بررسی تاثیر هموارسازی سود و شفافیت اطلاعات مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی، گرایش بانکداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هموارسازی سود و شفافیت اطلاعات مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. به منظور اندازه‎‎گیری شاخص شفافیت اطلاعات مالی از مطالعات دانلسون و همکاران (2010) و لن و همکاران (2012)، جهت ارزیابی ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2014) و برای سنجش متغیر هموارسازی سود از پژوهش‎های توکر و زاروین (2006) و چن و همکاران (2012) و از طریق بررسی همبستگی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) و تغییرات سودهای از پیش مدیریت‎شده استفاده شده است. تعداد 196 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله از 1391 تا 1396 طبق شرایط غربال جامعه انتخاب شده‌اند و در نتیجه تعداد 1176 مشاهده شرکت-سال در تحلیل‎های آماری منظور شده‎اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هموارسازی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معنادار و مثبت، شفافیت اطلاعات مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معنادار و منفی دارند. در واقع با افزایش عدم شفافیت اطلاعاتی در گزارشگری مالی، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش می‎یابد. همچنین مدیرانی که تمایل به هموارسازی سود و ایجاد یک جریان با ثبات‎تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر دارند، بیشتر در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار دارند. اندازه شرکت، اهرم مالی و سهامداران نهادی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر معنادار و معکوس دارند و سن شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم و معناداری دارد؛ البته ارزش بازار به ارزش دفتری و تغییرات فروش تاثیر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Impact of Earning Smoothing and Financial Information Transparency on Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

 • Leila Barati 1
 • Alireza Heidarzadeh Hanzaei 2
1 Ph.D. Student of Financial - Banking, Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
2 Assistant Prof. Dr. , Department of Financial Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the impact of Earning Smoothing and Financial Information Transparency on Stock Price Crash Risk. In order to measure the financial information transparency, stock price crash risk and earning smoothing, respectively Donelson et al. research (2010) and Len et al. (2012), Houghton et al. research (2014) and the model of Chen et al. (2012) and Tucker and Zarowin (2006) through evaluating the correlation between changes in accruals (unusual) and changes in pre-managed profits have been used. A total of 196 companies listed in the Tehran Securities Exchange have been selected during the period of six years from 2013 to 2018 according to the society's screening conditions. In addition 1176 company-year observations have been included in the statistical analyzes. The results of the research show that Earning Smoothing has a significant positive effect on the crash risk and Financial Information Transparency has a significant negative effect on the crash risk. Indeed, managers who are willing to smooth the reported earnings and create a more stable flow to support a higher level of profits, are more exposed to the stock price crash risk. Company size, financial leverage and institutional shareholders have a significant negative effect on the stock price crash risk, and the company age has a significant positive effect on the stock price crash risk. But the market value to book value ratio and Sale Standard Deviation do not have a significant effect on the stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earning Smoothing
 • Financial Information Transparency
 • Stock Price Crash Risk
 • حاجیها، زهره (1396)."راهبرد تجاری تدافعی و اکتشافی عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط قیمت سهام"، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(31)، 94ـ 75.
 • حاجیها، زهره، اورادی، جواد. (1397). بررسی تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر ارتباط بین مالکیت خانوادگی و هزینۀ بدهی. دانش سرمایه‌گذاری، 7(26)، 98-83.
 • خدارحمی، بهروز؛ فروغ‎نژاد؛ حیدر؛ شریفی، محمد جواد؛ طالبی، علیرضا (1395)." تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط اتی قیمت سهام"، مدیریت دارایی و تامین مالی،58 ـ 39.
 • دموری، داریوش؛ مهدی ابادی، نرگس(1394). "تجزیه تحلیل رابطه بین راهبری شرکتی، هموارسازی سود و کیفیت گزارش گری مالی"،راهبرد مدیریت مالی، 3(4)، 49 ـ27.
 • فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ میرزایی، منوچهر(1390)." تاثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام"، پژوهش‎های حسابداری مالی، 3(4)، 40 ـ 15.
 • مهرآذین، علیرضا؛ مسیح ابادی، ابوالقاسم؛ دهنوی، محمد علی(1391)."شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود"،دانش حسابداری، 3(8)، 113ـ 130.
 • مرادی، مهدی؛ باقرپور، محمدعلی؛ رستمی، امین(1395)." ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام"، دانش سرمایه‎گذاری، 5(17)، 146ـ 127.
 • نادری، مریم؛ شمس، شهاب؛ محمود، یحیی‎زاده‎فر(1396)."بررسی رابطه خوش‎بینی مدیریتی وهموارسازی سود"، مدیریت دارایی و تامین مالی، 5(3)، 88 ـ77.
 • Barth M., Elliot J., Finn W. (2017), “Managerial Optimism and Earning Smoothing”, Accounting Review, 31(9), 21-31
 • Bentley, K.A., Omer, T.C., Sharp, N.Y., 2013. Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort. Contemp. Account. Res. 30 (2), 780–817.
 • Chen,C. Yao,L.(2016). "Earnings smoothing: Does It Exacerbate or Constrain Stock Price Crash Risk", Journal of Corporate Finance, 42(5), 36 ـ54.
 • Chauhan,Y. Kumar,S. Pathak,R .(2017)."Stock Liquidity and Stock Prices Crash-Risk". North American Journal of Economics and Finance, 41(5):70 -81.
 • Hutton,A.P. Marcus,AJ. Tehranian,H.(2009). "Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk"Journal of Financial Economics, 94(1):67-89.
 • Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L., 2013. Corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis. J. Financ. Econ. 100 (3), 639–662.
 • Leuz C., Nanda D., Wysocki P. (2003), "Earning Management and investor Protection: an International Comparison", Journal of Finanve Economics, 69, 505-527.
 • Ouyang,B. (2017). “Organized Labor Corporate Governance and Stock Price Crash Risk ", Review of Accounting and Finance, 16(4): 424-443.
 • Miles, R.E., Snow, C.C., 2003. Organizational Strategy, Structure, and Process. Stanford University Press, Stanford, CA.
 • Robert E Houmes, Terrance R Skantz, 2010. Highly valued equity and discretionary accruals. Journal of Business Finance & Accounting, 37, 60-92
 • Robert S. Chirinko & Huntley Schaller, 2007. "Fundamentals, Misvaluation, and Investment: The Real Story," CESifo Working Paper Series 1922, CESifo Group Munich.
 • Tucker J., Zarowin P., (2014), “Value-Relevent Propertiws of Smoothed Earnings“, Journal of Accounting Review, 24(4), 251-270
 • Te Lee,M .(2016). “Corporate Social Responsibility and Stock Price Crash Risk", Managerial Finance, 42(10): 963-979.
 • Yan, M. Jin,Y. Xi,Y. Liu,C .(2016). “Stock Price Synchronicity and Stock Price Crash Risk", Finance Review International, 6(3): 230-244.