بررسی کارایی رتبه بندی سهام بر اساس معیارهای تحلیل کانسلیم با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی و استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاداسلامی واحدالکترونیکی،تهران، ایران.

2 مدرس دانشگاه و کارگزار بورس، کارشناس ارشد حسابداری، ارومیه، ایران.

چکیده

چکیده
سرمایه‌گذاران برای افزایش بازدهی خود نیازمند آنند که از همه اطلاعات گذشته و حال برای انتخاب سهام و روند آن در آینده استفاده نمایند که بدین منظور از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی استفاده می‌نمایند. در این مقاله ارتباط رتبه بندی عوامل مدل CANSLIM مدل ترکیبی بنیادی- تکنیکی با روش تصمیم گیری چند شاخصه ای فازی با بازده سهام با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار گرفته است. متغییرهای مدل CANSLIM شامل درصد تغییرات سود فصلی، درصد تغییرات سود سالانه، قیمت بالای جدید، میزان شناوری سهام، پیشرو بودن، حمایت سرمایه گذاران نهادی و جهت بازار(تغییرات شاخص کل) است. سهام شرکتها براساس معیارهای کانسلیم با مدل AHPF- وزن دهی و با تکنیک TOPSIS بصورت سالانه رتبه بندی شده و کارایی آن براساس بازدهی، سنجیده شده است. برای انجام تحقیق73 شرکت درطی سالهای 1389- 1396 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تحلیل از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغییره استفاده شده است.
نتایج آزمون فرضیه ها نشان از تاثیر مستقیم رتبه بندی عوامل : درصد تغییرات سود فصلی، درصد تغییرات سود سالانه، پیشرو بودن صنعت شرکت و سهام شناور آزاد، مدل کانسلیم بر بازده سهام بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Efficiency Stock Ranking Based on CANSLIM Analysis Criteria Using Fuzzy Multiple Attribute Decision Model

نویسندگان [English]

 • Ahmad Goodarzi 1
 • Pouya Goorani 2
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University Electronic Unit.
2 Master of Accounting, Stockbroker, lecturer
چکیده [English]

Abstract
Investors mostly rely on fundamental and technical analysis in applying past and present information to choose the optimum stock and its future trend in an attempt to increase returns. The present study investigates the relationship factors ranking of CANSLIM model in synthetic fundamental-technical model by Fuzzy Multiple Attribute Decision method with stock return using econometric models. The variables of the CANSLIM model include the percentage of seasonal earnings, the percent of change in annual profit, the new price, level Free Float Stock, the leading, the support of institutional investors, and the direction of the market (changes in the total index). The study also weighs stock by the Fuzzy-AHP using CANSLIM criteria, and measures its efficiency using TOPSIS technique is ranked annually. Population of the study includes 73 companies listed at stock exchange during 2010-2017 Multi-variable regression analysis based on synthetic and panel data was used. Results of testing hypotheses revealed direct effects of rating factors: percent of seasonal earnings change, percentage of annual profit changes, industry leading companies, free float stocks, CANSLIM model on stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fundamental Analysis
 • Technical Analysis
 • CANSLIM
 • Fuzzy-AHP Multi-Attribute Decision Making
 • اصغرپور،محمدجواد،(1390).تصمیم گیری های چند معیاره، چاپ دهم، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
 • امیری، مقصود و محبوب قدسی، مهسا (1394). مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مسئله ی انتخاب سبد سهام بهینه، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). تابستان 1394، شماره 23
 • تهرانی، رضا و اسماعیلی، محمد (1391). بررسی تاثیر استفاده از شاخص های مهم تحلیل تکنیکی بر بازدهی کوتاه مدت سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، بهار1391
 • خالقی مقدم، حمید و پیری، پرویز (1387). اثر نماگرهای بازار سرمایه بر پیش بینی قیمت سهام، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره17
 • راعی، رضا و سعیدی، علی (1387). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، چاپ سوم، 122و 86.
 • رضایی، فرزین و سلیمانی راد، سکینه (1390). تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، بهار1391
 • رهنمای رودپشتی، فریدون و تربتی،مریم(1386).بررسی وتبیین سودمندی روش CANSLIM جهت ارزیابی سهام منتخب بورس اوراق بهادار تهران، مجله بورس،شماره63،64.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، نعمتیان، محمود و مهسا زهری (1391)، سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر(مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، دوره 3 شماره 10
 • گودرزی، احمد، نجفی صارمی، یزدان و پویا گورانی (1392) استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه ای در رتبه بندی سهام با استفاده از مدل کانسلیم، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). پاییز 1392، دوره 4 شماره 16
 • گودرزی،احمد و گورانی، پویا (1393). امکان سنجی استفاده از مدل ترکیبی سهام CANSLIMدر بورس اوراق بهادار تهران بهمراه استفاده از معیارهای این مدل در تصمیم گیری چند شاخصه (TOPSIS و SAW)، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت، آبان 1393
 • مترجم: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (1391). کانسلیم (CANSLIM) روشی متفاوت برای کسب سود در بازار سهام، ویلیام جی اونیل، انتشارات بورس، چاپ دوم.
 • مومنی، منصور، شکری پور، محسن و امیرزاده، سارا (1392). منطق فازی و هوش مصنوعی، تهران، چاپ اول.
 • کنی، امیرعباس (1383). تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه، انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کارگزاری راهبرد، تهران، چاپ اول،185.
 • ودیعی، محمدحسین و آسیابانی، سعید (1387). مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت های دولتی مشمول خصوصی سازی با قیمت محاسبه شده بر مبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم (P/E) شرکتهای مشابه، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره10 شماره 26،پاییز و زمستان 1387
 • Bajkowski,John,(2003). How to Use the CANSLIM Approach,AAII Joumal,April,12-16.
 • Beaver,William & Dale,Morse.(1978).What determines price-earning ratio,Financial Analysis journal 34,No 4,pp 65-76.
 • S,(1977).Tnvestment Performance Of Common Stocks In Relation to Their Price – Earnings Rations : ATest Of The Efficient Market Hypothesis, The Journal Of Finance, VOL.XXXII,No.3,June 1997
 • Michael & Avinash.Agrawal,(2005). Canslim : "The Markets Language",(OnLine).Available:http://www.Sierrainvestor.com,(Aug,2005)
 • Lindsay,Hardle.Wolfgang,(2005).A Master thesis."An Empirical Test of German Stock Market Efficecy",Univercity of Berlin.
 • Mehdi Najafi, Farshid Asgari (2013). Using CANSLIM Analysis for Evaluating Stocks of the Companies Admitted in Tehran Stock Exchange. Journal of American Science . http://www.jofamericanscience.org
 • M Lutey, M Crum, D Rayome. (2014). "OPBM II: An Interpretation of the CAN SLIM Investment Strategy" JAF.(2158-3625) 14.5
 • Oneil,William,(2002).How to Make Mony in Stocks,A Wining System in Good Times or Bad , Mc-Graw-Hill, Newyork,Third Edition,pp 3-77.
 • Oneil,William,(2004).The Succesful Investor,Mc-Graw-Hill ,Newyo- rk,first Edition,pp141-159
 • SCHIERECK, DIRK, WERNER DE BONDT, and MARTIN WEBER,(1999). "Contrarian and Momentum Strategies in Germany," Financial Analysts Journal, 55(6): 104-116