اثر تعدیلی مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد با تاکید بر عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد فیروز آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد ، ایران.

3 استاد یار، گروه مدیریت مالی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر ارتباط سرمایه گذاری و عملکرد شرکتها بوده و انگیزه مدیران، مشارکت ذینفعان و مالکیت دولتی را بعنوان عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی مورد آزمون قرار می دهد. روش انجام تحقیق شبه تجربی است و تعداد 127 شرکت در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1390 تا 1396 بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی موجب کاهش حساسیت سرمایه گذاری به عملکرد می شود؛ همچنین اثر این متغیر بر حساسیت سرمایه گذاری به عملکرد در شرکتهای با انگیزه پاداش ضعیف برای مدیران و مشارکت بالاتر ذینفعان بیشتر اما در شرکت های دولتی کمتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating effect of social responsibility on the relationship between investment and performance with emphasis on factors based on agency theory

نویسندگان [English]

 • farhad fazilat 1
 • hashem valipour 2
 • shadi shahverdiani 3
1 Farhad Fazilat Ph.D. Student, Department of Accounting, Science and Research Branch of Tehran, Islamic Azad University, Tehran , Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran .
3 Assistant Professor, Department of Financial Management, Sahre-Quds Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the effect of social responsibility on the relationship between investment and performance of firms and the managerial compensation incentives, stakeholder engagement and government ownership as factors based on the agency theory. The research method is quasi-experimental and the number of 127 firms in Iran Stock Exchange for the period of 1390 to 1396 were selected as the sample of study. Regression analysis based on panel data was used to test the hypotheses. Research results show that social responsibility reduces the sensitivity of investment to performance. Also, the effect of this variable on the sensitivity of investment to performance is stronger for firms with weak managerial compensation incentives and higher stakeholder engagement, but weaker for government companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment efficiency
 • corporate social responsibility (CSR)
 • agency theory
 • بنی مهد، بهمن؛ طالب نیا، قدرت اله و ازوجی، حسین، (۱۳۸۸). "بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی"، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 1، شماره 3، صفحات ۱۷۴-۱۴۹
 • تقی زاده خانقاه وحید؛ زینالی، مهدی (1395). "بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر کارایی سرمایه گذاری و نوآوری" فصلنامه حسابداری سلامت، دوره 5، شماره 2، صفحات 1-27
 • حساس یگانه یحیی؛ برزگر، قدرت اله(1392). "ارائه مولفه ها و شاخص های بعد اجتماعی مسئولیت شرکتها و وضعیت موجود آن در ایران" فصلنامه ی مطالعات توسعه ی اجتماعی- فرهنگی، دوره ی دوم، شماره 1، صفحات 199 -222
 • دارابی، رویا؛ پاشانژاد، یوسف وتدین فرد، اسماعیل (1396)." بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد اقتصادی و اجتناب ازمالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله بررسی های حسابداری، دوره 4 شماره 15، صفحات 67-92
 • عسگری، محمد رضا (1386)." حسابداری مسئولیتهای اجتماعی"، ماهنامه تدبیر ، سال هجدهم، شماره 189
 • فخاری، حسین ؛ فلاح پور، فرهاد (1396) ."بررسی اثر میانجی عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چشم انداز مدیریت مالی، شماره ۲۰ صفحات 97-114
 • صفری گرایلی، مهدی(1397)." مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش گذاری بازار نگهداشت وجه نقد شرکت" راهبرد مدیریت مالی، سال ششم، شماره بیستم، صفحات ۱۶۳-۱۸۳
 • گرد،عزیز؛ محمدرضا چکاو و ناصر شریفی(1397). "بررسی رابطه مالکیت دولتی و هزینه های نمایندگی" مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری، دوره دوم - شماره 3، صفحات 29 - 40
 • محفوظی، غلامرضا؛ قاسمی،معصومه(1394)." بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال ششم، شماره بیست ویکم، صفحات 41-58
 • ملکیان، اسفندیار؛ شهسواری، معصومه و سلمانی، رسول (1395)."مطالعه رابطه بین مالکیت دولتی و نهادی با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها" فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال پنجم، شماره هفدهم، صفحات 55-74
 • نمازی، محمد مقیمی، فاطمه(1397). "تأثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت ها در صنایع مختلف" بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره  25 ، شماره 2،  صفحات 289 - 310
 • Attig, N., Cleary, S., Ghoul, S. (2014). Corporate Legitimacy and Investment–Cash Flow Sensitivity. J Bus Ethics.DOI 10.1007/s10551-013-1693-3.
 • Baker, M., Stein, J.C., Wurgler, J.,2003. When does the market matter ? Stock prices and the investment of equity-dependent firms. Q. J. Econ. 118, 969–1005. doi:10.1162/00335530360698478
 • Benlemlih, M., Bita,M., (2015). Corporate Social Responsibility and Investment Efficiency, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2566891.
