جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدلی برای تبیین جرایم مالی می باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری استفاده شده است. داده ها با کمک تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. 20 نفر از متخصصین و خبرگان شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیرانی که حداقل 15 سال سابقه در امور مالی داشته اند به روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. برای سنجش پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. میزان پایایی مصاحبه های انجام شده در پژوهش حاضر 86 درصد بوده است و چون این مقدار بالای 60 درصد است در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید می باشد. جهت تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و در نهایت مدل پارادایمی جرایم مالی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial crimes; Model design and explanation With grounded theory Method

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Amerian 1
 • Ebrahim Chirani 2
 • mohammadhasan gholizadeh 3
 • seyed mozaffar mirbargkar 4
1 Ph.d. student of financial management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan.
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for financial crime. This research has a qualitative approach and is based on the theory of data foundation or grounded theory. The data are collected using semi-structured deep interview techniques. 20 experts and experts including faculty members of universities and managers who have at least 15 years of financial affairs have been selected through targeted sampling and snowball technique. The validity of this research was evaluated by the interviewees and then by the professors and confirmed. Reliability test has also been used to test the reliability of the test. The reliability of the interviews conducted in this study is 86%, and since this is above 60%, the reliability of the coding is confirmed. For data analysis, the continuous comparison method has been used during the three stages of open, axial and selective coding. Qualitative findings have been analyzed by MAXQDA software and, finally, a paradigm model of financial crimes is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial crimes
 • Grounded Theory
 • Semi-structured interview
 • coding
 • Paradigmatic model
 • ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش (1386). روشهای تحقیق کیفی. چاپ اول. تهران: نشر بشری.
 • استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها. (ترجمه بیوک محمدی). تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • بازرگان، علی (1393). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: نشر دیدار.
 • حسینی نژاد، مرتضی ( 1384). بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده های تلفیقی: مورد سرقت، برنامه و بودجه. (1)95، صص 35-52.
 • خدادادحسینی، سیدحمید و فرهادی نژاد، محسن (1380). بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن. فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران. (5)1، صص37-53.
 • خواستار، حمزه (1388). ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه های پژوهشی. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی. (15)58، صص161-174.
 • دانایی فرد، حسن و اسلامی، آذر (1389). کاربرد نظریه داده بنیاد در عمل؛ ساخت نظریه بی تفاوتی سازمانی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1383). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: انشارات صفار.
 • دانایی فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386). استراتژی های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی. (1)2، صص69-97.
 • رهنورد، فرج اله؛ طاهرپور کلانتری، حبیب اله و رشیدی، اعظم (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاههای اجرایی، فصلنامه مدیریت اجرایی (1) 38، صص 35- 50.
 • ساکی، محمدرضا (1389). حقوق کیفری اقتصادی. تهران: انتشارات جنگل.
 • صادقی، حسین؛ نجفی، نرگس؛ وفایی یگانه، رضا و محمد غفاری، حسن (1389). اقتصاد جرم. چاپ اول. همدان: انتشارات نور علم.
 • صمدی، علی حسین و آماره، جواد (1389). جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران. (7)14، صص69-92.
 • عظیمی، حسین؛ عطافر، علی و شائمی بزرکی، علی (1390). بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری و مالی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی. (9)24، صص61-82.
 • فراستخواه، محمد (1395). روش پژوهش کیفی در علوم اجتماعی. چاپ دوم. تهران: انتشارات آگاه.
 • فطرس، محمد حسن؛ دلائی میلان، علی و قربان سرشت، مرتضی(1391). اثرات فقر، بیکاری و شهر نشینی بر جرایم علیه اموال در استان های ایران، رفاه اجتماعی. (1)46، صص 279-292.
 • لطیفیان، احمد (1375). عوامل مؤثر در فساد اداری و راههای مبارزه آن. دوفصلنامه دانش و توسعه. (3)4، صص5-23.
 • مهرگان، نادر و گرشاسبی فخر، سعید (1390). نابرابری درآمد در ایران، پژوهش های اقتصادی، (2)4، صص 109-123.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1386). تقریرات درس حقوق کیفری اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
 • Alm, J & Martinez-Vazquez, J & McClellan, C (2016). Corruption and firm tax evasion. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol.124, pp. 146 -163.
 • Buonanno, P & Leonida, L (2009). Non-market effects of education on crime: Evidence from Italian regions. Economics of Education Review, Vol.28, No.1, pp. 11 -17.
 • Brush, J (2007). Does income inequality lead to more crime? A comparison of cross-sectional and time-series analyses of United States counties. Economics Letters, vol.96 2, pp. 264 -268.
 • Corbin, J & Strauss, A (1990).Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria. Qualitative Sociology, Vol.13, No.1.
 • Dimant, E & Tosato, G (2017). CAUSES AND EFFECTS OF CORRUPTION: WHAT HAS PAST DECADE’S EMPIRICAL RESEARCH TAUGHT US? A SURVEY .Journal of Economic Surveys, Vol. 00, No. 0, pp. 1–22.
 • Epaphra, M. & John Masswe, J (2017). The Effect of Corruption on Foreign Direct Investment: A Panel Data Study. Turkish Economic Review, 4(1), pp.19-54.
 • Freud, S (1953). Abriss der Psychoanalyse, Das Unbehagen in der kultur, Frankfurt am Main.
 • Goulding, C (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business & Market Researchers, London: Sage Publications.
 • Huhta, A (2012). Property Crime and Income Inequality in Finland, Aalto University School of Economics, pp.1-55.
 • Johnson, A (2004). BUREAUCRATIC CORRUPTION, MNEs AND FDI. Doctoral Candidate in Economics.
 • Larossa, R (2005). Grounded theory methods and qualitative family research”,Journal of marriage and family, 61(4), pp.837-857.
 • Lauridsen ,J.T & Zeren, F & Ari ,A (2013). A Spatial Panel Data Analysis of Crime Rates in EU. Department of Business and Economics, University of Southern Denmark.
 • Lho, K & Cabuay, J (2005). Corruption in the Korean public and private sectors,In Nicholas Tarling (Ed.), Corruption and Good Governance in Asia,, New York, Routledge.
 • Merton, R (1968). On Theorical Sociology, N.Y: The Free Press.
 • Nunley,J.M & Seals, R & Zietz, J (2013). The Impact of Macro Economic Condition on Property Crime, Aubum University Department of Economics Working Paper Series, pp. 2- 15.
 • Neumayer, E (2005). Inequality and Violent Crime: Evidence from Data on Robbery and Violent Theft. Journal of Peace Research, 42(1), pp.101-112.
 • Riesman, D & Denny, R & Glazer, N (1974). Die Einsame Masse, Eine Untersuchung der wandlungen Des Amerikanischen Charakters, Hamburg,
 • Seldadyo, H & Haan, J (2006). The Determinants of Corruption: A Literature Survey And New Evidence. Paper Prepared For The 2006 EPCS Conference, Turku, Finland,
 • Straus, A & Corbin, J (2008). Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles: stage publication.
 • Tamayo, A.M & Chavez, C & Nabe, N (2013). Crime and Inflation Rates in the Philippines: A Co-integration Analysis. International Journal of Economics, Finance&Management,2(5), pp.380-385.
 • Theophilus, O.AkinboEsq (2009).Understanding Economic & Financial Crimes EFCC/NYSC Integrity Club.
 • Thiankolu, M (2009). The Anti–Corruption And Economic Crimes Act,2003; Has Kenya Discharged her Obligations to HerPeoples and the World? LL.B. (Hons.) Nairobi.