بررسی نقش ویژگیهای دارایی، کارآفرین و اطلاعات در تحلیل ساختار مالی استارت آپ ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش ویژگیهای دارایی، کارآفرین و اطلاعات در تحلیل ساختار مالی استارت آپ ها(مطالعه موردی؛ پارک فناروی پردیس پرداخت. هدف در این پژوهش بررسی اثرات نقش ویژگیهای دارایی، کارآفرین و اطلاعات بر ساختار مالی استارت آپ ها می باشد. بدین منظور در فصل اول به بیان مساله و اهمیت موضوع پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک فناوری پردیس بود، که حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 148 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسش نامه بود که با مراجعه به متخصصین و افراد صاحب نظر روائی آن تایید و از روش آلفای کرونباخ پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش آن از نوع توصیفی- پیمایشی بود. نتایج استنباطی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای ویژگی دارایی ها، اطلاعات و ویژگی کارآفرین با ساختار مالی رابطه معنادار برقرار است، همچنین با توجه به ضریب تعیین بدست آمده از نتایج آزمون معادلات ساختاری می توان نتیجه گرفت که به ترتیب ویژگی دارایی ها(514/0)، ویژگی کارآفرین(405/0) و ویژگی اطلاعات(362/0) با ساختار مالی استارت آپ ها رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Asset Characteristics, Entrepreneurship and Information in Analyzing the Financial Structure of Startups

نویسندگان [English]

  • hashem mokari 1
  • seyed alireza mirarab bayegi, 2
  • Arash Azarioun 2
1 Islamic Azad University Roudehen
2 Islamic Azad University Roudehen
چکیده [English]

The present study investigates the role of asset characteristics, entrepreneurship and information in analyzing the financial structure of startups (Case Study; Campus Park Technoir. The purpose of this study is to investigate the effects of asset characteristics, entrepreneurship and information on the financial structure of startups. The purpose of this study was to describe the problem and importance of the topic in the first chapter. The statistical population consisted of all knowledge and technology companies based in Campus Technology Park, which sample size was determined using Cochran method of 148 people. It was confirmed by referring to the experts and experts of its validity and alpha method The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach.This study was descriptive-survey in terms of purpose, applied, and inferential results from data analysis showed that between variables of asset attribute, information and entrepreneur attribute with structure Finance has a meaningful relationship, also considering the coefficient of determination obtained from Structural Equation test results, it can be concluded that asset attribute (0.514), entrepreneur attribute (0.405) and information attribute (0.362), respectively. There is a significant relationship with the financial structure of startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Characteristics
  • Entrepreneurship
  • Information and Financial Structure of Start-ups