طراحی مدل توسعه متوازن صنعت حمل‌ونقل جادهای کالا مبتنی بر مدیریت راهبردی سرمایهها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت بازرگانی بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت و مدرس، تهران،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

از دیرباز تاکنون، توسعه سرمایه، افزایش رشد اقتصادی، توسعه میزان ارتباطات و مبادلات اقتصادی و در یک تعریف عام، تولید ثروت برای کشورها، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. علیرغم اهمیت بالای تأثیر صنعت حمل‌ونقل جادهای کالا در توسعه اقتصاد کشور، دادههای آماری حکایت از توسعه پایین این صنعت متناسب با ظرفیتهای موجود و موقعیت ژئواستراتژیک سرزمینی ایران دارد، از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر «طراحی مدلی توسعه صنعت حمل‌ونقل جادهای کالا مبتنی بر مدیریت راهبردی سرمایهها» بوده است. این پژوهش دارای ماهیتی اکتشافی- کاربردی؛ با پارادایم تفسیری-ساختاری؛ رویکرد آمیخته با روش‌های کیفی داده بنیاد و روش کمی معادلات ساختاری است منبع گردآوری داده‌ها در این پژوهش در فاز کیفی مقالات، اسناد بالادستی، مصاحبه‌ها و در فاز کمی پرسشنامه و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در فاز کیفی داده بنیاد/ نظام‌مند با بهرهمندی از نرم‌افزار مکس کیو دا و در فاز کمی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل میباشد. جامعه آماری این پژوهش نخبگان و خبرگان حوزه حمل‌ونقل جادهای کالا بودند که با روش گلوله برفی شناسایی و انتخاب و تا اشباع نظری این فرآیند ادامه داشته است. بر اساس یافتههای این پژوهش ابعاد الگوی مذکور عبارتند از: دانش و پژوهش؛ ارتقاء الگوهای رفتاری؛ بهبود فرآیندهای فضای کسب و کار؛ هوشمند سازی فرآیندها؛ استفاده از فنّاوری و تجهیزات روز؛ توسعه زیرساخت‌ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a balanced development model for the freight transport industry based on strategic capital management

نویسندگان [English]

 • Parviz Turani Qazvini 1
 • Asghar Moshabaki 2
 • Hamidreza Saeed Nia 3
 • Ali Badizadeh 4
1 PhD student, Business Management Group, Emirates Unit, Islamic Azad university, Dubai, United Arab Emirates.
2 Professor, Department of Management, School of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Business Administration, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

For a long time now, the development of capital, the growth of economic growth, the development of economic relations and exchanges, and in a general definition, the production of wealth for countries, has been of great importance. Despite the high importance of the impact of the freight transport industry in the development of the country's economy, statistical data indicate the low development of this industry in proportion to existing capacities and geostrategic position of Iran's territory, therefore, the main issue of the present study. "Designing a model for the development of the road freight transport industry is based on the strategic management of capital." This research has an exploratory-applied nature; With interpretive-structural paradigm; The approach combined with the qualitative methods of data is the basis and the quantitative method is structural equations. Max QD software and in a small phase structural equations using LISREL software.
The statistical population of this study was the elites and experts in the field of road freight transport, which was identified and selected by the snowball method and continued until the theoretical saturation of this process. Based on the findings of this study, the dimensions of the model are: knowledge and research; Promoting behavioral patterns; Improving business environment processes; Process intelligence; Use of modern technology and equipment; Infrastructure development

