ارائه الگوی اثر عدم اطمینان از نرخ تورم و بیش اعتمادی مدیران بر افزایش در سرمایه‌گذاری (مورد کاوی : شرکتهای دچار درماندگی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی مالی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استاد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار مدیریت صنعتی تولید، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات تصمیم گیری گروهی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی و اساسی تحقیق حاضر ارائه الگوی اثر عدم اطمینان از نرخ تورم و بیش اعتمادی مدیران بر افزایش در سرمایه‌گذاری می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به حساب می‌آید. همچنین این تحقیق از نظر روش‌شناسی، از نوع تحقیقات پس رویدادی می‌باشد. از سوی دیگر پژوهش حاضراز نظر نوع توصیفی ـ پیمایشی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات رگرسیونی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای دچار درماندگی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 الی 1396 می‌باشند که با در نظر گرفتن محدودیت‌های سیستماتیک، نمونة آماری به اندازة 122 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شدة بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل‌ها نشان داد در شرایط نااطمینانی تورم نسبت به شرایط اطمینان، سطح سرمایه‌گذاری مضاعف شرکتها افزایش نمی‌یابد. همچنین نتایج نشان داد شرایط نااطمینانی تورم باعث کاهش بیش‌اعتمادی نزد مدیران شرکتها نمی‌شود. از طرفی نتایج نشان داد مدیران با سطح بیش اعتمادی بالاتر علاقه‌مندی بیشتری برای انجام سرمایه‌گذاری مضاعف دارند. در نهایت در شرایط نااطمینانی تورم، مدیران با سطح بیش اعتمادی بالاتر نسبت به مدیران با بیش اعتمادی پایین‌تر، میزان سرمایه‌گذاری مضاعف بیشتری را انجام نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model of the Effect of Uncertainty about the Inflation Rate and More Trust of Managers on the Increase in Investment (Case Study: Fellowship Affiliated Companies in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

 • Houshang Alipour 1
 • Reza Tehrani 2
 • Abotorab Alirezaei 3
 • Ghanbar Abbaspour Esfndan 4
1 Ph.D. Student Department of Industrial and Financial Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran,
2 Professor of Financial Management, University of Tehran, Tehran, Iran,
3 Associate Professor of Industrial Management - Production, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
4 Assistant Professor of Industrial Management-Research in Operations-Group Decision-making, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

The main purpose of the present research is to provide a model for the effect of uncertainty about the inflation rate and more trust of managers on the increase in investment. This research is considered to be a practical part of the research. Also, this methodology is post-event research. On the other hand, the present study is of descriptive survey type correlation based on regression equations. The statistical population of this research includes all financial distressed companies listed in Tehran Stock Exchange between 1390 and 1396. Considering the systematic constraints, the statistical sample of 122 firms among the companies accepted in Tehran Stock Exchange Selected and studied.
The results of the analysis showed that in the uncertainty of inflation conditions, the level of double investment of companies is not increased. Also, the results showed that the uncertainty of inflation does not reduce the trustworthiness of corporate managers. On the other hand, the results show that managers with a higher level of trust are more interested in investing twice. Finally, under the uncertainty of inflation, managers with a higher level of trust than those with lower confidence, do not pay more double investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Uncertainty about inflation
 • more confidence
 • increase in investment
 • بزرگ‌اصل، موسی و بیستون صالح‌زاده، (1393)، «بیش اعتمادی به مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی»، مجله دانش حسابداری، سال 5، شمارة 17.
 • بزرگ‌اصل، موسی و بیستون صالح‌زاده، (1394)، «رابطة بیش اعتمادی و پایداری سود و جریانهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش حسابداری، سال 14، شمارة 58.
 • پاشایی فام، رامین، امیدی پور، رضا، (1398)، بررسی تأثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 17 (50)، 93-113.
 • پورحیدری، امید و مهدی کوپائی حاجی، (1389)، پیش‌بینی بحران مالی با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی، مجله پژوهش حسابداری مالی، شماره 1، دوره 3، ص 46-33.
 • پیرمرادی، فاطمه، علی‌نژاد ساروکلائی، مهدی و عباس شول، (1394)، «بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، مرکز همایشات بین‌المللی صدا و سیما، تهران.
 • پیری، پرویز، ایمانی برندق، محمد، توبره‌ریزی، شهروز، کاظمی، فرامرز و نوید انصاری راد. (1391). «بررسی رابطة بین نااطمینانی تورم و هموارسازی سود با پاداش پرداخت شده به اعضای هیأت مدیره»، فصلنامة علمی پژوهشی پژوهشهای تجربی حسابداری مالی، سال 2، شمارة 1، پیاپی 3، ص 113-93.
 • دارابی، رویا، محمدی، صلاح و پرستو صالحی، (1392)، «تبیین اعتماد بیش از حد به مدیران بر کیفیت گزارشگری و عوامل موثر در این ارتباط»، فصلنامة پژوهشهای حسابداری مالی، شماره دوم، شمارة پیاپی 1.
