اعتبارسنجی مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، جبهه گیری مدیریتی و حداکثرسازی ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

در یک بازار کامل و در نبود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها به طور مطلوب در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری میکنند، با این وجود در حضور عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت‌ها ممکن است با محدودیت مالی یا مازاد وجه نقد مواجه شوند که مانع از اجرای پروژه‌های سودآور شده و سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر ازحد را موجب می‌شود. از این رو، جهت دستیابی به یک مدل بهینه کارایی سرمایه‌گذاری و تشخیص سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر از حد، آزمون تجربی مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش مدل‌های مختلف کارایی سرمایه‌گذاری از محیط‌های متفاوت اقتصادی استخراج و مورد بررسی قرار می‌گیرند و با مدل بومی ارائه شده، مقایسه می‌شوند تا قدرت توضیح دهندگی آنها مشخص شود. برای این منظور از منشاءها و پیامدهای اقتصادی کارایی سرمایه‌گذاری جهت تایید مدل‌ها استفاده می‌شود. مدلی مناسب است که سازگار با تئوری‌های مالی و حسابداری باشد. جریان‌های نقد آزاد، محدودیت مالی، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش شرکت موضوعاتی هستند که ارتباط آنها با مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری آزمون می‌شود. برای این منظور از 180 شرکت برای دوره زمانی 1396-1386 استفاده می‌شود. یافته‌ها نشان داد جریان‌های نقد آزاد و محدودیت مالی به ترتیب بر سرمایه‌گذاری بیشتر و کمتر از حد تاثیر مثبت دارد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن بود که کارایی سرمایه‌گذاری بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد اما این تاثیر از طریق تمام مدل‌های کارایی سرمایه‌گذاری تایید نشد. نتایج نشان داد که آزمون تمام فرضیه‌ها بر اساس مدل بومی کارایی سرمایه‌گذاری تایید شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Investment Efficiency Models Based on Agency Theory, Information Asymmetry, Managerial Entrenchment and Firm value maximization

نویسندگان [English]

