بررسی نقش ویژگیهای دارایی، کارآفرین و اطلاعات در تحلیل ساختار مالی استارت آپ ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش ویژگیهای دارایی، کارآفرین و اطلاعات در تحلیل ساختار مالی استارت آپ ها(مطالعه موردی؛ پارک فناروی پردیس پرداخت. هدف در این پژوهش بررسی اثرات نقش ویژگیهای دارایی، کارآفرین و اطلاعات بر ساختار مالی استارت آپ ها می باشد. بدین منظور در فصل اول به بیان مساله و اهمیت موضوع پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک فناوری پردیس بود، که حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 148 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسش نامه بود که با مراجعه به متخصصین و افراد صاحب نظر روائی آن تایید و از روش آلفای کرونباخ پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش آن از نوع توصیفی- پیمایشی بود. نتایج استنباطی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای ویژگی دارایی ها، اطلاعات و ویژگی کارآفرین با ساختار مالی رابطه معنادار برقرار است، همچنین با توجه به ضریب تعیین بدست آمده از نتایج آزمون معادلات ساختاری می توان نتیجه گرفت که به ترتیب ویژگی دارایی ها(514/0)، ویژگی کارآفرین(405/0) و ویژگی اطلاعات(362/0) با ساختار مالی استارت آپ ها رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Asset Characteristics, Entrepreneurship and Information in Analyzing the Financial Structure of Startups

نویسندگان [English]

 • hashem mokari 1
 • seyed alireza mirarab bayegi, 2
 • Arash Azarioun 2
1 Islamic Azad University Roudehen
2 Islamic Azad University Roudehen
چکیده [English]

