ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮﮐﺘﺎل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی .دانشگاه ازاد واحد تهران شرق .تهران .ایران

2 استادیار گروه مدیریت؛دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق؛تهران، ایران.

چکیده

در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻮرس و ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﻓﺮﮐﺘﺎل
ﻓﺮﺿﯿﻪ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﮐﺘﺎل ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزه 4ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
، ﺗﻮان 1397-1390، ﺗﻮان ﻟﯿﺎﭘﺎﻧﻮف ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 1397-1390زﻣﺎﻧﯽ
، ﺗﻮان ﻟﯿﺎﭘﺎﻧﻮف ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺖ 1397-1390 ﻟﯿﺎﭘﺎﻧﻮف ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
وﺟﻮد دارد. ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ دو ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﺤﯿﺢ 1397-1390ﺑﺎزار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ 2 ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮای داوﺟﻮﻧﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ 2اﺳﺖ.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ در ﭘﺎﯾﻪ
ﮐﻨﺪ و ﺷﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺷﯿﺐ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺑﺎزه ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ
درﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ دارای ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.ﻣﻘﺪار ﺑﺎزه ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ در ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ دارای ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن
ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺎی ﻫﺮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻄﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽدﻫﺪ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

compare time series stock markets and bit coin and effect markets returns with fractal approach

نویسندگان [English]

 • zahra nasire bonyad abad 1
 • fatemeh samadi 2
1 Master of science Fainancial Management
2 Department of Management, Shargh Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
چکیده [English]

At the article, the timing of the stock and futures markets and its impact on the returns of the markets using a fractal approach.
Statistical analysis of the robust, unbiased statistical analysis of the return-to-full-year and full-market returns in market 4 is performed.juan Hovanovski
There is. Has been reviewed. Based on the results of the two cycles of 1397-1979, a strong market and a raw market in the time horizon.
It also has a maximum of 2 times the sum of the diagram is equal to the sharp point that it has. The fluctuating amount of money also comes to a heed
The high-speed stock exchange with my fluctuations has a more vivid look at the fluctuations of the fluctuations.
The value of the fluctuations in the fluctuations in the fluctuations in the fluctuations of the fluctuations in the fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • time series
 • stock market
 • fractal analise
 • bit coin
 • تهرانی، ر.، نمکی، ع.، و هدایتی فر، ل(1391)همبستگی متقابل شاخصهای بورس اوراق بهادار تهرانبا . - استفاده از تحلیل چندفراکتالی همبستگیهای بدون رند شده ".تحقیقات مالی، شماره1 ، صص55-68 .
 • جعفری،غ.،ایزدی نیا،ن.،وپیروتی، ج(2010). "تحلیل چند فراکتالی نوسانات روندزدایی شده شاخص کل بورس تهران" .فصلنامه بورس ،شماره ۱۴،تابستان ۱۳۹۰،صص ۳۵-۴۲.
 • خواجوی،ش. ،و عبدی طالب بیگی ، ه(۱۳۹۴).تجزیه و تحلیل ابعاد فراکتال بر شاخص های بازده نقدی و سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه علمی پژهشی دانش سرمایهگذاری ،سال پنجم ،شماره ۱۸،تابستان ۱۳۹۴ ،صص۷۹-۹۱.
 • رضائیان، ع. (1380)مبانی سازمان و مدیریت .تهران :انتشارات سمت.
 • رهنمای رودپشتی، ف.، و کلانتری دهقی، م(۱۳۹۳).مدل های مولتی فرکتال در علوم مالی :ریشه، ویژگی ها و کاربردهای آن ها ."دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره24 ،صص 25-47.
 • رهنمای رودپشتی، ف.، و پدرام، پ(۱۳۹۳)."آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش . rs فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره9 ، پاییز 13 ، صص33- 96 
 • صائبی ، ف. ، و رحمانی ، م. ، تیلی،ف ،(۱۳۹۴).بررسی پیش بینی سری های زمانی با استفاده از نظریه فراکتال و آشوب .پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شاهد .
 • مشیری، س .(1391)مروری بر نظریه آشوب و کاربردهای آن در اقتصاد ".فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 11 ، پاییز 1931 ، صص71-30
 • نمازی، م.، و شوشتریان، ز .(1375)مروری بر آزمونهای کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف . ". فصلنامه تحقیقات مالی، سال سوم، شماره 11 و 11 ، صص102- 61.
 • Chin, C. and Isa Z. (2016). “ A short range dependence adjusted hurst exponent evaluation for Malaysian and Indonesian financial markets. African Journal of Business Management, Vol. 5, Vol .7 , pp. 2653-2644.
 • Norouzzadeh, P. and Jafari, G.R. (2010). “Application of Multifractal Measures to Tehran Price Index, Available online at http://arxiv.org/pdf/physics/0412067v1.pdf .
 • Peters, F.F. (2016). Fractal Market Analysis: Applying chaos theory to investment and economics. New York: John Wiley & Sons, Inc .
 • Peitgen, H. O.; Jurgens, H. and Saupe D. (2013). Chaos and fractals: New frontiers in science (2ed.). New York: Springer Verlag Inc.
 • Thomas A. T. (2007). “An Empirical Analysis of the Fractal Dimension of Chinese Equity Returns, doctoral dissertation.
 • Vsotelo .T. (2009). Chaos Theory And The Science Of Fractals, And Their Application In Risk Management. Cand.merc. Finance & Strategic Management .
 • Voss R.F.; and pynn R.; and Skjeltorp A. (1992): Scaling phenomena in disorder system, plenum, New York .
 • Weiss, G. (2004). “Chaos Hits wall Street-the Theory, that isˮ, Business week November. pp. 138-140 .
 • (2013) . “No evidence of chaos but some evidence of dependence in US stock market”, Chaos, solitonis and fractals, Vol. 17, pp. 449-459 .