ارائه مدلی برای تعامل دانشگاه با صنعت مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت آموزش و آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزش و آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش سعی دارد ارتباط دانشگاه و صنعت را با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان و با توجه به دیدگاه‌ها ونظرات صاحب نظران این حوزه بررسی کرده و با روش تحلیل محتوا مدلی مناسب با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ارائه نماید. واسطه مصاحبه‌های صورت گرفته با خبرگان، و همچنین بررسی کتب و مقالات مختلف در زمینه‌ی ارتباط بین صنعت و دانشگاه با محوریت شرکت‌های دانش بنیان، پرسشنامه‌ای 55 سؤالی تهیه شد. در این قسمت از مطالعه از بین 536 نفر از افراد، 311 نفر را افراد دانشگاهی و 225 نفر را صنعت‌گران تشکیل داده بودند. یافته های پژوهش ۷ بعد "مشارکت و اعتماد"، "انگیزه های درونی"، پژوهش، کارآفرینی و اشتغال"، "منابع انسانی"، "شناخت متقابل"، "مدیریت و رهبری" و "سیاست گذاری" را نشان داد. بر اساس مدل نهایی پژوهش که شامل تمامی متغیرها و مؤلفه‌ها بود، مشخص شد که تمامی مؤلفه‌ها به طور معناداری بر روی متغیرهای درونزای خود اثر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providin a model for university and industry intetaction based on Knowledge-based economy and investing research and development

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Alamdar yazdi 1
 • Nader Gholi Ghourchian 2
 • Parivash Jafari 3
1 PhD Student in Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Education and Higher Education, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research tries to investigate the relationship between university and industry with emphasis on knowledge-based economy and the views and opinions of the experts in this field. It tries to present a proper model according to social conditions using content analysis method. A questionnaire of 55 questions was prepared through conducting interviews with experts, as well as reviewing various books and articles in the field of communication between the industry and the university with emphasis on knowledge-based companies. Out of 536 individuals, were 311 school students and 225 industrialists. The findings of the research showed 7 dimensions of partnership and trust, inner motivation, research, entrepreneurship and employment, human resources, mutual recognition, management and leadership, and policy making. Based on the final model of the study, which included all the variables and components, it was found that all components significantly affected their endogenous variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • University
 • Industry
 • Knowledge-based economy
 • Investing
 • ابیلی خدایار، ایازی، محمد، رسولی، امیر محمد ،(1387)، نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در توسعه ی فناوری نفت، پروژه تحقیقاتی انجام شده در شرکت پترونت.
 • آچاک، صالح، مهدیانی، رحمان ،(1384)، نگاهی به نقش تعاملات در فرایند انتقال تکنولوژی از مراکز تحقیقاتی به صنعت، نهمین کنگره ی سراسری همکاری های سه جانبه ی دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ی ملی، تهران.
 • آقایی، عبداله ،(۱۳۷٨)، استاندارد، یک حلقة مؤثر در ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت ، مجموعه مقالات پنجمین کنگره سراسری همکاری دولت، دانشگاه و صنعت .
 • انتظاریان، ناهید(1394) کسب و کارهای دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشور، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه - شماره ۱۸۰.
 • باقری نژاد، جعفر ،(۱۳٨۴)، تحلیل نظری و تجربی ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فناوری در ایران» مجموعه مقالات نهمین کنگره همکاری های سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه ص۲٠۱
 • باردن، لورنس،(1374)، تحلیل محتوا، ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی سرخابی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • پژوهش جهرمی، امین،  پورکریمی، امین،(1394)، دانشگاه کارآفرین؛ بیم و امیدها در اقتصاد دانش بنیان، نشریه صنعت و دانشگاه، سال هفتم، شماره های 45 و 46 .
 • پورتر، مایکل ،(1384)، استراتژی رقابتی تکنیکهای تحلیل صنعت رقبا، ترجمۀ جهانگیری، مجید و عباس مهرپویا، چاپ اول، تهران، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، ص .43
 • ارتباط صنعت و دانشگاه، شاهرگ توسعۀ اقتصادی(1395). ارتباط صنعت و دانشگاه، شاهرگ توسعۀ اقتصادی.
 • جعفر نژاد، احمد، مهدوی، عبدالحمید، خالقی سروش، زیبا(1384)، بررسی موانع و ارائه ی راهکارهای توسعه ی روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران، فصلنامه ی دانش مدیریت، دوره 18، شماره 71.
 • دانایی، ابوالفضل،(1385)، بررسی تأثیر روابط دولت، دانشگاه و صنعت در توسعۀ تکنولوژی، مجموعه مقالات سومین کنگرة سراسری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعۀ ملی، جلد 3، ص
 • رایف، دانیل ،(1381)، تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران، نشر سروش.
 • شفیعی ، مسعود ، موسوی، سید عبدالرضا ،(1392)، تحلیل محتوای موانع، فرصت ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره ی سه جانبه، دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، ش 3.
