بررسی رابطه بین خودشیفتگی سازمانی مدیران با بحرانهای مالی در چارچوب رویکرد نارسیسسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار،گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 دانشیار،گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

منابع انسانی در عصر حاضر، به عنوان یک مزیت رقابتی در هر سازمان تلقی میشود. تصمیمات،تفکرات و عملکرد مدیران میتواند در پیشبرد اهداف سازمانی موثر باشد.توجه به نظر و دیدگاه مدیران بیش از هر زمان دیگری در نظریه های سازمان مورد توجه قرار گرفته است.لـذا شناسـایی ویژگیهای شخصیتی مدیران منجمله خودشیفتگی مدیران که تصمیمات آنها را متأثر میسازد ، درسطوح مختلف مدیریت و رهبری سازمان حائز اهمیت است . مدیران یک سازمان به همان اندازه که میتوانند یک مزیت رقابتی برای یک سازمان محسوب شوند، ممکن است خودشیفتگی آنها یک مانع جدی در دستیابی به اهداف سازمان و باعث ایجاد بحرانهای مالی برای یک سازمان شوند. در نتیجه هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودشیفتگی سازمانی مدیران و بحرانهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه آماری، شامل 294 مشاهده (سال- شرکت) برای بازه زمانی سالهای 1397-1396 است. پس از تجزیه تحلیلهای آماری صورت گرفته با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیان کننده آن است که رابطه مستقیم و معنی دار بین خودشیفتگی سازمانی مدیران (اقتدار- خودنمایی- برتری جویی- خودبسندگی- محق بودن- بهره کشی و خود بینی) با بحرانهای مالی وجود دارد. به عبارتی دیگر ، مشاهده میشود که مدیران به هر اندازه که از خودشیفتگی بالاتری برخوردار باشند احتمال بروز بحرانهای مالی منشعب از تصمیمات و عملکرد مدیران در آن سازمان بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between the organizational narcissism of managers with financial crises within the framework of the narcissism approach

نویسندگان [English]