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model Design
 • Industry Development
 • Freight Road Transport
 • Capital Management
 • Intelligence
 • انواع روش‌های حمل‌ونقل و جابجایی کالا https://postbar.ir/
 • پورخلیقی هیر, حمید، ۱۳۹۵، مسئولیت متصدی حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی در کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (سی ام آر) مصوب 1956 ژنو،کنگره بین‌المللی جامع حقوق ایران، برگزاری به‌صورت سمینار، موسسه نمودار توسعه داتیس، https://www.civilica.com/Paper-LAWI02-LAWI02_130.html
 • پورخلیقی هیر, حمید، ۱۳۹۵، مسئولیت متصدی حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی در کنوانسیون قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (سی ام آر) مصوب 1956 ژنو،کنگره بین‌المللی جامع حقوق ایران، برگزاری به‌صورت سمینار، موسسه نمودار توسعه داتیس، https://www.civilica.com/Paper-LAWI02-LAWI02_130.html
 • تهرانی، رضا. و حصازاده، رضا. (1388). تأثیر جریان‌های نقدی و محدودیت‌های تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری، تحقیقات حسابداری، شماره سوم، ص50-66.
 • جعفری، سعید.(1386). بررسی تأثیر متغیرهای غیرمالی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بهابازار اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل.
 • حمداللهی، مهرداد (1388) حمل‌ونقل جاده­ای کالا و نقش آن در اقتصاد کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • خواجه زاد، امیر (1394)، مسئولیت و عدم مسئولیت متصدی حمل‌ونقل جاده­ای کالا در حقوق تجارت ایران و کنوانسیون M.R، فصلنامه فقه و تمدن ایران، شماره 11 تابستان 1395، ص 123-100
 • خورشیدی، غلامحسین. (1395). ملاحظات اجرایی در تجزیه‌وتحلیل طرح‌های سرمایه‌گذاری، تحقیقات مالی، سال سوم، شماره 9 و 10، ص 26-40.
 • خوشخو، سوسن (1396) حمل‌ونقل جاده­ای و نقش آن در اقتصاد، ماهنامه تخصصی سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی، تهران، شماره 23، ص 48 و 49
 • خوشخو، سوسن (1396) حمل‌ونقل جاده­ای و نقش آن در اقتصاد، ماهنامه تخصصی سازمان راهداری وزارت راه و شهرسازی، تهران، شماره 23، ص 48 و 49
 • سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور (1377) مجموعه گزارش‌های تدوین برنامه حمل‌ونقل جاده‌ای شماره ۵. تهران.
 • سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور (1380) حمل‌ونقل در یک نگاه. تهران.
 • سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (1388) سالنامه آماری، انتشارات کارا.
 • صفار زاده، محمود (1387) جایگاه حمل‌ونقل زمینی در اقتصاد کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • محبی, محمد، ۱۳۹۲، اهمیت حمل کالا جاده‌ای در توسعه اقتصادی حمل‌ونقل پایدار نمونه موردی استان قزوین،همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران، https://www.civilica.com/Paper-APSD01-APSD01_028.html
 • محبی, محمد، ۱۳۹۲، اهمیت حمل کالا جاده‌ای در توسعه اقتصادی حمل‌ونقل پایدار نمونه موردی استان قزوین،همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران، https://www.civilica.com/Paper-APSD01-APSD01_028.html
 • مشبکی اصفهانی، اصغر؛ صادقیانی، فرشاد؛ صادقیانی، ایوب. (1394). ارزش ویژه برند با رویکردی به بازار ایران. انتشارات بازاریابی. تهران.
 • وحدتی فرد، جواد (1396) بررسی عوامل ارتقاء کارایی صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای – داخلی کالا. پایان‌نامه فوق‌لیسانس مدیریت دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).
 • Ashworth, G. J., & Kavaratzis, M. (2018). The Roles of Branding in Public Administration and Place Management: Possibilities and Pitfalls. In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe Palgrave Macmillan, London (pp. 425-439).
 • Astrachan, C. B., Botero, I., Astrachan, J. , & Prügl, R. (2018). Branding the family firm: A review, integrative framework proposal, and research agenda. Journal of Family Business Strategy.
 • Frow, N., Marginson, D. & Ogden, S. (2005). Encouraging strategic behaviour while maintaining management control: multifunctional project teams, budgets, and the negotiation of shared accountabilities in contemporary enterprises. Management Accounting Research, 16(3), 269-292.
 • http://tehran.rmto.ir/Pages/ResultAndTasks.aspx
 • http://www.hamlkala.com/fa/haml-jaddei
 • http://www.iran-transportation.com/
 • https://badpa.ir/blog
 • https://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/transportation
 • Indurkar, D. (2017). U.S. Patent No. 9,603,009. Washington, DC: U.S. Patent and rademark Office.
 • Ipsilandis, P. G., Samaras, G. & Mplanas, N. (2008). A multicriteria satisfaction analysis approach in the assessment of operational programmes. International Journal of Project Management, 26(6), 601-611.
 • Kaplan, R. & Norton, D. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard business review, 75-85
 • Kaplan, R. & Norton, D. (2001). The Strategy Focused Organization – How Balanced Scorecard Companies Thrive in The New Business Environment. Boston: Harvard Business School Press.
 • Merrilees, B. (2017). Experience-centric branding: challenges and advancing a new mantra for corporate brand governance.Journal of Brand Management, 24(1), 1- 13.
 • Nagy,R and Obenberger, R. W.(1994). Factors influencing investor behavior, Financial Analysts Journal, 50, pp. 63- 68.
 • Schroeder, J. E. (2017). Corporate branding in perspective: a typology.European Journal of Marketing, 51(9/10), 1522-1529.
 • Zhang, Y. (2015). The Impact of Brand Image on Consumer Behavior: A Literature Review. Open Journal of Business and Management, 3: 58-62.