ارائه الگوی ادغام و اکتساب در صنایع خودروسازی ایران مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FuzzyMCDM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی گرایش بین المللی گروه مالی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دوبی، امارات متحده عربی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

جامعه آماری استفاده شده در این مقاله، شامل 15 نفر از خبرگان آشنا با شرکت‌های صنعت خودروسازی و مطلع از مفاهیم ادغام و اکتساب است. ابزار جمع آوری داده ها استفاده از پرسشنامه خبرگان و مقایسات زوجی است. 5 مولفه ی اجتماعی و سیاسی، جغرافیایی و منطقه‌ای، حقوقی، قانونی و مقررات و نیز زیرساخت‌های ICT و مالی، اقتصادی و سودآوری به عنوان ابعاد اصلی در طراحی این مدل شناسائی شدند. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید تمامی این مولفه ها دارای تاثیر معناداری در راستای الگوی ادغام و اکتساب بوده اند. هم چنین می توان نتیجه گرفت که در بین این عوامل، مولفه ی اصلی حقوقی، قانونی و مقررات، بیشترین تاثیر را بر روی شکل گیری الگوی ادغام و اکتساب در صنایع خودرو سازی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model of integration and acquisition in the Iranian automotive industry based on Fuzzy MCDM

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Esmaeilzadeh 1
 • Farhad Hanifi 2
1 Student
چکیده [English]

The statistical society used in this paper includes 15 experts who are familiar with industrial car manufacturers and know the concepts of Merge and Acquisition. The tools for data gathering are expert questionnaires and paired comparisons. Five main components are investigated: Social and political, geographical and regional, law, legal and regulation, ICT and financial, economic and profitability. Our results show that all these components have an effect within the Merge and Acquisition model. We can also conclude that law, legal and regulation component has the most significant effect on the formation of Merge and Acquisition model in industrial car manufacturers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • " merge
 • acquisition
 • industrial car manufacturers "
 • عادی­رودسری، محمدحسین، طباطبائیان، سیدحبیبالله و دادفر، رضا (1398). الزامات خودر وساز شدن در عرصه جهانی؛ 1 نگاهی به وضعیت صنعت خودر وسازی ایران، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 26، شماره 98. https://nashr.majles.ir/article_318_d694e61b8865565e4c1a0450a241d149.pdf
 • محمدی، مهدی و حاجی­پور، بهمن (1397). شناسایی الگوی همکاری- رقابت در صنعت خودرو ایران براساس رویکرد سیستمی: مطالعه داده بنیاد، علمی پژوهشی بررسی مالی بازرگانی، شماره 88 و 89. http://barresybazargani.itsr.ir/article_33365_5b8a0ac23aad0cc5cbd033df4c7f28c2.pdf
 • کابلی، مونا سادات؛نیکومرام، هاشم؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و رحمانی، علی (1399). اثربخشی ارزش های انگیزشی شوآرتز و اخلاق حرفه ای حسابداری بر گزارشگری مالی متقلبانه، علمی-پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، تابستان - شماره 66 صفحه - از 27 تا 50 . https://qjma.atu.ac.ir/article_11571_222917e46954f824ecbf3f9b168b443f.pdf
 • مهرناز حیدری سورشجانی؛ پرستو محمدی (1395). شناسایی مولفه‌های مراحل مختلف رشد شرکت‌های نوآور در تعامل با سرمایه‌گذاران خطرپذیر، دوره 9، شماره 1، بهار، صفحه 59- https://jed.ut.ac.ir/article_59863_63d86afcedfda0f66c2eac4b68a3fefa.pdf
 • عساکره، سجاد و زرندی، سعید و افشارپور، محسن (1394). نقش سرمایه گذاری جمعی در تأمین سرمایه کارآفرینان نوپافصلنامه تخصصی رشد فناوری، دوره11، شماره 43.  https://civilica.com/doc/464054
 • ابراهیمی، عباس و حسینی، سعید و ابراهیمی، حسین(1395). شناسایی ریسک های ساختاری در شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری،دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد،تهران. https://civilica.com/doc/610842
 • رستمی نوروزآباد، مجتبی؛ جلیلوند، ابوالحسن؛ فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ سعیدی، علی (1398 .(چه عـواملی بـر رفتـار متفاوت شرکتهای ارزشی و رشدی مؤثر هستند؟ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 21(4)، 517 -544 . https://jfr.ut.ac.ir/article_75554_f3498426ea0cac932782a33654aaa730.pdf
 • Porter, M. and Argyres, N. and McGahan, A. (2002). An Interview with Michael Poter. The Academy of Management Executive, Vol. 16, No. 2.
 • Cassa, AronO, VietNgo, Liem & Nima, Heiratia (2012). Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region-within-country economy context Australasian Marketing Journal (AMJ). Volume 20, Issue 3, August, Pages 224-233. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441358212000122