 • صمدی میارکلائی، حمزه، صمدی میارکلائی، حسین ،(1392)، نظریه ها و الگوهای ارتباط میان دانشگاه ها و صنعت در اقتصاد دانش بنیان، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد سال نهم، شماره 35.
 • کریپندورف، کلوس،(1378)، تحلیل محتوا، ترجمه هوشنگ نایب، تهران، انتشارات روش.
 • فائض، علی، شهابی ، علی،(1389)، ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی شهرستان سمنان)، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار سال چهارم، شماره، صص 97-124.
 • فیوضات، ابراهیم و رضا تسلیمی تهرانی، (1386)، بررسی جامعه شناختی رابطۀ دانشگاه و صنعت در ایران امروز پژوهشنامۀ علوم انسانی، شمارة 53 ، بهار، صص 267-288.
 • قدیریان، عباسعلی، شهابی، علی،(1389)، رسالت دولت، دانشگاه و صنعت در توسعه ی ملی، فصلنامه ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال 11، شماره ی 38-37.
 • ناظمان، حمید، اسلامی فر، علیرضا ،(1389)، اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار (طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده های جهانی)،مجلة دانش و توسعه (علمی – پژوهشی)، سال هفدهم، شمارة 33 .
 • هولستی، (1373)، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالار زاده امیری، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • Amaratunga, D., & Haigh, R. (2018). Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction.
 • Amaratunga, D., & Haigh, R. (2018). Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction.
 • Armendáriz, J., Tarango, J., & Machin-Mastromatteo, J. D. (2018). Analysis of institutional competitiveness of junior high schools through the admission Test to High School Education.
 • Chatterji, N., & Kiran, R. (2017). Role of human and relational capital of universities as underpinnings of a knowledge economy: A structural modelling perspective from north Indian universities. International Journal of Educational Development, 56, 52-61.
 • Huang, M. H., & Chen, D. Z. (2017). How can academic innovation performance in university–industry collaboration be improved?. Technological Forecasting and Social Change, 123, 210-215.
 • Rajalo, S., & Vadi, M. (2017). University-industry innovation collaboration: Reconceptualization. Technovation, 62, 42-54.
 • Tantanee, S., Buranajarukorn, P., & Apichayakul, P. (2018). University-Industry Linkages in the Disaster Resilience Sector: A Case Study of Thailand. Procedia engineering, 212, 519-526.
 • Dooley, L., & Kirk, D. (2007). University-industry collaboration: Grafting the entrepreneurial paradigm onto academic structures. European Journal of Innovation Management, 10(3), 316-332.
 • Tantanee, S., Buranajarukorn, P., & Apichayakul, P. (2018). University-Industry Linkages in the Disaster Resilience Sector: A Case Study of Thailand. Procedia engineering, 212, 519-526.
 • Leydesdorff, L. (2012). The Triple Helix of University-Industry-Government Relations (February 2012).
 • Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (Eds.). (2006). Knowledge creation, diffusion, and use in innovation networks and knowledge clusters: a comparative systems approach across the United States, Europe, and Asia. Greenwood Publishing Group.
 • Bercovitz, J., & Feldman, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. The Journal of Technology Transfer, 31(1), 175-188.
 • Cooke, P., & Leydesdorff, L.(2005),“Regional development in the knowledgebased economy: the construction of advantages”. Journal of Technology Transfer, 31(1), pp. 5-15.
 • Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B(2000), “The future of the university and the University of the Future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm”. Research Policy, 29, pp. 313–330.
 • Gulbrandsen, M (2005), “‘But Peter’s in it or the money’ – the liminality o entrepreneurial scientists”, VEST Journal or Science and Technology Studies, 18:49-76.
 • Hanel, Petr and St-Pierre, Marc (2006), Industry–University Collaboration by Canadian Manuacturingirms,
 • Presented at the 26th Annual Conerence o the Technology Transer Society, Albany N.Y.
 • OECD, Science , Technology and Industry Outlook Paris; OECD, (2000).
 • “The Knowledge-Based Economy”. Paris, OECD, (1996a).
 • Ramos-Vielba, Irene. And fernández-Esquinas, Manuel and de-los-Monteros, Elena Espinosa (2010), Measuring university–industry collaboration in a regional innovation system, Akade´miaiKiado´ , Budapest.
 • Leydesdorff, L(2010), “The Knowledge- Based Economy and the Triple Helix Model”, (Annual Review of Information Science and Technology 44, 2010) pp. 367-417.
 • D’Este and P. Patel (2005), University-Industry Linkages in the UK: what are the actors determining the variety o interactions with industry?, SPRU Science and Technology Policy Research University o Sussex almer Brighton BN1 9QE.
 • Plyee, M.V., et al. (1999). "Industrial Relations and Personnel Management", New Delhi,Vikas Publishing House PVTLTD.
 • Rossi, F., (2010). "The governance of university-industry knowledge transfer" European
 • Journal of Innovation Management Vol. 13 No. 2, pp. 155-171.
 • Zhou, C. (2008). Emergence of the entrepreneuria luniversity in evolution of the triple helix The case of Northeastern University in China. Journal of Technology Management , Vol. 3, No. 1, pp. 109-126