نقش حاکمیت شرکتی در خوانایی گزارش هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
قابلیت خواندن و دریافت سریع پیام از گزارشهای مالی یکی از ویژگی‌های اساسی گزارش‌ها در سودمندی تصمیم‌گیری توسط استفاده-کنندگان می باشد در این راستا گزارش هیات‌مدیره یکی از افشاهای اختیاری شرکت بوده که در تصمیم‌گیری و عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نقش بسزایی دارد. در این تحقیق نیز خوانایی گزارش هیات‌مدیره مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل راهبردی و حاکمیت شرکتی در میزان قابلیت درک و خوانایی افشاءهای اختیاری مدیر می‌باشد. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه 159 شرکت طی سالهای 92-96 می باشد روش پژوهش توصیفی – همبستگی و از نظر متغیرها علی – همبستگی می باشدبرای آزمون فرضیه ها روش رگرسیونی چند متغیره و داده های تابلویی ثابت استفاده شده است. در نتایج به دست آمده، ارتباط معنی دار بین عوامل حاکمیت شرکتی به غیر از دانش مالی، با خوانایی گزارش هیات مدیره تایید گردید و در نتیجه می توان عوامل نظام راهبری شرکت را در قابلیت خواندن گزارش های هیات مدیره موثر دانست و بیان نمود که با قویتر شدن حاکمیت شرکتی اطلاعات افشا شده خوانایی بیشتری داشته و کیفیت افشاهای اختیاری افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

corporate governance role in readability of board of directors' report of companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Hosna ghahramani Saghir 1
 • fatemeh sarraf 2
 • Roya darabi 3
1 Phd Student, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The readability and receiving a quick message from a financial report is one of the main features of a report on usefulness of decision-making by users. In this regard, board of directors' report is one of the company's (firm) optional disclosures that plays a significant role in the decision making and reaction (response) of investors. This study has also examined readability of board of directors' report. The purpose of this study is to investigate the effect of strategic factors and corporate governance on the degree of comprehensibility and readability of manager's discretionary disclosures. This study has considered companies listed in Tehran Stock Exchange as the statistical population, sampling method is systematic removal and the sample size is 159 companies during 2013 and 2017. The research method is descriptive-correlational with causal-correlation variables. In order to process and test hypotheses, we have used the multivariate regression method and panel data as well as constant effects model. In the research model test, a significant relationship was found between corporate governance factors other than financial knowledge and readability of board of directors' report, and consequently, the company leadership system's factors were effective on readability of board of directors' report so that with strengthening corporate governance, disclosed information is more readable and the quality of optional disclosure is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Directors’ Report Readability
 • Corporate Governance
 • voluntary disclosures
 • Tehran Stock Exchange (TSE)
 • باقری، ابوطالب.، حصارزاده، رضا.، عباس زاده، محمدرضا. (1397). خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه­گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری. چشم انداز مدیریت­مالی، شماره 23. ص ص 87-103
 • حساس یگانه، یحیی؛ باغومیان، رافیک. (1385). نقش هیأت‌مدیره در حاکمیت شرکتی. نشریه حسابدار. 174(4)، صص33-30.
 • حسینی، سیدعلی؛ فصیحی، صغری؛ محمودیان، نسیم. (1394). نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری. پژوهش حسابداری. 19(6).صص 25- 46
 • ستایش، محمد حسین؛ کاظم‌نژاد، مصطفی.(1389).بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت‎مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش حسابداری، شماره1، صص51-29.
 • سرهنگی، حجت ؛ ابراهیمی، سعید؛ یاری ابهری، حمیدالله .(1393). بررسی پیچیدگی گزارشگری مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار ، 27(7) .صص 78-59
 • کرمی، غلامرضا. (1387). بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 54(12). صص 81-100.
 • صفری، مهدی، رضایی، یاسر. (1393). مدیریت سود و خوانایی گزارش گری مالی. فصلنامه دانش حسابرسی، 69(8).صص 217 -230.
 • صفری گرایلی، مهدی و رضایی، یاسر. (1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریه علامت دهی. دانش حسابداری، شماره 2. ص ص 218-191.

*         مهدوی، غلامحسین؛ کرمانی،احسان. (1394). بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی،4(5). صص 1-26.

*         حساس یگانه، یحیی؛ شهریاری، علیرضا.(1389). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، 2(3).صص 77-94.

