آزمون مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد با تاکید بر نقش تعدیلی شکیبایی سهامداران اکثریت: مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حسـابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

چکیده

مدیریت تأثیر، رفتاری فرصت‌طلبانه و آگاهانه است که به ‌عنوان راهبرد مدیریتی هدفمند در ارائه گزارش مالی جانب‌دارانه توسط مدیران در سازمان بیان می‌شود که بر برداشت‌های استفاده‌کنندگان از اطلاعات تأثیر گذاشته و تصورات آنان را در جهت دستیابی یا حفاظت از منافع خود تغییر می‌دهد. اعمال نظارت‌های مناسب توسط سهامداران اکثریت، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می‌کند. بنابراین، نقش سنتی مکانیزم های حاکمیت شرکتی، سرکوب رفتار فرصت طلبانه برای محافظت از سهامداران شرکت است. هدف این پژوهش آزمون مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد با تاکید بر نقش تعدیلی شکیبایی سهامداران اکثریت در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش‌شناسی از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی است. بدین منظور داده‌های مورد نیاز از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1395جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که، مکانیزم‌های مختلف راهبری شرکتی که برای هدایت و کنترل شرکت‎ها به صورت درون و برون سازمانی وجود دارد سبب کاهش رفتارهای مدیریت تاثیر اطلاعات می‌شود. نتایج فرضیات موید آن است که مدیریت تاثیر اطلاعات اثر منفی و معنی‌داری بر عملکرد شرکت دارد اما شکیبایی سهامداران اکثریت رابطه‌ی مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد شرکت را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating impact of the majority stakeholder's patience on managing the impact of information and corporate performance: A case study of companies listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • hosein rostami 1
 • farzin rezaei 2
 • Abdolsamad Khalatbari 3
1 Student, Ph.D. in Accounting,Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin , Iran.
2 Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Ramsar Branch, Islamic Azad University, Ramsar, Iran
چکیده [English]

Impact management is an opportunistic and informed behavior that is expressed as a targeted management strategy in the presentation of a bias report by managers in an organization that affects users' perceptions of information and changes their perceptions to achieve or protect their interests. Applying appropriate supervision by majority shareholders tends to limit the opportunistic and profitable behavior of managers. Hence, the traditional role of corporate governance mechanisms is the suppression of opportunistic behavior to protect corporate shareholders, and is Carter's performance. The purpose of this study is to investigate the effect of the moderator of majority tolerance on information management and corporate performance in Tehran Stock Exchange. The purpose of this research is applied and from the methodological point of view is descriptive-correlational research. For this purpose, the required data from 79 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2007 to 2016 was collected. The results of the research indicate that the various corporate governance mechanisms that are used to direct and control companies internally and externally reduce the impact of information management practices. The results of assumptions indicate that information management has a negative and significant effect on the firm's performance, but the majority shareholder's patience reinforces the relationship between information management and performance impact.

کلیدواژه‌ها [English]

 • majority shareholder endurance
 • information impact management
 • company performance
 • انصاری، محمد اسماعیل، استادی، حسین، مطهری، معصومه. (1388). تاثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن در مخابرات اصفهان. مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره20، دوره 7، 190-171.
 • آرین، محسن، باقریان، امیر. (1393). حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‎های بورس اوراق بهادار، کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، کشور لهستان.
 • خدامی پور، احمد؛ باقری مسعود زاده، راسخ. (1396). مدیریت برداشت استفاده‌کنندگان از طریق میزان افشاء در گزارش‌های سالانه. مجله علمی _ پژوهشی دانش حسابداری، (1)8: 74-51.
 • رضایی، فرزین، خدابنده، آذر. (1396). مقایسه ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با ساختار مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی از طریق الگوی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، شماره1، صص 235-249.
 • رضایی، فرزین، خدابنده، آذر. (1397). مدیریت تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت‎ها. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره 8، صص 14-1.
 • ستایش، محمد حسین، روستا، منوچهر، علیزاده، وحید. (1394). بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهای تجربی حسابداری. دوره 4 ، شماره 13،160 –
 • سجادی، سید حسین، فرازمند، حسن، جعفرپور، میثم. (1391). تاثیر سهامداران عمده و تغییرات سود بر فرآیند هموارسازی سود در شرکت‎های بورسی. بورس اوراق بهادار. شماره20، 84-65.
 • شریفی، سید مهدی، نرگسیان، عباس. (1392). بررسی رابطه بین مدیریت تأثیر با پیامدهای رفتار آن در بین مدیران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، (1) 47:112-97.
 • علی پور، قاسم، فتیده، مهدی. (1395). ارزیابی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت، دانشگاه لوتران کالیفرنیا، شهرداری رشت.
 • فروغی، داریوش، میرشمس شهشهانی، مرتضی، پورحسن، سمیه. (1387). نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، 70-55.
 • کردستانی، غلامرضا، علوی، مصطفی. (1389). بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، (12) 3: 61- 43.
 • محمد پور، سحر، به راهنمایی رضایی، فرزین، (1396). رابطه بین مدیریت تاثیر از طریق افشاء محدود اطلاعات بر عملکرد شرکتها . پایان نامه کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی تاکستان.
 • مشایخ، شهناز، ماه آور پور، راضیه. (1387). بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 23،صص 107-122.
 • نصر اصفهانی، علی، واعظ شهرستانی، حسین، باقری ایرج، الهام. (1392). بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت در کارکنان دانشگاه اصفهان. مطالعات رفتار سازمانی. شماره 4، 138-122.
 • نونهال نهر، علی اکبر، کاظمی نوجه ده، معصومه. (1394). بررسی تاثیر قدرت سهامداران بر مدیریت سود با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری، شماره1 ، دوره 5، 148-129.
 • یزدانی زیارت، محمد، دامغانیان، حسین. (1395). پیش‌بینی کننده‌های وضعی و شخصی رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، (80) 25: 46-27.
 • abdul Hamid, Masdiah, Wei Kiong Ting, Irene, Long Kweh,Qian. (2016). The Relationship between Corporate Governance and Exporpriation of Minority Shareholders interests. Procedia Economic and Finance, 35, 99-106.
 • Bradley, E. L. , Gregory, W. M. &Wayne, B. T. (2013). The influence of Strong Shareholders on Earning Management, 1-40.
 • Chung, Tuck Siong, Low, Angie. (2015). The Impact of Investor Impatience and Environmental Turbulence on Myopic Marketing Management and Stock Performance. International Journal of Research in Marketing, S0167-8116(15)30038-0
 • Dechow, M. P., R.G. Sloan, and A.P. Sweeney, “Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC,” Contemporary Accounting Research, 13 (Spring 1996), pp. 1-36.
 • Geiger, M. A. , & North, D. S. (2013). Do strong shareholders mitigate earning management? Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, 14 (2) , 289-322.
 • Jones, Michael .Hrasky, Sue. (2016). Lake Pedder: Accounting, environmental decision-making,nature and impression management . Accounting Forum . 40(4), 285-299.
 • A, C.H., Song F .M. 2011. Connected transactions and firm value:evidence from china- affiliated companies Pacific- Finance Journal, 19, 470-490.
 • Leung, S., & Parker, L., & Courtis, J. (2015)." Impression management through minimal narrative disclosure in annual reports." The British Accounting Review. Vol. 47. Pp. 275-289.

Pillai, Rekha, Al-Malkawi, Husam-Aldin Nizar, On the relationship between corporate governance and firm performance: Evidence from GCC countries.Research in International Business and Finance http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.110