بررسی سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین)

3 گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

طراحی و استقرار مدل اندازه‌گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهره‌وری بانک‌های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. بنابراین اعتبار نقش مهمی در عملکرد بخش بانکی کشور دارد. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدلی برای سرایت‌پذیری ریسک درماندگی مالی شرکت‌ها و ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور می‌پردازد. بدین منظور، برای اندازه‌گیری مدل سرایت‌پذیری ریسک درماندگی مالی از نظریه مقدار کرانی (حدی) پژوهش آختر و دالی (2017) مورد استفاده قرار گرفت. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده‌های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 23 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1398 انجام‌شده است. یافته‌های فرضیه اول پژوهش حاکی از آن است که بین ریسک درماندگی مالی بانک‌ها و ریسک اعتباری نظام بانکی کشور رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان داد که ریسک درماندگی مالی بانک‌ها به نظام بانکی ایران در قالب ریسک اعتباری سرایت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study Of the contagion of financial helplessness and credit risk in the country's banking system

نویسندگان [English]

 • Mohsen Shoja Veshvad 1
 • Gholamreza Zomordian 2
 • Mohammad Ebrahim Pourzarandi 3
 • Mehrzad Minouie 4
1 PhD student in Management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Designing and implementing a credit risk measurement model in the country's banking system will play an effective role in increasing the productivity of the country's banks in the optimal allocation of resources. Therefore, credit has an important role in the performance of the country's banking sector. Therefore, based on this argument, the present study designs and explains a model for the contagiousness of companies' financial distress risk and credit risk in the country's banking system. For this purpose, the limit (limit) theory of Akhtar and Dali (2017) research was used to measure the contagiousness model of financial distress risk. The hypotheses were tested using the statistical method of regression analysis with combined data using the information of 23 banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2019. The findings of the first hypothesis of the study indicate that there is a significant relationship between the risk of financial helplessness of banks and the credit risk of the country's banking system. Also, the result of the second hypothesis showed that the risk of financial helplessness of banks is transmitted to the Iranian banking system in the form of credit risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial distress risk
 • credit risk
 • contagion
 • احمدی، علی؛ احمدی جشفقانی، حسین علی و ابوالحسنی هستیانی، اصغر. (1395). تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد Panal VAR، اقتصاد مالی، شماره 10، دوره 34، صص 131-152.
 • بزرگ اصل، موسی؛ تقی صمدی، محمد و برزیده، فرخ. (1396). رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و تاثیر آن بر ناپایداری مالی در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی، سال 10، شماره 33، صص 509-531.
 • دهقان دهنوی، محمدعلی؛ رضازاده کارسالاری، فاطمه و محرم اوغلی، اویس. (1399). بررسی اثر عقود اسلامی بر ریسک اعتباری بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، دوره 4، شماره 11، صص 12-23.
 • راعی، رضا؛ انصاری، حجت اله و پورطالبی جاغرقی، محمد. (1397). بررسی اثرات قدرت بازار و ساختار درآمدی بر سودآوری و ریسک ورشکستگی در نظام بانکداری ایران. راهبرد مدیریت مالی، دوره 6، شماره 2، صص 81-60.
 • رستمی، محمدرضا؛ نبی زاده، احمد و شاهی، زهرا. (1397). بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی. مدیریت دارایی و تامین مالی، سال 6، شماره 4، صص 79-92.
 • رستمی، محمدرضا؛ نبی‌زاده، احمد و شاهی، زهرا. (1397). بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی. مدیریت دارایی و تامین مالی، سال 6، شماره 4، صص 79-92.
 • رنجی، فریبرز؛ قلی زاده، محمدحسن؛ رمضانپور، اسماعیل و موسوی نیا، سیدمرتضی. (1396). تحلیل تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران. فصلنامه روند، سال 24، شماره 78، صص 74-47.
 • شوال پور، سعید و اشعری، الهام. (1392). بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها در ایران. تحقیقات مالی. دوره 15، شماره 2، صص 246-229.
 • فتاحی، یایسن؛ کردستانی، غلامرضا و راستگویان، حسین. (1399). چسبندگی هزینه و ریسک اعتباری بانک‌ها. اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 31، صص 115-99.
