تاثیر شفافیت مالی بانکها بر تاخیر تعدیل قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش به تاثیر عدم شفافیت مالی بر تاخیر واکنش قیمت سهام بانک ها و شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران (بورس اوراق بهادار تهران وفرابورس ایران) پرداخته شده است. متغیر اصلی عدم شفافیت است که براساس شکاف قیمتی پیشنهاد خرید و فروش می‌باشد و برای محاسبه تاخیر واکنش قیمتی از مدل هو و ماسکویتز (2005) استفاده شد. همچنین با توجه به اهمیت شرایط اقتصادی، تاثیر دوره های رونق و رکود بر رابطه مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه پژوهش شامل بانکهای بازار سرمایه و شرکت هایی با ارزش بازار حداقل برابر 25 درصد میانگین ارزش بازار بانک ها است و دوره زمانی آن از ابتدای سال 1388 تا انتهای شهریور 1395 در نظر گرفته شده است. فرضیه ها با استفاده از داده های تابلویی آزمون گردیدند که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تاخیر واکنش قیمتی و شکاف قیمتی رابطه معنی داری وجود دارد و تاثیر عدم شفافیت بر تاخیر واکنش قیمتی مورد تایید قرار می گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین تاخیر واکنش قیمتی سهام بانک ها و سایر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود نداشته ولی بین شرایط اقتصادی و تاخیر واکنش قیمتی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bank opacity and efficiency of stock prices

نویسندگان [English]

 • Heyedeh Erfani 1
 • Ali Rahmani 2
 • Alireza Heidarzadeh Hanzaee 3
1 M.Sc. Student of Business Administration- Financial Management, Department of Financial Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Accounting, Faculty of social sciences and Economy, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof. Dr. , Department of Financial Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran - Iran
چکیده [English]

This research investigates the effect of opacity on the delay of the stock price (Tehran stock exchange and Iran Farabourse) reactions in the banks and other companies in Iran Capital Market. The proxy of opacity has been considered the spread (bid – ask gap). Hou and Moskowitz's (2005) model was used to calculate the price delay reaction. Moreover, considering the importance of economic conditions, the impact of periods of boom and stagnation (GDP) on this relationship was also investigated. The research sample consisted of banks listed in Iran Capital Market as well as companies whose market capitalization is equal to 25% of the average market value of banks. The time period was from the beginning of 2009 to the end of September 2016. The hypotheses were tested using panel data. The results indicated a significant relationship between reaction price delay and spread, which confirmed the effect of opacity on the delay price reactions. The results also showed that there is no significant difference between the stock price delay reaction of banks and other companies while there is a significant relationship between economic conditions and delay price reactions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • spread
 • price delay
 • finance opacity
 • Iran Capital Market
 • banks
 • امیدی، الهام، حساس یگانه، یحیی.1393."رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت و بازدهی سهام". مطالعات تجربی حسابداری، شماره 42، ص ص 58-31.
 • رحمانی، علی، یوسفی، فرزانه، رباط میلی، مژگان.1391. "کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده های آتی"، فصلنامه اوراق بورس اوراق بهادار، شماره 20، ص ص 158-137.
 • رباط میلی، مژگان، علوی طبری، حسین، ثقفی، علی. 1393. " کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام". پژوهش های تجربی حسابداری، شماره 12، ص ص 45-21.
 • رباط میلی، مژگان، علوی طبری، حسین، ثقفی، علی. 1393."نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در کشف به هنگام قیمت و تاخیر در تعدیل قیمت سهام". رساله دکتری حسابداری.دانشگاه الزهرا(س).تهران.
 • سعیدی، علی، رهنمای رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم، معدن چی زاج، مهدی. 1394. "سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار، روشی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی سرمایه گذاران و کارایی بازارهای مالی: رویکردها، مدل ها و نتایج". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره 14، ص ص 124-95.
 • فروغی، داریوش، امیری، هادی، میرزایی، منوچهر. 1390." تاثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".مجله پژوهش های حسابداری مالی، شماره 10، ص ص 40-15
 • Amihud, Yakov, & Mendelson, Haim. (1986). "Asset pricing and the bid-ask spread". Journal of financial Economics, 17(2), 223-249.
 • Blau, Benjamin, Brough, Tyler, Griffith, Todd.2017.“Bank opacity and the efficiency of stock prices”. Journal of Banking and Finance, 76, page 32-47.
 • Beekes, Wendy, & Brown, Philip. R. (2007). "On the timeliness of price discovery". Available at SSRN 938982.
 • Brown, Philip, Dobbie, Glen. W., & Jackson, Andrew. B. (2011). "Measures of the Timeliness of Earnings". Australian Accounting Review, 21(3), 222-234..
 • Callen, Jeffrey. Mozaffar Khan and Hai Lu. 2010. "Accounting quality, stock price delay and future stock returns". SSRN Working Paper, available at http://ssrn.com.
 • Flannery, Mark.J., Kwan, Simon.H., Nimalendran, Mahendrarajah. .2004. “Market evidence on the opacity of banking firms’ assets”. Journal of Financial Economics. 71, 419–460.
 • Lim, Audrey., & Sinnakkannu, Jothee. (2010). "Empirical analysis and the peed of stock price Adjustment to firm specific and market wide announcement: evidence from Malaysian stock market". SSRN Working Paper, available at http://ssrn.com.
 • Jones, Jeffrey, Lee, Wayne, Yeager, Timothy. 2013."Valuation and systemic risk consequences of bank opacity”. Journal of Banking & Finance, 37, page 693-706.
 • Hou, Kewei.; Moskowitz, Tobias.J , (2005). "Market Friction, Price delay and the cross section of expected returns". Review of Financial Studies 18: 981-1020.
 • Jackson Andrew, "Does accounting quality enhance the timeliness of price discovery?" Accounting and Finance Association Australia and New Zealand Conference, 3-5July 2011, Darwin, Australia.
 • Morgan, Donald.P.2002."Rating banks: risk and uncertainty in an opaque industry”. American Economic Review. 92, 874–888.
 • Nickols, D. Craig. Wahlen James.Michael . (2004), "How Do Earnings Numbers Relate to Stock Returns? A Review of Classic Accounting Research with Updated Evidence". Accounting Horizons 18 (December 2004): 263-286.