بررسی مدلهای ارزشیابی شرکتهای استارتاپی و شناسایی ابعاد ، معیارها و شاخصهای ارزشیابی برای شرکتهای استارتاپی در مرحله ایده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

چکیده

اگر بخواهیم شرکتهای استارتاپی را به دو دسته کلی (1-شرکتهای استارتاپی در مرحله ایده 2- شرکتهای استارتاپی در مرحله پس از ایده) تقسیم بندی کنیم، می توان دسته دوم را که دارای جریان نقدینگی و داراییهای فیزیکی بوده بوسیله روشهای ارزیابی مانند روش ارزش خالص داراییها (NAV) ، ارزش دفتری ( ( BV ، ارزش فعلی جریانهای نقدی (DDM) و ... ارزشگذاری کرد ، ولی برای دسته اول که در مراحل اولیه بوده و فاقد جریانات نقدی و داراییهای فیزیکی هستند کاربرد ندارند. برای ارزشیابی شرکتهای نوع اول از روشهایی مانند ارزشگذاری کارت امتیازی ، ارزشگذاری دیو برکس ، تجمیع عوامل ریسک می توان استفاده کرد. از اینرو محقق با توجه به فرهنگ ، شرایط و مطابق با قوانین مالی ، مالیاتی ، اداری ، فقهی و دینی و ... کشور ، اقدام به تحقیق ا زخبرگان ، کارشناسان رسمی دادگستری ، متخصصین ارزیابی سهام شرکتها و ... نموده و بدنبال معیارها و شاخصهایی بوده که برای ارزشگذاری شرکتهای استارتاپی که فاقد جریانات نقدی و داراییهای فیزیکی هستند مناسب باشد ، که نهایتا منتج به استخراج معیارها و شاخصهایی شد که متناسب با فرهنگ و قوانین ایران و مورد استفاده برای ارزیابی شرکتهای استارتاپی در مرحله ایده می باشد که شاخصهای استخراج شده در بخش نتیجه این تحقیق ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the evaluation models of startup companies and identifying the dimensions, criteria and evaluation indicators for startup companies in the idea stage in Iran

نویسندگان [English]

 • behzad pahleh
 • seyed mozafar mirbargkar
 • Ebrahim Chirani
 • Reza Aghajan Nashtaei
Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

If we want to divide startup companies into two general categories (1- Startup companies in the idea stage 2- Startup companies in the post-idea stage), we can divide the second category which has cash flow and physical assets by valuation methods such as value method. Net assets (NAV), book value (BV), present value of cash flows (DDM), etc., but are not applicable to the first category, which is in the early stages and lacks cash flows and physical assets. First, methods such as rating card valuation, Dave Brex valuation, aggregation of risk factors can be used. Research by experts, forensic experts, corporate stock valuation experts, etc., and looking for criteria and indicators that are suitable for valuing startups that do not have cash flows and physical assets, which ultimately led to the extraction of criteria and indicators that are appropriate. With Iranian culture and laws and used Ten for evaluating startup companies is in the idea stage, the extracted indicators are presented in the result section of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Valuation
 • startup companies
 • management dimension
 • technology dimension
 • برجی دولت آباد، ابراهیم)"،(1387رفتارمالی پارادایم حاکم بر بازارهای مالی" ،ماهنامه تدبیر شماره 191
  خرازی، کمال ) "،(1383راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت" نشر نی، تهران
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم، علی مردانی، علی، )،(1386 "بررسی و مقایسه قدرت بتا در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و متغیرهای مطرح شده در مدل فاما و فرنچ جهت تبیین بازده سهام" دانش و پژوهش حسابداری ، شماره 9
 • سعیدی، علی)"،(1387تبیین عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران"، رساله دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • رهنمای رودپشتی، فریدون و صالحی، اله کرم»مکاتب و تئوریهای مالی و حسابداری« سال ،1389انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 • وحدت ، سامان ، راه اندازی استارت آپ از سیر تا پیاز ، 1395
 • نوری بروجردی، پیمان (1389) ، بررسی مقایسه ای تحلیلی مدلهای نوین ارزشیابی سهام، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، سال اول ، شماره اول
 • محمودآبادی، حمید ( ".(1385ارزیابی متغیرهای حسابداری درتعیین ارزش شرکت ها" ، رساله دکتری دررشته حسابداری، دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • Fama, E. F. and K. R. French (1988), "Permanent and Temporaray Components of Stock Prices", Journal of Political Economy 96(2), Pp: 246
 • Kahneman, D. and A. Tversky (1979), "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk", Econometrica, Volume 47, Issue 2 (Mar., 1979), Pp: 263-291
 • Bernard & Victor,(1995). "The Feltham-Ohlson Framework : Implications For Empiricists". Contemporary Accounting Research (spring), pp.733-742
 • Feltham, G.A, Ohlson J.A,(1995). "Valuation and Clean Surplus Accounting For Operating and Financial Activities". Contemporary Accounting Research, No 11.
 • Collines, Daniel, Edward Maydew, and Ira Weiss(1997), "Changes in The Value Relevance of Earning and Book Value Over the Past Fourty Years". Journal of Accounting
  and Economics, pp39-67
 • Y.Theodore, Li ShengChen, and Li Lieng(1999), "A comparison of Dividends, Cash Flow, and Earning Approaches To Equity Valuation". Contemporary Accounting Research(fall), PP.343-383
 • Larren, J. Manuel., Martinez, Conesa & Martin Hrenands(1999). " Market Value and Accounting Information : an Empirical Study About Spanish Banks ". http://www.bhan.ac.uk/EAA/eaa99/abstracts/ACM57 A!.htm/
 • Charles, J.P.Chen., Shinmin Chen & Xijia Su(2001), "Is Accounting Information Value – Relevant in The Emerging Chinese Stock Market ?" Journal of International Accounting Auditing & Taxation, NO.10, PP.1-22.
 • Karathanassis, G.A., SN spilioti(2003). "An Emprical Investigation of the Traditional and the Clean Surplus Valuation Models ".Managerial Finance .Vol.29. ISS.9
 • Kentonk, Yee(2005). "Aggregation, Dividend Irrelevancy, and Earning –Value Relations" . Contemporary Accounting Research, Vol.22, NO 2.
 • Shamy & Keyed,(2005).,"Value Relevance of Financial Statement, SSRN Site, Storman, Moonchul and Jay Hilk,(2002), "Valuing IPOs ", Journal of Financial Economics