ارائه مدلی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران جنوب

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،

3 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،

4 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

یکی از مهمترین عوامل در شفافیت اطلاعات مالی ، مؤلفه‌های مالی می‌باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای آن توصیفی است و هدف آن ارائه یک مدل کاربردی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه و تشریح مؤلفه‌ها و ابعاد تشکیل‌دهنده مدل نهایی است. برای انجام این پژوهش در ابتدا با مرور ادبیات، تهیه ماتریس مؤلفه‌ها و تجمیع و تلخیص اولیه ماتریس مؤلفه‌ها به انتخاب مؤلفه‌های مقدماتی پرداخته شد و با نظرسنجی و مصاحبه عمیق از تحلیل‌گران و خبرگان صنعت بیمه و اساتید دانشگاه، مؤلفه‌های نهایی تعیین و طبقه‌بندی عوامل با محوریت آیین نامه88 شورای عالی بیمه در چهارطبقه، صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان مالی صنعت بیمه بوده است که جمعاً 1200 نفر برآورد شدند.در این پژوهش از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنف برای تعیین توزیع داده ها، آزمون کی.ام.ا و بارتلت برای مناسب بودن نمونه اندازه گیری و روش حداقل مربعات جزئی برای مدل سازی استفاده و درنهایت با روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت pls به تدوین مدل نهایی پژوهش پرداخته شد. با استفاده از مدل این پژوهش به شکل کمی می‌توان میزان شفافیت اطلاعات مالی هر یک از شرکت‌های صنعت بیمه را اندازه‌گیری و رتبه‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for transparency of financial information in the country's insurance industry

نویسندگان [English]

 • Amirreza Neamatolahi 1
 • Roya d 2
 • fatemeh sarraf 3
 • Yadollah Noorifard 4
1 Ph.D student, South Thehran Branch, Faculty Of Economics And Accounting
2 Ph.D, South Thehran Branch, Faculty Of Economics And Accounting
3 Ph.D, South Thehran Branch, Faculty Of Economics And Accounting
4 Ph.D, South Thehran Branch, Faculty Of Economics And Accounting
چکیده [English]

One of the most important factors in transparency of financial information is financial components. The present research is applied in terms of its purpose and in terms of its implementation method is descriptive and aims to provide a functional model for transparency of financial information in the insurance industry and to describe the components and dimensions of the final model. To do this research, firstly, by reviewing the literature, preparing the matrix of components and integrating the components of the components matrix together with the selection of the components of the element, were examined and interviewed by the experts and experts of the insurance industry and university professors, the final components of determining and classifying the factors of focus Regulations 88 of the Supreme Council of Insurance in four levels were adopted. The statistical population of this study was financial experts of the insurance industry, which totally estimated 1200 people. In this research, Kolmogorov Smirnov tests were used to determine the distribution of data, BMI and Bartlett's tests for the suitability of the sample and the partial least squares method For modeling, finally, using partial least squares method and SmartPlS software, a final model of research was developed. Using the model of this research, the level of transparency of financial information of each insurance company can be measured and ranked quantitatively

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disclosure Of Information
 • Transparency
 • Transparency Of Financial Information and Insurance Industry
 • آذر، عادل، انواری رستمی ، علی اصغر و حاجیان ، نجمه (1393). ارائه مدل رتبه‌بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها در ایران. پایان نامه دکترای تخصصی. دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده امور اقتصادی.
 • انواری رستمی، علی اصغر, حاجیان ،نجمه و آذر، عادل (1393). مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص‌‌های اندازه‌گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته. پژوهش های تجربی حسابداری،
 • برزیده ، فرخ, پریزادی ، عیسی و احمدی‌زاد ، آرمان (1392). نسبت‌های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت‌های بیمه در

ایران، فصلنامه  علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه، دوره , 28شماره 2.

 • بیگی نیا ، عبدالرضا, کلاهی ، بهاره و هلالی، ریحانه (1392). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر شفافیت اطلاعات مالی سرپرستی بانک کشاورزی استان سمنان با استفاده از تکنیک دیماتل. کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.
 • حساس یگانه ، یحیی و خیرالهی ، مرشید (1387). حاکمیت شرکتی و شفافیت. ماهنامه حسابدار، سال بیست و سوم. شماره 203.
 • حقیقت, حمید ، علوی ، سید مصطفی (1392). بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال پنجم، شماره 1.
 • خالقی مقدم ، حمید، خالق ، علیرضا (1386). شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • خالقی مقدم ، حمید و خالق ،علیرضا (1387). شفافیت شرکتی در ایران و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 21.
 • رحمانی ،علی ،له داد ، علیا (1390). رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت.پژوهش حسابداری, سال سوم، شماره1.
 • کامیاب، زهرا (1395). تأثیر افشای اطلاعات و رتبه بندی شفافیت بر روی قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، پایان نامه ارشد، MBA دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی.
 • مطلبی، سید محمد موسی (1382). انتخاب نامساعد و کارایی در بازار بیمه ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3.
 • واعظی ، رضا، سلطانی فتح مسعود و تمیمی، حمید (1391). ارزیابی پیامدهای اجرایی طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 8.
 • Barako, D.G. (2007). Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports. African Journal of Business Management Vol. 1(5), 113-128
 • Botosan, C.A. (1997). Disclosure level and the cost of capital. The Accounting Rev. 72(3), 323-49.
 • Bushman, R. M., Piotroski, J. D., and Smith, A. J. (2004). What determines corporate transparency?. Journal of accounting research, 42(2); 207-252.
 • Depoers, F. (2000). A cost benefit study of voluntary disclosure: some empirical evidence from French listed companies, European Accounting Review, 9(2), 245–263.
 • Gernon H, Meeks GK (1997). Accounting an international perspective, 5th edn. Irwin McGraw-Hill, Singapore.
 • Hossain, M,. Hammami, H. (2009). Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The case of Qatar. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 25, 255–265.
 • Jenkins committee report .American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA). 1994. Improving Business Reporting-A Customer Focus: A Comprehensive Report of the Special Committee oil Financial Reporting. New York, NY: AICPA
 • Kohler, Eric L. (1983). Kohler's Dictionary For Accountants. (5thed.) Prentice-Hall, Inc
 • Laskar,D (2012). ‘’Uncetainty and   centeral   bank   transparency : A non-Bayesian  approach’’. Research    in   Economics, 106.
 • Lee, Y. (2012). A Study of Evaluation Criteria for Disclosure and Transparency. The Journal of American Academy of Business, Cambridge , Vol. 17 , No 2.
 • Naser, K., Nuseibeh, R. (2003). Quality of financial reporting: evidence from listed Saudi nonfinancial companies. The International Journal of Accounting, Vol. 38, 41-69.
 • Niels Johannesen and Dan Thor Larsen, (2016), The power of financial transparency: An event study of country-by-country reporting standards, Economics Letters, 145, (C), 120-122.
 • Urquiza, F. B., Navarro, M. C. A., Trombetta, M., & Lara, J. M. G. (2010). Disclosure theories and disclosure measures. Spanish Journal of Finance and Accounting/Revista Española de Financiación y Contabilidad, 39(147); 393-420.
 • Vishwanath, T., Kaufmann, D. (1999). Towards Transparency in Finance and Governance. World Bank. Working paper.