بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی پس از انتشار صورتهای مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند ، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی، دماوند، ایران.

چکیده

چکیده
یکی از منابع اصلی اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی منتشر شده توسط شرکت‌ها است. انتشار صورت‌های مالی در جامعه که در قالب کانال‌های اطلاعاتی مختلف صورت می‌پذیرد، عکس العمل‌های قابل تاملی را در میان سرمایه‌گذاران موجب می‌شود. صورت‌های مالی حسابرسی شده، نظر حسابرسان درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای صورت‌های مالی را به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی انتقال می‌دهد که در فرآیند تصمیم‌گیری ابزاری سودمند است.
این تحقیق به بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران انفرادی پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه می‌باشد.. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بوده است و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای استاندارد گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیة سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران است، که 403 نفر از آن ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. از نرم افزارهای spss22 و Lisrel 8.50 و با استفاده از روش معادلات ساختاری به تحلیل داده‌ها پرداخته شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که، انتشار صورت‌های مالی (اخبار خوب یا بد) بر رفتار سرمایه گذاران انفرادی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the behavior of individual investors after the release of financial statements

نویسندگان [English]

 • Davoud gorjizadehbaee 1
 • Mohammad hamed khan mohammadi 2
1 Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University , Damavand, Iran
2 Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University ,Damavand, Iran
چکیده [English]

Abstract

One of the main sources of information for investors to make investment decisions is the information contained in the financial statements published by companies. Public disclosure of financial statements in the form of different information channels, generates thoughtful reactions among investors. Audited financial statements convey the auditor's view of the feasibility and reliability of financial statements to users of financial statements, which is a useful tool in the decision making process.
The purpose of this study was to investigate the behavioral response of individual investors after the publication of annual audited financial statements. The research method was applied in terms of purpose, field survey method and descriptive survey method. Data were analyzed using a standard questionnaire. The statistical population of this research is all real investors of Tehran Stock Exchange, of whom 403 were selected by simple random sampling. Data were analyzed by spss22 and Lisrel 8.50 software using structural equation method.
The results of the data analysis show that the release of financial statements (good or bad news) has a significant effect on the behavior of individual investors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Behavioral Finance
 • Financial Statements
 • Individual Investors
 • Stock Exchange
 • اردکانی، سعید؛ بهلکه، آیناز؛ میرزاد، نگار؛ طاهره السادات، توسلی. (1394). بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دورخ 17، شماره 1.
 • دانایی فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. آذر، عادل (1393). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار: اشراقی.
 • دلاور، علی. (1385). مبانی نظری و علمی پژوهش در علم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد:90 و 99.
 • ریمندپی، نوو. (1385). مدیریت مالی، ترجمه و اقتباس دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارساییان، تهران، سمت.
 • حاجی احمدی, امیر، حدادی ناییچ، سیمین (۱۳۹۴). بررسی رابطه بین واکنش سرمایه گذاران و سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا.
 • حیدرپور فرزانه، تاری وردی یداله، محرابی مریم (1394). تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) : , دوره  6 , شماره  17 ; از صفحه 1 تا صفحه 13 .
 • خاکی، غلامرضا. (1393)، روش تحقیق در مدیریت، تهران: انتشارات بازتاب.
 • خواجوی، شکراله، قاسمی، میثم (1396). فرضیه بازار کارا و مالیه رفتاری" فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 7، شماره 20، صص 49-69.
 • خلیلی شورینی، سیاوش (1393). روش‌های تحقیق در علوم انسانی. چاپ سوم.
 • سادات امام، سولماز. (1389). عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ماهنامه بانک ملی ایران، 1389، شماره 164، صفحه 21 تا 26.
 • سعیدا اردکانی، سعید؛ بهلکه، آیناز؛ میرزاد، نگار؛ طاهره السادات، توسلی. (1394). بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دورخ 17، شماره 1.
 • سرمد، زهره و دیگران (1393). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ چهارم.
 • شجری، هوشنگ. (1391). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مالی در بورس اوراق بهادارتهران،1391، بررسی‌های بازرگانی، شماره 53، صفحه 1 تا 13.
 • فرزانه، حیدرپور؛ محمود، خواجه. (1393). رابطه بین ویژگی‌های پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با هدف آینده نگری در تصمیم گیری. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال هفتم، شماره بیست و دوم.
 • Alghalith, M., Floros, C., & Dukharan, M, (2012) Testing dominant theories and assumptions in behavioral finance, Journal of Risk Finance, the, 13(13), 262- 268,
 • Al-Tamimi, H. (2006). Factors influencing individual investor behavior: an empirical study of the UAE financial markets. The Business Review, 5
 • Baker, M., J, Wurgler, (2016) Investor sentiment and the cross-section of stock returns, Journal of Finance 61: 1645–1680,
 • Baker, M., & Wurgler, J, (2011) Behavioural corporate finance: an updated survey, NBER Working Paper, 17333,
 • Chen, W. J. )2017). Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2): 101-126.
 • Erzurumlu, Y. O, (2014) Investors Reaction to Market Surprises on the Indian Stock Exchange and Currency Markets. Asian Journal of Finance & Accounting, No 1, Vol 6, 291-305.
 • Edmans, Alex, Diego Garcia, and Oyvind Norli, (2006) Sports sentiment and stock returns, Journal of Finance, forthcoming.
 • Frino, A., S. Jones., A. Lepone and J. Wong, (2014) ‘Market Behavior of Institutional Investors around Bankruptcy Announcements’, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 41, No. 1, pp. 270–295.
 • Liu, L. Gou, Z. & Zuo, J. (2016). Social support mediates loneliness and depression in elderly people. J Health Psychol.
 • Ngoc, Luu Thi Bich, (2014) Behavior Pattern of Individual Investors in Stock Market, International Journal of Business and Management; Vol. 9, No. 1,
 • Olga, Pak, Monowar, Mahmood, (2015) Impact of personality on risk tolerance and investment decisions", International Journal of Commerce and Management, Vol. 25 Iss 4 pp. 370 – 384
 • Ramalingegowda, S, (2014) Evidence from impending bankrupt firms that long horizon institutional investors are informed about future firm value, Available at URL: springer.com,\Sridharan U.V.
 • Shleifer, A. & R. Vishny (2018), "Large Shareholders and Corporate Control", Journal of Political Economy, Vol. 94, PP. 88-142.
 • Zureigat, Y. (2017), "Board composition and earning management in Canada", Journal of corporate governance, Vol. 10, pp. 431-457.