The present study investigates the role of asset characteristics, entrepreneurship and information in analyzing the financial structure of startups (Case Study; Campus Park Technoir. The purpose of this study is to investigate the effects of asset characteristics, entrepreneurship and information on the financial structure of startups. The purpose of this study was to describe the problem and importance of the topic in the first chapter. The statistical population consisted of all knowledge and technology companies based in Campus Technology Park, which sample size was determined using Cochran method of 148 people. It was confirmed by referring to the experts and experts of its validity and alpha method The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach.This study was descriptive-survey in terms of purpose, applied, and inferential results from data analysis showed that between variables of asset attribute, information and entrepreneur attribute with structure Finance has a meaningful relationship, also considering the coefficient of determination obtained from Structural Equation test results, it can be concluded that asset attribute (0.514), entrepreneur attribute (0.405) and information attribute (0.362), respectively. There is a significant relationship with the financial structure of startups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asset Characteristics
 • Entrepreneurship
 • Information and Financial Structure of Start-ups
 • احمدی، عباس؛ بانشی، عباداله و محترم قلاتی، رحیم(1390). بررسی عوامل موثر در برون سپاری فعالیتهای هتل ها با استفاده از ویژگی های دارایی های خاص، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات جهانگردی، سال هفتم، شماره16.
 • آذر، عادل، صادقی، آرش و کردنائیج، اسدا.... (۱۳۹۱)، اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه فناوری های برتر رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای فازی، توسعه کارآفرین، سال پنجم، جلد دوم، تابستان ۱۳۹۱.
 • آقاجان، زهرا و اوحدی، فریدون(1395). بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، پژوهش حسابداری، شماره21.
 • بهرامفر، نقی و رسولی، ولی اله(1377). ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال ششم، شماره24 و 25، صص86-109.
 • بیگی، تورج. (۱۳۸۹). بررسی تطبیقی اثرات سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری". پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • حقیقی طلب، بهاره. موسوی، سید محمد صادق. (۱۳۹۴). تجدید ارزیابی دارایی ها از تئوری تا اجرا، فصلنامه حسابداری دانشگاه فردوسی، شماره ۲۴.
 • خواجوی، شکراله؛ صالحی نیا، محسن (۱۳۹۳). محدودیت های تأمین مالی و رشد شرکت (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه حسابداری مالی، جلد ۷ شماره ۲۵ صفحات ۲۹-۴۸.
 • خواجوی، شکرالله و اعتمادی، مصطفی(1389). بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، پیاپی4.
 • سیدی بادله، سید ایمان فریدی، سهیل؛ رضا تیار، جعفربرزگری، علی (۱۳۸۹). : نقش کارآفرین استراتژیک و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکتهای نوپا. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
 • شمس، مسعود ؛ گلرد، پروانه بندریان، رضا(۱۳۹۳). ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری در حمایت از شرکتهای دانش بنیان نویا. همایش بین المللی مدیریت (۱۳۹۳). تهران.
 • طالبی، کامبیز، ثنائی پور، هادی و حیدری، ناصر (۱۳۹۰)، تبیین نقش پارکهای علم و فناوری در رشد شرکت های فناورانه محور، فصلنامه توسعه کارآفرین، سال سوم، شماره ۱۱
 • عرب مازار یزدی، محمد، فتح الهی، مهدی، کامرانی، جواد (۱۳۸۹). «دلایل موفقیت و شکست در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابالہ ادا ماهنامه انجمن حسابا اون خبره ایران، ش ۱۸۶.
 • عدلی، فریبا و محمدی، ژیلا(1392).مقایسه دارایی های نامشهود نظام آموزش عالی با نظام صنعتی براساس تئوری منبع محور، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال5، شماره3.
 • عدلی، فریبا. (۱۳۸۶). مدیریت دانش ، حرکت به فراسوی دانش". تهران: انتشارات فرا شناختی اندیشه.
 • عیوض لو، رضا چهارراهی، مصطفی (۱۳۹۵). بررسی نقش صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر در رشد استارت آپ ها. نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.
 • فدایی واحد، میثم: مایلی، محمدرضا(۱۳۹۳). اولویت بندی عوامل موثر بر تامین مالی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی. سیاست های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره ۶، صص ۱۴۱-۱۵۹.
 • محمدی الیاسی، قتیر، چیت ساری احسان گرامی عباس (۱۳۸۹). شناسایی عوامل دورن سازمانی موثر بر عملکرد شرکت های نوپا. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های ۲۱ و ۲۲، صفحات ۲۷-۴۸
 • ملک زاده، غلامرضا؛ خنده رو، نرگس و صادقی، تورج(1394). بازاریابی در شرکتهای فناور کوچک و متوسط نوپا، چالش ها و راهکار، فصلنامه رشد فناوری سال 11، شماره43.
 • موسوی شیری، سیدمحمود، صالحی، مهدی و یوسفی اطاقور، صدیقه(1395). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با استفاده از ماتریس مالی، دانش حسابرسی، سال16، شماره62.
 • مستاجران، علی. (۱۳۸۰). سیستم های اطلاعات مدیریت، انتشارات کیو مرث، تهران.
 • مومنی طاهری، یاسر؛ صادقی، سمیه(1396). رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تاکید بر ادوار تجاری: تحلیلی از شرکتهای سهام محور و بدهی محور، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال 11، شماره2.
 • یوسفی، ساسان (۱۳۹۳). شناسایی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های نوپا در ایران مورد مطالعه، شرکت های تولید کننده نرم افزارهای تلفن همراه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت توسعه و سازمان و منابع انسانی دانشگاه تهران.
 • Bontis, N(1998). “Intellectual capital: An Exploratory study that develops measures and models”. Vol. 36.
 • Bontis, N.(1997). “Intellectual capital questionnaire. Institute for intellectual capital research”, Hamilton, Canada.
 • Booth, L., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A. & Maksimovic, A. (2001). Capital Structures in Developing Countries. Journal of Finance, 55(1):87-130.
 • Chasteen Lanny, E. Felaherty Richard & C. O`connor Melvin, (1998), Intermediate Accounting, Irwin McGraw Hill.
 • Chang Ruey – Dang & Chang. Yeun- Wen (2004), "The Effects of User Participation, Financial Incentives and Top Management Support on the Performance of Accounting Information Systems: An Experiment", Information& Management.
 • Choi, T. Pae, J and Yoo, C. (2013). Demand for Fair Value Accounting: The Case of Asset Revaluations in Private Versus Public Firms. KAIST Business School Working Paper Series No. 01
 • Clark, M. B. Maguire W. & Davies, T. (2006). Business Accounting and Finance in New Zealand. McGraw Hill.
 • Deegan, C. (1997), Efficient management remuneration plan design: a consideration of specific human capital investments, Accounting and Finance, Vol. 37 No. 1, pp. 1-40
 • Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2009). Capital Structure Decisions: Which Factors is Reliably Important? Financial Management, 38 (1): 1-37.
 • Gliga, G. & Evers, N. (2010), Marketing challenges for high-tech SMEs, Innovative Marketing, Volume 6, Issue 3, 2010: 104-112.
 • Grinstein, A., & Goldman, A. (2006). Characterizing the technology firm: An exploratory study. Research Policy, 35(1), 121-143.
 • Hendriksen, Eldon & F. Van Breda Michael, (1992), Accounting Theory, Irwin McGraw Hill.
 • Jensen, M.C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structures. Journal of Financial Economics, 3: 305-360.
 • Lohtia, R., Brooks, C. and Krapfel, E. (1994), What constitutes a transaction-specific asset? An examination of the dimensions and types, Journal of Business Research, Vol. 22, pp. 261-70.
 • Masten, S.E., Meehan, W. and Snyder, E.A. (1991), The costs of organization, Journal of Law, Economics and Organization, Vol. 7 No. 1, pp. 1-25.
 • Matthias, B. & Lawrenz, J. (2005). Informational Asymmetry between Managers and Investors in the Optimal Capital Structure Decision.
 • Magri, S. (2010). Debt Maturity Choice of Nonpublic Italian Firms. Journal of Money, Credit and Banking, 42 (2-3): 443-463.
 • Milgrom, P. and Roberts, J. (1992), Economics, Organization and Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Modigliani, F. & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment, American Economic Review, 48(3): 261-297.
 • Myers, S. (1977). Determinants of Corporate Borrowing, Journal of Financial Economics, 5:147–175.
 • Russ, S. (1977). Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information those Investors do not have. Journal of Finance Economics, 13(2): 187-221.
 • Talukdar, A. (2008). “What is intellectual capital? And why it should be measured”. attainix.com.
 • Titman, S. & Wessels, R. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice, Journal of Finance, 43(1):1-19.
 • Williams, J. (1987). Perquisites, Risk, and Capital Structure, Journal of Finance, 42(1): 29-49.
 • Wolk Harry, L. Dodd James & G. Tearney Michael, (2004). Accounting Theory, Thomson South-Western