 • موسوی، سیدابراهیم و منجذب، محمدرضا. (1399). ارائه الگوی بهینه منابع و مصارف بانکی با تاکید بر نقش مدیریت ریسک (رویکرد معیار جامع و روش تسلسلی حداقل کردن بدون محدودیت). راهبرد مدیریت مالی، دوره 8، شماره 2، صص 40-23.
 • یزدان پناه، احمد و شکیب حاجی آقا، سکینه. (1388). عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک‌ها (مطالعه موردی بانک ملت). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 2، شماره 3، صص 54-27.
 • Abdul Rahman, Aisyah. (2010). Financing Structure and Insolvency Risk Exposure of Islamic Banks. Journal Financial Markets and Portfolio Management. vol. 2, pp. 419–440
 • Akhtar, M. F., Ali, K., & Sadaqat, S. (2011). Factors influencing the profitability of Islamic banks of Pakistan. International Research Journal of Finance and Economics, 66, 125–132.
 • Akhter, S., & Daly, K. (2017). “Contagion risk for Australian banks from global systemically important banks: Evidence from extreme events”. Economic Modelling, Vol. 63, PP. 191-205. Doi: http://dx.doi. org/10.1016/- econmod.2016.11.018.
 • Altman, E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 22(4), 589-609.
 • Ashraf, D., Rizwan, M., & L’Huillier, B. (2016). A net stable funding ratio for Islamic banks and its impact on financial stability: An international Journal of Financial Stability, 24, 47–57.
 • Bhattacharya, Mit, Nkwoma Inekwe, John & Rebecca Valenzuela, Maria. (2020). Credit risk and financial integration: An application of network analysis. International Review of Financial Analysis, Vol 72, PP 101588.
 • Bhattacharya, Mita, Nkwoma Inekwe, John & Rebecca Valenzuela, Maria. (2020). Credit risk and financial integration: An application of network analysis. International Review of Financial Analysis 72,101588.
 • Boubaker, Sabri. Cellier, Alexis, Manit, Riadh & Saee, Asif. (2020). Does corporate social responsibility reduce financial distress risk? , Economic Modelling, Vol 91, PP 835-851.
 • Bourkhis, K., & Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks’ soundness during the 2007–2008 financial crisis. Review of Financial Economics, 22, 68–77.
 • Carlson, M., & Wheelock, D. C. (2016). “Interbank Markets and Banking Crises: New Evidence on the Establishment and Impact of the Federal Reserve”. The American Economic Review, 106(5), 533-537
 • Chan‐Lau, J. A., Mitra, S., & Ong, L. L. (2012).” Identifying contagion risk in the international banking system: an extreme value theory approach”. International Journal of Finance & Economics, 17(4), 390-406.
 • Giebel, Marek & Kraf, (2020). Bank credit supply and firm innovation behavior in the financial crisis. Journal of Banking & Finance. Vol 121, PP 105961.
 • Hasan, M., & Dridi, J. (2010). The effects of the global crisis on Islamic and conventional Bank: A comparative study, International Monetary Fund, Working Papers 10/201
 • Imbierowicz, B., Rauch, C. (2014). The Relationship between Liquidity Risk and Credit Risk in Banks. Journal of Banking & Finance, 40(1), 242-256.
 • Mat Rahim, S. R., & Zakaria, R. H. (2013). Comparison on stability between Islamic and conventional banks in Malaysia. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 9, 131–149.
 • Ohlson, J. (1980). Financial Ratios and Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), 109-131.
 • Osinubi, I.S. (2020), "Effects of financial distress and financing constraints on trade credit provisions", Asian Review of Accounting, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/ARA-04-2020-0058
 • Rashid, A., & Jabeen, S. (2016). Analyzing performance determinants: Conventional versus Islamic banks in Pakistan. Borsa Istanbul Review, 16, 92–
 • Shafik, Salwa. (2014). Financial Stability and Liquidity: Evidence from Conventional and Islamic Banks in the GCC Region. Doctoral Thesis. University of Newcastle.
 • Tan, Y. (2016). The impacts of risk and competition on bank profitability in China. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40: 85-110.
 • Tonzer, L. (2015). “Cross-border interbank networks, banking risk and contagion”. Journal of Financial Stability, 18, 19-32.

Trad, N., Trabelsi, M.A, & Goux, J. F. (2017). Risk and profitability of Islamic banks: A religious deception or an alternative solution? European Research on Management and Business Economics, 23, 40–45