بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر اعمال غیر قانونی شرکت( شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری- دانشگاه ازاد اسلامی- لامرد- فارس- ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- لامرد- فارس- ایران

چکیده

امروزه یکی از مهم ترین علل اثربخشی هیات مدیره ها را باید در ترکیب آنان و ویژگی های منتسب به آن شامل اندازه، استقلال اعضاء، تعداد عضویت اعضاء در سایر تیم ها، ساختار جنسیتی ترکیب هیات مدیره، متوسط سنی ترکیب و مواردی از این قبیل جستجو نمود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر اعمال غیر قانونی شرکت است. داده های آماری بین سال های 1390 تا 1395 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. ویژگی های هیأت مدیره و اعمال غیر قانونی شرکت از متغیرهای این پژوهش محسوب می شوند. نمونه آماری به روش سیستماتیک از بین کلیه شرکتهای عضو بورس تهران ، به تعداد 21 شرکت انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات شرکتها استخراج و نیز تحلیل آماری توسط نرم افزار ایویوز نسخه 9 و با استفاده از مدل لجستیک انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های هیأت مدیره شرکت بر اعمال غیر قانونی شرکت تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Board Characteristics on Corporate Illegality (Evidence from Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

 • mina nouri sefat 1
 • abbas allahyari 2
 • Saleh shahabi 3
1 1. Graduate MSc of Accounting, Islamic Azad university, Lamerd, Fars, Iran
2 Member of the faculty of Islamic Azad University of Lamerd
3 3. Member Of faculty Of Islamic Azad university, Llamerd Unit, Fars, Iran
چکیده [English]

Today, one of the most important reasons for the effectiveness of the board of directors should be their composition and attributes such as size, independence of members, number of members in other teams, gender structure of the composition of the board, the average age of the combination, and such cases. The purpose of this research is to investigate the impact of the Board of Directors on the unlawful actions of the company. statistical data between 2011 and 2016 are among the companies listed in tehran stock exchange. The board's features and illegal actions of the company are considered as the variables of this research. statistical sample of the systematic method of all companies in tehran stock exchange The number of 21 companies has been selected. The research method was descriptive-correlational and historical data were extracted from financial reports and corporate reports, finally, the statistical analysis was carried out by Eviews software, version 9 and using the logistic model. The results of the research show that the characteristics of the board of directors have a significant effect on the company's illegal actions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Board features
 • illegal practices
 • logistic model
 • board meetings
 • multiple assignments of managers
 • احمدپور، احمد، ملکیان، اسفندیار، زارع بهنمیری، محمد جواد، نادی، زینب. (1391). بررسی نقش ساختار هیأت مدیره بر سرمایه فکری شرکت ها با رویکرد فازی، مطالعه موردی شرکت های داروسازی بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، 3(8)، 73-93.
 • اسلامی، خدیجه، شهری، مریم، مهاجرابرسجی، مرتضی. (1395). رابطه بین ویژگیهای هیات مدیره و جلوگیری از تقلب در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 • الهیاری، محمد، طایفه، سیامک، شعبان زاده، مهدی. (1397). تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه ویژگی هیئت مدیره و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 4(4)، 86-99
 • تقی زاده، خانقاه، وحید، زینالی، مهدی. (1396). تأثیر ویژگی های هیئت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت، راهبرد مدیریت مالی، 5(16)، 135-157.
 • خواجوی، شکرالله، فرج پور بندری، فرهنگ. (1391). تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسن، پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی،1(1)، 107-132.
 • خدامی پور، احمد، قربانی، رامین، نیک کار، جواد، برزایی، یونس. (1392). بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1-24.
 • خواجوی، شکرالله، قدیریان آرانی، محمدحسین، فتاحی نافچی، حسن. (1394). بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی،7(1)، 55-70.
 • دلاور، علی. (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد.
 • دهدار، فرهاد، قوی اندام، افشین. (1395). بررسی رابطه بین ترکیب هیأت مدیره و معیارهای مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به تهران، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، 16، 27-38.
 • موسوی، سید حسین، عنایت پور شیاده، ابراهیم، جباری، مهرداد. (1397). تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 1(9)، 85-96.
 • موحدی، مریم. (1394). بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و مدیریت سود با کیفیت افشای اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی، 1-11.
 • ناظمی، امین، پورعنقا، محمدرضا. (1397). بررسی نقش نظارتی هیأت مدیره در اجتناب مالیاتی شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی های حسابداری، 5(18)، 83-106.
 • نیک بخت، محمدرضا. (1389). بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر عملکرد شرکت، مجله پیشرفت های حسابداری،2(1)، 251-270
  • Fama, E. and Jensen, M. (1983). Separation of ownership and control .Journal of Law and Economics,
 • Gundeep kaur , (2017)," The influence of board characteristics on corporate illegality ", Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 25 Iss 2 pp. -1-40
 • Hwang, D. B., and Blair Staley, A. (2005), "An analysis of recent accounting and auditing failures in the United States on US accounting and auditing in China", Managerial Auditing Journal, Vol. 20 No. 3, pp. 227-234.
 • M.SH. Rohana.O.(2016). Board of Directors Attributes as Deterrence to Corporate Fraud. Procedia Economics and Finance 35 ( 2016 ) 82 – 91
 • Shukla, D. M., Dwivedi, N. (2016). Influence of Board of Directors on Corporate Diversification: Evidence from India, Strategic Change, 25 (5): 471–484.