 • Bénabou, R., Tirole, J., 2010. Individual and corporate social responsibility. Economica 77, 1–19. doi:10.1111/j.l468-0335.2009.00843.x
 • Bhandari, A., & Javakhadze, D. (2017). Corporate social responsibility and capital allocation efficiency. Journal of Corporate Finance, 43, 354-377.
 • Brown, W.O., Helland, E., Smith, J.K., 2006. Corporate philanthropic practices. J. Corp. Financ. 12, 855–877. doi:10.1016/j.jcorpfin.2006.02.001
 • Carroll, A., 1979. A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Acad. Manag. Rev. 4, 497–505. doi:10.2307/257850
 • Cheng, I., Hong, H., Shue, K., (2013). Do Managers do good with other people’s money? NBER Work. Pap. No. 18476 1–49. doi:10.2139/ssrn.1784357
 • Deng, X., Kang, J. Koo, Low, B.S., 2013. Corporate social responsibility and stakeholder value maximization: Evidence from mergers. J. financ. econ. 110, 87–109. doi:10.1016/j.jfineco.2013.04.014
 • Eccles, R.G., Ioannou, I., Serafeim, G., 2014. The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. Manage. Sci. 60, 2835–2857. doi:10.3386/w17950
 • Eldar, O., 2014. The role of social enterprise and hybrid organizations. Yale Law Econ. Res. Pap. doi:10.2139/ssrn.2379012
 • Esa, E., & Zahari, A. R. (2016). " Corporate social responsibility: Ownership structures, board characteristics & the mediating role of board compensation. Procedia Economics and Finance, 35, 35-43.
 • Garriga, E., Melé, D., 2004. Corporate social responsibility theories: Mapping the territory J. Bus. Ethics 53, 51–71. doi:10.1787/9789264122352-de
 • Hou, T.C.T., 2019. The relationship between corporate social responsibility and sustainable financial performance: Firm-level evidence from Taiwan. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(1), pp.19-28.
 • Jensen, M.C., Meckling, W.H., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. J. financ. econ. 3, 305–360. doi:10.1016/0304-405X(76)90026-X
 • Jensen, M.C., (2001). Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function. J. Appl. Corp. Financ. 14, 8–21. doi: 10.1111/j.1745-6622.2001.tb00434.x
 • Jensen, M.C., Murphy, K.J., 1990. Performance pay and top-management incentives. Source J. Polit. Econ. J. Polit. Econ. 98, 225–264. doi:10.1086/261677
 • Kamalirezaei, H., Rostamy, A.A.A., Saeedi, A. and Zaghard, M.K.V., 2019. Corporate social responsibility and bankruptcy probability: Exploring the role of market competition, intellectual capital, and equity cost. Journal of Corporate Accounting & Finance.
 • Kirsten A. Cook, Andrea M. Romi, Daniela Sanchez, Juan Manuel Sanchez.(2016). The Influence of Corporate Social Responsibility on Investment Efficiency and Innovation.
 • Krüger, P., (2015). Corporate goodness and shareholder wealth. J. financ. econ. 115, 304–329. doi:10.1016/j.jfineco.2014.09.008
 • Mackey, A., Mackey, T. B., & Barney, J. B. (2007). Corporate social responsibility and firm performance: Investor preferences and corporate strategies. Academy of management review, 32(3), 817-835.
 • Matten, D., Crane, A., 2005. Corporate citizenship: Toward an extended theoretical conceptualization. Acad. Manag. Rev. 30, 166–179. doi:10.5465/AMR.2005.15281448
 • Mcguire, J.B., Sundgren, A., Schneeweis, T., 1988. Corporate social responsibility and firm financial performance. Acad. Manag. J. 31, 854–872. doi:10.2307/256342
 • McLean, R.D., Zhang, T., Zhao, M., (2012). Why does the law matter? Investor protection and its effects on investment, finance, and growth. J. Finance 67, 313–350. doi:10.1111/j.1540-6261.2011.01713.x
 • McWilliams, A., Siegel, D.S., Wright, P.M., 2006. Guest editors’ introduction corporate social responsibility: strategic implications. J. Manag. Stud. 43, 1–18. doi:10.1111/j.1467-6486.2006.00580.x
 • McKinley, A. (2008). The drivers and performance of corporate environmental and social responsibility in the Canadian mining industry (Doctoral dissertation).
 • McWilliams, A., Siegel, D.S., Wright, P.M., 2006. Guest editors’ introduction corporate social responsibility: strategic implications. J. Manag. Stud. 43, 1–18. doi:10.1111/j.1467-6486.2006.00580.x
 • Phillips, R., Freeman, R.E., Wicks, A.C., 2003. What stakeholder theory is not. Bus. Ethics Q. 13, 25. doi:10.2307/3857968
 • Preston, L.E., O’Bannon, D.P., 1997. The corporate social-financial performance relationship. A Typology and Analysis. Bus. Soc. 36, 419–429. doi:10.1177/000765039703600406
 • Said, R., Zainuddin, Y. H., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. Social Responsibility Journal, 212-226.
 • Theodoulidis,B, Diaz,D, Crotto, F, Rancati, E. (2017). Exploring corporate social responsibility and financial performance through stakeholder theory in the tourism industries, Tourism Management, 62(8):173-188