 • mojtaba maleki choobari 1
 • sina kherdyar 2
 • keyhan azadi 3
 • bahman akbari goovabari 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Human resources are considered as a competitive advantage in each and every organization in the present era. The decisions, thoughts, and performance of managers can be effective in advancing organizational goals. Nowadays, more than any other time, opinions and perspectives of managers have been considered in the organization-related theories. Therefore, identifying the personality traits of managers, including the narcissism of managers that affects their decisions, is important in different levels of the management and leadership of any organization. Managers of an organization, as much as they can be a competitive advantage for an organization, may become a serious impediment to achieving the goals of the organization and might create financial crises for an organization. This study aims at investigating the relationship between corporate narcissism and financial crises of the listed companies in Tehran Stock Exchange through using a statistical sample including 294 observations (year - firm) between the years 2017 and 2018. After statistical analysis of the data using mixed data regression analysis, the results of research hypotheses show that there is a statistically direct and significant relationship between the organizational narcissism of managers (authority, bragging, superiority, autocracy, exploitation, and narcissism) and financial crises. In other words, the higher the level of narcissism in organizations’ managers might be, the possibility of financial crises resulting from managers ' decisions and practices will be more likely to occur in that organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral finance
 • Organizational narcissism of managers
 • Financial crises
 • استنلی میلگرام (1381) مشاهده‌ای تجربی، ترجمه : مهران پاینده و عباس خداقلی، نشر اختران
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا و احمد نبی زاده (1388). بررسی اثر آخر و مقایسه رفتار سرمایه گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 11(28) ، صفحه 21-34
 • خواجوی، شکرا...؛ دهقانی سعدی، علی اصغر و فرزاد گرامی شیرازی (1395). تاثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی، پیشرفت های حسابداری،3 (71) ،149-123
 • رهنمای رودپشتی، فریدون (1391). حسابداری مدیریت رفتـاری ( رویکـرد نـوآوری،ارزش آفرینی و کاربردی) ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – سازمان چاپ وانتشارات
 • شریعت پناهی، مجید و محسن سهرابی عراقی. ارائه مدلی جهت پیش بینی بحرانهای مالی شرکتهای ایرانی، (16) ،41-19
 • شعیبی، فاطمه (1392). شخصیت خودشیفته، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب سبز
 • شیری، اردشیر؛ خلد شرفی، صبریه و علی یاسینی (1394). بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتار منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولی گرایانه مدیران در سازمانهای دولتی شهر کرمانشاه، مدیریت سازمانهای دولتی،3 (11) ،114-97
 • فرهی بوزنجانی، برزو(1384). معرفی الگوی توسعه ی توانایی های مدیریتی مورد نیاز مدیران. فصلنامه ی دانش مدیریت، 18(1) ،92-73
 • قدیری مقدم، ابوالفضل؛ غلامپور فرد، محمد مسعود و فرزانه نصیر زاده (1388). بررسی توانایی مدل پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، دانش و توسعه ،16 (28) ،220-193
 • قلی پور، آرین؛ خنیفر، حسین و سمیرا فاخری کوزه کنان (1387).اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمانها، فرهنگ مدیریت، 18، 79-93
 • نادری،مرتضی (1386) توسعه مالی، بحران های مالی و رشد اقتصادی، پژوهشکده پولی و بانکی
 • نمازی، محمد؛ دهقانی سعدی، علی اصغر و سمانه قوهستانی (1395). خودشیفتگی مدیران و استراتژی تجاری شرکتها، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 22 ،51-37
 • نوین نام، غلام عباس؛ شکرکن، مهناز و حسین مهرابی زاده هنرمند (1380). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران، علوم تربیتی و روانشناسی،3 (3-4) ،106-87
 • ویلیم باتومور (1388) فرهنگ اندیشه مارکسیستی، ترجمه : اکبر معصوبیگی، نشر بازتب نگار، چاپ اول ،ص۶۰
 • Asquith,P.Gertner,R.Sharfsteni,D.(1994).”Anatomy Of Finacial Distress.An Explanation Of Junk Bond Issuers”The Qurterly Journal Of Economics.109,629-658
 • Bruhn, J (1999). Control, Narcissism and Management Style, The Health Care Supervisor, 9: 43-52
 • Chatterjee, A., & Hambrick, D. C. (2007). It’s all about me: Narcissistic chief executive officers and their effects on company strategy and performance. Administrative Science Quarterly, 52, 351-386.
 • Corsini, R. J. (2002), "The dictionary of psychology", New York: Brunner-Routledge. Deangelo,H.and L.Deangelo.1990.Dividend Policy and Financial Distress: An Empricial Investigation Of Troubled NYSE Firms.The Journal Of Finance.Volome 45,Nomber 5,1415-1431.
 • Denis,D.and Denis,D(1995).”Causes of Financial Distress Following Leverage Recapitalization”.Journal Of Financial Economics.37.129-157
 • Freud, S. (1914), "On narcissism: an introduction", in freud.s. collected papers. vol 4. basic books, New York. NY: 30-59.
 • Gilbert,L.R.K.Menon,and K,B.Schwartz (1990).”Predicting Bankruptcy For Firms in Financial Distress”.Journal Of Bisness Financial and A ccounting.Volume 17,Number1:161-171.
 • Jia, Y., van Lent, L.,  &  Zeng,    (2014). Masculinity,  testosterone, and financial  misreporting.  Journal of Accounting Research, 52 (5), 1195-1246.
 • J. (1996). Narcissistic and leadership: Some Differences in Male and Female leaders, Leadership  and Development Journal: 17-22.
 • Judd, J. S., Olsen, K. J.,  & Stekelberg, J. M.  (2015). CEO  Narcissism, Accounting Quality, and External Audit Fees,  Working Paper, http://ssrn.com/abstract =2605172.
 • Lubit, R. (2002). The Long-Term Organizational Impact of Destructively Narcissistic Managers, Academy of Management Executive, 16 (1): 127-138.
 • Lau,A.H(1987).”A Five – Stage Financial Disteres Pridiction Model “ Journal Accounting Reaserch.Volome 25,Number 1,127-138.
 • Olsen, K. J., & Stekelberg, J. (2015). CEO narcissism and corporate tax sheltering. The Journal of the American Taxation Association, 38(1), 1-22.
 • Olsen, K. J., Dworkis, K. K., & Young, S. M. (2014). CEO narcissism and accounting: A picture of profits.  Journal of  Management Accounting.
 • Opler,T.Titmen,s.(1994).”Financial Distrees and Corporate Performance”. The Journal and Finance,49(3).1015-1040
 • Raskin R N, Hall C S. The Narcissistic Personality Inventory: alternate from reliability and further evidence of its construct validity. J Pers Assess 1981; 45(2): 159-162.
 • Raskin RN, Hall CS. A narcissistic personality inventory.Psychol Rep 1979; 45(2): 590.
 • Raskin R, Terry H. A principal components analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. J Pers Soc Psychol 1988; 54(5): 66-80.
 • Strelan, P,(2007), "Who forgives others ,themselves and situation? The roles of narcissism, guilt, self-esteem and agreeab leness, personality and individual differences", 42 : 259-269.
 • Ward,T.J.And.B.P. Foster (1996).”An Empricial Analysis of Thomas Financial Accounting Allocation Fallacy Theory in A Finacial Distress Context”. Accounting And Business Reaserch.Volume 26,Number 2,137-152