مدیریت ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با نرخ ارز و قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان ، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مدیریت ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با نرخ ارز و قیمت سهام می باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر شرکت های پذیرفته شده در صنایع سیمان و دارویی هستند که داده های مورد نیاز تحقیق از آن ها قابل استخراج است. دوره زمانی تحقیق، از سال 1391 تا سال 1396 می باشد. این تحقیق دارای مدلی نظری است و برای آزمون فرضیه ها از مدل خود رگرسیون برداری استفاده گردید.در صنعت سیمان متغیر نرخ ارز با ترکیب ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب ایجاد همبستگی می کند. اما متغیر قیمت سهام این قابلیت را ندارد.همچنین در صنعت دارویی متغیر نرخ ارز با ترکیب ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب ایجاد همبستگی می کند. اما متغیر قیمت سهام این قابلیت را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Downside risk and Upside risk with exchange rates and stock prices

نویسندگان [English]

 • Hosein Rad Kaftroudi 1
 • Mohammadhasan Gholizadeh 2
 • Mehdi Fadaei Eshkiki 3
1 PhD student in financial management, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University Rasht, Iran.
2 Associate Professor of Financial Management, Department of Management, University of Guilan, Faculty of Literature and Humanities, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor of industrial management, Department of Management, Rasht Branch, Islamic Azad University Rasht, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to manage downside risks and upside risk with exchange rates and stock prices. This research is descriptive in nature and in terms of its purpose. The statistical population of the research is the companies accepted in the Tehran Stock Exchange and the sample of the companies accepted in the cement and pharmaceutical industry, which can be extracted from the research data. The research period is from 1391 to 1396. This research has a theoretical model and the self-regression model was used to test the hypotheses. In the cement industry, the exchange rate variables are combined with adverse risk combination and optimal risk. But the stock price variable does not have this capability. Also, in the pharmaceutical industry, the exchange rate changes with the combination of undesirable risk and optimal risk of correlation. But the stock price variable does not have this capability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • downside Risk
 • upside Risk
 • Exchange Rate
 • Stock Price
 • Vector Regression Model
 • ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین (1390). سیاست پولی و مکانیسم انتقاال تکانه ی قیمتی نفت به بازار سهام در ایران. فصل نامه تحقیقاات اقتصادی راه اندیشه، شماره 3، صص 66 - 33.
 • رستمی، علی؛ رستمی، محمدرضا؛ چاوشی، کاظم؛ نیک نیا، نرگس. (1394). بررسی تأثیر تنوع بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز مدیریت مالی، شماره 12، ص ص 109-133.
 • طاهری، حامد؛ صارم صفاری، میلاد. (1390). بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد ARDL. دوره 19, شماره 60; از صفحه 63 تا صفحه 79
 • قدیری، بهاره؛ علی نژاد، مهدی (1393). رابطه تمرکز مالکیت با انواع ریسک نامطلوب، مطلوب و سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداریhttps://www.civilica.com/Paper-MSACONF01 MSACONF01_424.html
 • کریمی. م، (1386). بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر در بورس اوراق بهادار تهران " ، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
 • Abadie, A., (2002). Bootstrap tests for distributional treatment effects in instrumental variables models. Journal of American Statistical Association 97(457), 284-292.
 • Abouwafia, H. E.,& Chambers, M. J. (2015). Monetary Policy, Exchange Rates and Stock Prices in the Middle East Region, International Review of Financial Analysis, Vol.37, No.1, pp.14–28.
 • O., Gnabo, J-Y., Guilmin, G., (2014). Assessing the contribution of banks, insurance and other financial services to systemic risk. Journal of Banking and Finance 47, 270-287.
 • Dreyer, B., et al.(2017). Upsides and downsides of the sharing economy: Collaborative consumption business models' stakeholder value impacts and their relat..., Technol. Forecast. Soc. Change (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.036
 • Michelis, L., Ning, C., (2010). The dependence structure between the Canadian stock market and the USD/CAD exchange rate: a copula approach. Canadian Journal of Economics 43, 1016-1039.
 • Ning, C., (2010). Dependence structure between the equity market and the foreign exchange market–a copula approach. Journal of International Money and Finance, 29, 743-759.
 • Reboredo, J.C., Ugolini, A., (2015). Systemic risk in European sovereign debt markets: A CoVaR-copula approach. Journal of International Money and Finance 51, 214–244.
 • Reboredo, J.C., Rivera-Castro, M.A., Ugolini, A.(2015) Downside and Upside Risk Spillovers between Exchange Rates and Stock Prices, Journal of Banking & Finance (2015), doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.10.011
 • Wang, Y-C., Wu, J-L., Lai, Y-H., (2013). A revisit to the dependence structure between the stock and foreign exchange markets: A dependence switching copula approach. Journal of Banking and Finance 37, 1706–1719