 • ستایش، محمدحسین، محمدیان، محمد و زینب مهتری، (1394)، «بررسی اثر تعاملی بیش اعتمادی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره 7، شماره 1، ص 106-77.
 • عباس‌زاده، محمدرضا، اعتمادی، علی و بهزاد بیگی، (1395)، ««تأثیر اعتماد بیش از حد بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و اقتصاد، مرکز همایشات بین‌المللی صدا و سیما، تهران.
 • فروغی داریوش و نخبه فلاح، (1393)، «تأثیر بیش اعتمادی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دورة 22، شمارة 3، ص 136-123.
 • فروغی، داریوش و نخبه فلاح، زهرا، (1397)، اطمینان بیش از حد مدیریتی به اعضای هیأت مدیره و محافظه‌کاری شرکتهای بورسی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 8 (2)، 33-42.
 • نوروزی، علی، (1394)، «بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ تورم و عدم تقارن اطلاعاتی بر سرمایه‌گذاری مضاعف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران.
 • نیکبخت، رحمان، نورعلیزاد، فرهاد و محمد رجبی، (1395)، «بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مدیریت مالی، دوره 7، شماره 2، ص 28-16.
 • Ben Mohamed, E., Fairchild, R., & Bouri, A. (2015). Investment cash flow sensitivity under managerial optimism: new evidence from NYSE panel data firms. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 19(36), 11-18.
 • Chen, I. J., & Lin, S. H. (2013). Managerial Optimism, Investment Efficiency, and Firm Valuation. Multinational Finance Journal, 17(3/4), 295-340.
 • Chen, S.S., Ho, K.Y. and Ho, P.H. (2014) CEO Overconfidence and Long-Term
 • Hribar, P. (2017). “Managerial overconfidence and corporate investment”, Contemporary Accounting Research, Vol. 35, No. 2, pp 100–119.
 • Kim, J. B; Wang, Z; and Liandong Zhang. (2015). “CEO Overconfidence and Stock Price Crash Risk”, Availble at URL: Http://Www.Ssrn.Com.
 • Lara, J. M. G; Osma, B. G; and Penalva, F. (2016). “Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 61, No. 1, pp 221-238.
 • Li, Z.L., Zhao, H.P. and Song, Y.F. (2019), “Empirical Research on Managerial Overconfidence and Corporate Financing Behavior of Pecking-Order”, IEEE 16th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM 2019), pp. 1496-1500.
 • Lin, Y.-H., Hu, S.-Y. & Chen, M.-S. (2015). Managerial Optimism and Corporate Investment: Some Empirical Evidence from Taiwan. Pacific -Basin Finance Journal, 13, 523-546.
 • Liu, Xuanbing. (2017). “Can Overconfident Executives Restrain Overinvestment?”, Modern Economy Journal, Vol. 8, No. 2, pp 1056-1068.
 • Lu, W and Liu, H. (2017). The empirical study on the relation between managerial overconfidence and over-investment. Published in: Service Systems and Service Management (ICSSSM), 2016, 13th International Conference.
 • Malmendier, U; and G. Tate. (2008). “Who Makes Acquisitions? CEO Overconfidence and the Market’s Reaction”, Journal of Financial Economics, Vol. 89, No. 1, pp 20-43
 • Malmendier, U; and Tate, G. (2015). “CEO overconfidence and corporate investment”, The Journal of Finance, Vol. 60, No. 6, pp 2661–2700.
 • Moez, El Gaied & Zgarni Amina. (2018). “Overinvestment of Free Cash Flow and Manager’s Overconfidence”, International Business Research; Vol. 11, No. 3, pp 48-58.
 • Murphy, S; William, H; Shelli, L; Dubbs, M; Angilletta, J; Robbie, S; Wilson, R; and Fiona Kate Barlow1. (2015). “The Role of Overconfidence in Romantic Desirability and Competition”, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 25, No. 3, pp 1-17.
 • Performance Following R&D Increases. Financial Management, 43, 245-269.
 • Sales, J; Baybordi, A; Aydenlu, M; and Niloofar Asaldoost. (2015). “Measuring the effect of managerial ability on earning quality”, Management Science Letters 5, pp 821–826.
 • Schrand, C.M. and Zechman, S.L. (2019). “Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 53 No. 1, pp. 311-329.
 • Wang, X; Zhang, M; and Yu, F. (2009). “Managerial overconfidence and over-investment: Empirical evidence from china. Frontiers of Business Research in China”, Vol. 3, No. 3, pp 453–469.
 • Wang, Y; Carl, R. Chen; Lifang, Chen; and Ying Sophie Huang. (2016). “Overinvestment, inflation uncertainty, and managerial overconfidence: Firm level analysis of Chinese corporations”, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 38, No. 2, pp 54–69.
 • Xiao, L., & Zhou, A. (2017). The Impact of Managers Overconfidence on Corporate Investment. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 7, No. 2, pp 109-114.