 • Ajina, A., Laouiti, M., Msolli, B. (2016). Guiding through the fog: Does annual report readability reveal earnings management. Research in International Business and Finance. 38, pp. 509-516
 • Antweiler, W., Frank, D. (2004). Is All That Talk Just Noise The Information Content of Internet Stock Message Boards. Finance, Vol.59, pp. 1259-129.
 • Bloomfield, J. (2008). Discussion of Annual report readability, current earnings, andearnings persistence. Accounting and Economics, Vol.45, pp. 248–252.
 • Brown, K. D., Harlow, W. V.,& Tinic, S. M.(1998). Risk avertion, uncertain information, and market efficiency. Finance Economics, Vol. 22, pp. 355-385
 • Burke,. J. F. (1997). Report on standards overload. The CPA Journal, Vol. 66, pp. 3-11. and M. J. Jones and. (2003). Financial reporting of good news and bad news: Evidence from accounting narratives. Accounting and Business Research, Vol. 33, pp. 171-185.
 • Chia-Chun Hsieh., Kai Wai Hui., Yao Zhang. (2016). Analyst Report Readability and Stock Returns. Journal of Business Financ& Accounting, Vol. 43, Issue 12-, pp. 98-130 Courtis, J.K. (2004).  Corporate report obfuscation: artefact or phenomenon. BritishAccounting Review, Vol. 36(3),pp.  291-312.
 • Daniel, K., Hirshleifer, A., Subrahmanyam, D. (1998). Investor Psychology and security market under- and over- reactions. Finance, Vol. 53, pp:1839- 1885.
 • Debondt, W.F., & Thaler, R. H. (1985). Does the stock marketoverreact? finance, Vol. 40, pp. 793-805
 • Debondt, W.F., & Thaler, R. H. (1987). Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality. Finance ,Vol. 42, pp. 557-581
 • Dechow M,. Sloan G., Sweeney P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, Vol. 70, pp.193-225.
 • Hasan, M.M. (2017). Managerial ability, annual report readability and disclosure tone (April 23, 2017). Available at SSRN
 • Heitzman, S. , Wasley, C. and zimmerman, J. (2010). The joint effects of materiality thresholds and Voluntary disclosureincentives on firms disclosure decisions. Accounting and Economics, Vol. 49(1) ,pp. 109-132.
 • Hellstrom, K. (2006). The Value Relevance of Financial Accounting Information in a Transition Economy: The Case of the Czech Republic. European Accounting Review, Vol.15(3), pp3-25.
 • Jones, M.J., Shoemaker, P.A. (1994). Accounting narratives: a review of empirical studies of content and readability. Accounting   Vol. 13, pp. 142–184
 • Lawrence A. (2013). Individual investors and financial disclosure. Accounting and Economics, Vol. 56, pp. 130–147.
 • Lehavy, R., Li, F., Kenneth, M. (2011). The effect of annual report readability onanalyst following and the properties of their earnings forecasts. Accounting Review, Vol. 86, pp. 1087 -1115
 • Li, F. ( 2008). Annual report readability, current earnings, and persistence. Accounting and Economics, Vol. 45, pp. 221–247.
 • Lo, K., Ramos, F., Rogo,R. (2017 ). Earnings management and annual report readability. Accounting and Economics, Vol. 63, pp. 1–25.
 • Meckling, W.H., Jensen. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agencycosts and ownership structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp. 305-360.
 • Miller, B. (2010). The effects of reporting complexity on small and large investor trading. Accounting Review, Vol. 85, pp. 2107–2143.
 • Radin, A. (2007). Have we created financial statement disclosure overload?. The CPA journal,  Vol. 77, pp. 6-20
 • Scot Asay, H., Brooke Elliot,w. (2016). Disclosure Readability and the Sensitivity of Investors’ Valuation Judgments to Outside Information. Accounting Review,Vol. 90(1), pp. 1-51.
 • Subramanian, R., Insley, R.G., Blackwell, R.D. Performance and readability: a comparison of annual reports of profitable andunprofitable corporations. (1993). Business Communication, Vol. 30, pp.  49–61.
 • Xu, Q., guy D. Executive age and the readability of financial reports. (2018). Advances in Accounting,Vol. 43, pp. 70-81.
 • You, H., Zhang, X. Financial reporting complexity and investor underreaction to 10-K information. .)2009(. Review of Accounting Studies, Vol. 14, pp. 559-586.