اصلی که عبارتند از: رضایت مندی، متغییر های بیرونی، عوامل سازمانی، عوامل حمایتی، عوامل همکار وهماهنگی، و28شاخص شکل گرفته است. میزان موثربودن این شاخص ها در پذیرش نوآوری پس از طراحی پرسشنامه با طیف لیکرت و توزیع آن میان 240 نفر از مدیران ، کارشناسان و مشتریان شعب بانک سرمایه تهران، و با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، مدل پژوهش مورد برازش قرار گرفته است که در نهایت5 عامل با 23شاخص پذیرفته شد. طبق پژوهش انجام شده، پذیرش نوآوری موفق در بانک سرمایه مستلزم توجه به همه عوامل فوق می باشد. همچنین نتایج، نشان دهنده آن است که عوامل اجتماعی نوآوری خدمات در رتبه اول اهمیت می باشد و توجه ویژه به شاخص های عامل اجتماعی تاثیر ویژه ای بر پذیرش نوآوری کارت های چندمنظوره در بانک سرمایه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the acceptance of Multi-purpose Card Innovation in investment Bank and ranking the factors with the fuzzy approach

نویسنده [English]

 • Abbas khamseh
هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
چکیده [English]

Multi-purpose Card in investment bank (branches in Tehran city) by five main factors including satisfaction, external variables, organizational factors, supportive factors, collaboration and coordination factors, and 28 indicators. The level of effectiveness of these indicators in the innovation acceptance of the research model is processed after designing a Likert-spectrum questionnaire and distributing it to 240 managers, experts and clients of investment Bank branches in Tehran, using the structural equations and LISREL software, which 5 factors with 23 indices were finally accepted. According to the research, a successful innovation acceptance in investment Bank requires consideration of all the above factors. The results also indicate that social factors of service innovation are of prime importance and special attention to social factor indices has a significant impact on acceptance of the multi-purpose card innovation in investment Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • innovation
 • innovation acceptance
 • electronic banking
 • multi-purpose card
 • investment Bank
 • ارجمند، پرهام وهمکارن،1384 پایان‌نامه;کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 • زاهدی،عطا،1387، پایان‌نامهکارشناسی ارشد،  دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس .
 • شجاعی، آرش، خواجه، روح الله، مروری بر مدل های توسعه خدمات نوین، 1394.
 • عباداللهی، نواله، چشمه سهرابی، مظفر، نوشین فرد، فاطمه، 1393تحلیل عوامل فناورانه موثر بر پذیرش فناوری بر اساس نظریه اشاعه نوآوری راجرز: مورد پژوهشی نرم افزار نمایه نشریات، فصل نامه دانش شناسی، سال هفتم، صفحه 79 الی 92.
 • فتحیان، محمد و همکاران، 1384، نقش مدیریت دانش در خلاقیت و نواوری، نشریه تدبیر، شماره 164.
 • منطقی، منوچهر، ثاقبی، فاطمه،1392، مدل های کسب و کار، مبانی، ارزیابی، نوآوری ، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال نهم ، شماره 35.
 • محمودی ،یعقوب وهمکاران،1389 پایان‌نامه کارشناسی ارشد، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزاری مناسب یک الگوریتم رمزنگاری بلوکی بومی بر روی کارت هوشمند؛ دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 • مارک داجسون، دیوید گان و آمون سالتر،1393، مدیریت نوآوری و تکنولوژی، چاپ اول، ترجمه: دکتر رضا سلامی و فرهاد شاه میری، تهران، انتشارات بازتاب.
 • Baykal, Nazife (2011). Identifying Factors THAT Facilitate The Use Of Multi-Purpose Smart Cards By University Students: An Empirical Investigation.
 • Baregheh,A., Rowley,J., Sambrook,S., "Towards a multidisciplinary definition of innovation," Management decision, vol. 47, pp. 1323-1339, 2009.
 • Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature.Journal of Management Studies, 47(6), 1154-1191.
 • Geroski, PA.(2000) Models of thechnology diffusion. Research Policy,29,603-25.
 • Griffiths, T.L. and J.B. Tenebaum (2006) Optimal predications in everyday cognition. Psychological Science, 45,56-63.
 • Gronroos, C. (2007). Service Management and Marketing Customer Management in Service Competition. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
 • Kline, R. B. (2011).( Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.
 • Hong han,Li., Innovation Of Balanced Scorecard on The Theory and Practice . Proceedings of the 2011 International Conference on machine learning and Cybernrtics,Guilin,10-13 july.2011.
 • Martin, D., Gustafsson, , Choi, S., (2014),Service innovation, renewal, and adoption/rejection in dynamic global contexts.
 • North, D. and Smallbone, D. (2000), “The innovativeness and growth of rural SMEs during 1990s”, Regional Studies, Vol. 34 2, pp. 145-57.
 • Neely, Andy and Hii, Jasper (2012). The Innovative Capacity of Firms, Nang Yan Business Journal, Vol. 1, Issue.
 • Naranjo Valencia, J. C., Valle, R. S., Jime´nez. D. J. (2010). Organizational culture as determinant of product Innovation. European Journal of Innovation Management Vol. No. 4, pp. 466-480.
 • Janssen,O., Van de Vliert,E.,West,M., "The bright and dark sides of individual and group innovation: A special issue introduction," Journal of Organizational Behavior, vol. 25, pp. 129-145, 2004.
 • Rogers, E.M. (2003) Diffusion of Innovations, Free Press, NewYork.
 • Tidd,J. Bessant,T.)2009(, Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational
 • Taherdoost, Hamed., Masrom Maslim (2009). An Examination of Smart Card Technology Acceptance Using Adoption Model. Information Technology Interfaces.
 • Taherdoost H, Sahibuddin S, Ibrahim S, Kalantari A, and Jalaliyoon N.( 2012). Classification of Internet Products and Evaluation of Application Utilization Based on the Product Fulfillment Process in 3rd European Conference of Computer Science. Paris, France: Recent Advances in Computer Engineering Series, WSEAS Press, 160-164.
 • Williams, E and D.V. Gibson(1990) Technology Transfer: A Communications Perspective,Sage,London.