بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش فناوری مالی توسط مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه در اقتصاد جهانی دورنمای کسب وکار در بانکداری به صورت چشمگیری تغییر کرده است ، اهمیت فزاینده نوآوری هایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژی ها، گستره کسب وکار بانکی را تغییر داده است. فناوری مالی به یک بخش جدایی ناپذیر در صنعت بانکداری تبدیل شده اند و استارت آپ ها حوزه فعالیت خود را با ورود کردن به فعالیت های بانکی که در گذشته تنها تحت پوشش بانک ها بود، گسترش داده اند؛ هدف این تحقیق بررسی و درک بهتر اثرگذاری سودمندی ادراک شده، سهولت ادراک شده، تجربه مشتری، تبلیغات شفاهی، قابلیت اعتمادپذیری بر روی پذیرش فناوری های مالی از سوی مشتریان بانک ها می باشد. این تحقیق از بعد هدف کاربردی بوده و از لحاظ رویکرد تحقیق کمی و دارای استراتژی توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک پاسارگاد بوده که از بین آنها تعداد 377 نفر به عنوان نمونه توسط فرمول کوکران محاسبه و انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر سهولت ادراک شده اثر منفی بر اعتماد مشتریان داده و سایر متغیرها بر قابلیت اعتمادپذیری و در نتیجه پذیرش فن آوری مالی اثر مثبت داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Factors Affecting the Acceptance of Financial Technology by Bank Customers (Case Study of Pasargad Bank)

نویسندگان [English]

 • Seyedeh shima Eftekhari sinjani 1
 • alireza rousta 2
 • Abdullah Naami 3
1 Marketing Management, Department of Business, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate professor of Business Management, South Tehran Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In today's global economy, the business outlook on banking has changed dramatically، Financial technology has become an integral part of the banking industry, and startups have expanded their scope by entering into banking activities that in the past were only covered by banks; The purpose of this study is to better investigate the impact of perceived usefulness, perceived ease, customer experience, word of mouth, reliability, trust and perceived risk on the acceptance of financial technologies by bank customers. This research is an applied goal in terms of quantitative research approach and has a descriptive survey strategy. The research approach is quantitative and has a descriptive survey strategy. The statistical population of this research is the customers of Pasargad Bank, from which 377 people were selected as a sample by Sample Power software. The data collection tool is a questionnaire and PLS software has been used for data analysis. The results show that the perceived ease variable has a negative effect on customers' trust and other variables have a positive effect on trust and thus the acceptance of financial technology and as a result the variables of reliability and trust were accepted as mediating variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceived usefulness
 • perceived ease
 • of use
 • customer experience
 • محمدی قمی، سیده سحر، حکمت، سیاوش، اسلامی، زهرا، سیر پیشرفت فناوریهای مالی و تأثیر آن بر آینده صنعت بانکداری، ۱۳۹۵، فصلنامه روند، سال بیست و سوم، شماره 73، صفحات ۱۲۲-۹۱
 • عسکری، فروغ، ایزدیار، هاجر، رضایی، الهه، مدلسازی روابط میان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی، فصلنامه اختصاصی تبلیغات و بازاریابی، ۱۳۹۵، شماره ،۲ صفحه ۱۲
 • منتظری، محمد، میرزایی، امیر، پسندی پور، ندا، خوارزمی، مهدیه، نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی، فصلنامة توسعة مدیریت پولی و بانکی، ۱۳۹۳ ، سال دوم، شماره ۴ ، صفحه ۱۱۲
 • حیدریه، سیدعبداله، سیدحسینی، سیدمحمد، شهابی، علی، شبیه سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، ۱۳۹۲، شماره ۱ ، صفحه۸۷
 • الهی، شعبان، قنبری، محمدحسام، شایان، علی، تعیین عوامل مؤثردرپذیرش فناوری موبایل بانک، از سوی مشتریان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 63 ، ۱۳۹۱، صفحه ۴۹-۲۷
 • محترمی، امیر، خداداد حسینی، سید حمید، الهی، شعبان، بررسی ‌عوامل‌ مؤثر ‌بر‌ پذیرش ‌فناوری‌های ‌اطلاعاتی ‌در ‌سازمان‌ها، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، ۱۳۹۲، شماره ۳، صفحه ۹۳
 • Megargel، Alan، Real-Time Inbound Marketing، A Use Case for Digital Banking، ، CHAPTER13،2018، Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, Volume 1، DOI: 10.1016/B978-0-12-810441-5.00013-0.
 • SOKARI، IBUKUN ESTHER، TECHNOLOGY INNOVATION MANAGEMENT IN THE NIGERIAN BANKING INDUSTRY: INTEGRATING STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVES,
  AN EXPLORATION OF STRATEGY AND POLICY IMPLICATIONS ، A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Robert Gordon University, Aberdeen, UK for the degree of Doctor of Philosophy، 2017.
 • Sinha, Mona, Mayra, Hufrish, Hutchins, Jennifer, Saxena Rajan, Mobile payments in India, International Journal of Bank Marketing,2018, https://doi.org/10.1108/IJBM-05-2017-0099.
 • Zhang, Yun, Chen, Xiaogang, Liu, Xinhui, Zhu, Nan,
  Exploring trust transfer between internet enterprises and their affiliated internetonly banks Chinese Management Studies, 2018, DOI 10.1108/CMS-06-2017-0148.
 • Kaabachi, Souheila, Ben, Mrad, Selima, Petrescu, Maria, Consumer initial trust towards internet only banks in France, International Journal of Bank Marketing, 2017, https://doi.org/10.1108/IJBM-09-2016-0140.
 • Snae, Namahoot, Kanokkarn, Laohavichien, Tipparat, Assessing the intentions to use internet banking: the role of perceived risk and trust as mediating factors, International Journal of Bank Marketing, 2018, https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2016-0159.
 • Yu, Lingling, Cao, Xiongfei, Liu, Zhiying, Gong, Mingchuan, Adeel, Luqman, Understanding mobile payment users’ continuance intention: a trust transfer perspective Georgetown University,2018, https://doi.org/10.1108/IntR-11-2016-0359.
 • Simpe, Ofori, Kwame, Boateng, Henry, Feehi, Okoe, Abednego, Gvozdanovic, Igor, Examining customers’ continuance intentions towards internet banking usage Marketing Intelligence & Planning magazine, 2017, https://doi.org/10.1108/MIP-11-2016-0214.
 • Farah, Maya, Shahid Hasni, Muhammad, Junaid, Khan Abbas, Abbas, Mobile-banking adoption: empirical evidence from the banking sector in Pakistan, International Journal of Bank Marketing,2017, https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2017-0215