 • Vahid Taghizadeh Khanqah 1
 • younes badavar nahandi 2
 • Aliasgar Mottagi 3
 • Houshang Taghizadeh 4
1 PhD student of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
4 Professor of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In a complete market in which information asymmetry does not exist between managers and external investors, firms can optimally invest in profitable projects. However, when information asymmetry exists, firms may be confronted to face financing constraints and cash surplus which prevent them from undertaking profitable projects, resulting in an under and over investment. Therefore, in order to achieve an optimal investment efficiency model and detection of over and under investment, the empirical test of investment efficiency models examined in Tehran Stock Exchange. In this research, different models of investment efficiency extract and examined from different economic environments and compared with the native model presented, in order to explain their explanatory power. For this purpose, the origin and economic implications of investment efficiency are used to validate the models. A model is convenient when that consistent with financial and accounting theories. The financial reporting quality, free cash flow, financial constraints, economic value added, and firm value are issues that are tested in relation to investment efficiency models. For this purpose, 180 companies are used for the period of 2007-2017. The findings showed that free cash flows and financial constraints has a positive effect on over and under investment. The findings also suggested that the investment efficiency was positively affected by the economic value added and firm value, but this effect was not confirmed through all investment efficiency models. The results showed that the test of all hypotheses was confirmed based on native model of investment efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment Efficiency
 • Agency Theory
 • Information Asymmetry
 • Managerial Entrenchment
 • Firm value maximization
 • برادران حسن زاده، رسول. تقی‌زاده خانقاه، وحید. (1395). تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رفتار سرمایه‌گذاری، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 32 (4): 170-139.
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید. زینالی، مهدی. (1395). تاثیر ویژگی‌های هیأت مدیره و جبهه‌گیری مدیریت بر استراتژی متنوع‌سازی شرکت، راهبرد مدیریت مالی، 5 (1): 157-135.
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید. زینالی، مهدی. (1394). نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکنندۀ تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل چرخۀ عمر، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (2): 182-161.
 • تهرانی، رضا. حصارزاده، رضا. (1388). تأثیر جریان‎های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری‎. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1 (3): 67-50.
 • References
 • Badertscher, B., N. Shroff, and H. D. White. (2013). Externalities of public firm presence: evidence from private firms’ investment decisions, Journal of Financial Economics, 109 (3): 682–706.
 • Ball, R., and L. Shivakumar. (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition Journal of Accounting and Economics, 39 (1): 83–128.
 • Beatty, A., Liao, W.S., Weber, J., (2010). The effect of private information and monitoring on the role of accounting quality in investment decisions. Contemporary Accounting Research, 27 (1), 17–47.
 • Biddle, G. C., G. Hilary, and R. S. Verdi. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics 48 (2):112-131.
 • Bulan, L. T. (2005). Real option, irreversible investment and firm uncertainty: new evidence from U.S. firms, Review of Financial Economics 14 (3-4): 255–279.
 • Bushman, R., and A. Smith. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economics, 31 (1–3): 237–333.
 • Campello, M., and J. Graham. (2013). Do stock prices influence corporate decisions? Evidence from the technology bubble, Journal of Financial Economics 107 (1): 89–110.
 • Chen, C., D. Young, and Z. Zhuang. (2013). Externalities of Mandatory IFRS Adoption: Evidence from Cross-Border Spillover Effects of Financial Information on Investment Efficiency. The Accounting Review 88 (3):881-914.
 • Chen, F., O.-K. Hope, Q. Li, and X. Wang. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review 86 (4):1255-1288.
 • Du, J. Li, W. Lin, B. Wang, Y. (2017). Government integrity and corporate investment efficiency, China Journal of Accounting Research, 11 (3): 213-332.
 • Elaoud, A. Jarboui, A. (2017). Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency, Research in International Business and Finance, 42 (December): 616-629.
 • Elaoud, A., and A. Jarboui. (2017). Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency. Research in International Business and Finance 42 (3):616-629.
 • Gao, R. Sidhu, B. (2018). The Impact of Mandatory International Financial Reporting Standards Adoption on Investment Efficiency: Standards, Enforcement, and Reporting Incentives, A Journal of Accounting, Finance and Business Studies, 54 (3):227-318.
 • Gomariz, M. F. C, and J. P. S. Ballesta (2014), Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency, Journal of Banking and Finance, 40 (3): 494–506.
 • Goodman, T. H., M. Neamtiu, N. Shroff, and H. D. White. (2014). Management forecast quality and capital investment decisions, The Accounting Review 89 (1), 331–365.
 • Gosh, C. He, F. (2015). Investor Protection, Investment Efficiency and Value: The Case of Cross‐Listed Firms, Financial Management, 44 (3): 499-546.
 • Guariglia, A., and J. Yang. (2016). A balancing act: Managing financial constraints and agency costs to minimize investment inefficiency in the Chinese market. Journal of Corporate Finance 36 (February):111-130.
 • Hou, Q.C., Jin, Q.L., Chen, M.R. (2015). Economic growth, government partiality and corporate performance: empirical analysis based on government and corporate agency problems. Research Journal of Economics, 61 (1), 140–152.
 • Houcine, A. (2017). The effect of financial reporting quality on corporate investment efficiency: Evidence from the Tunisian stock market, Research in International Business and Finance, 42 (December): 321-337.
 • Hubbard, R. G. (1998). Capital-market imperfections and investment, Journal of Economic Literature, 36 (1): 193–225.
 • Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 76 (2):323-329.
 • Kaplan, S., & Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensivities provide useful measures of financing constraints? The Journal of Economics, 112 (1): 169-215.
 • Kothari, S. P., A. J. Leone, and C. E. Wasley. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Economics, 39 (1): 163–197.
 • Lehn, K. and Poulsen, A. (1989). Free Cash Flow and stockholders Gains in going private Transactions. Journal of finance, 44 (3): 771-787.
 • Lozano, M.B. Martinez, B. Pindado, J. (2016). Corporate governance, ownership and firm value: Drivers of ownership as a good corporate governance mechanism, International Business Review, 6 (2): 1333-1343.
 • Modigliani, F., and M. Miller. (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. American Economic Review 48 (3): 261–297.
 • Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing, Journal of Financial Economics, 5 (2): 147–175.
 • Myers, S. C., and N. S. Majluf. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics 13 (2):187-221.
 • Naeem, K. Li, M.C. (2019). Corporate investment efficiency: The role of financial development in firms with financing constraints and agency issues in OECD non-financial firms, International Review of Financial Analysis, 62 (March): 53-68.
 • Ramalingegowda, S., C. S. Wang, and Y. Yu. (2013). The role of financial reporting quality in mitigating the constraining effect of dividend policy on investment decisions, The Accounting Review, 88 (3): 1007–1039.
 • Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies 11 (2-3):159-189.
 • Shroff, N., R. S. Verdi, and G. Yu. (2014). Information environment and the investment decisions of multinational corporations, The Accounting Review 89 (2): 759–790.
 • Van Tendeloo, B., and A. Vanstraelen. (2008). Earnings management and audit quality in Europe: Evidence from the private client segment market. European Accounting Review 17 (3): 447–469.