بررسی رابطه استراتژی‌های تجاری با ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ریسک شکست قیمت سهام با توجه به نقش میانجی نوع مالکیت شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اسلامشهر، گروه مدیریت مالی، تهران ، ایران.

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اسلامشهر،گروه مدیریت مالی، تهران ، ایران.

3 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر،گروه مدیریت مالی، تهران، ایران.(گروه پژوهشی مخاطرات مالی نوین)

چکیده

شرکت‌ها عموما از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده می‌نمایند، مدیران شرکت‌های تهاجمی تمایل به نگهداشت اخبار بد داشته و لذا سطح عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت بالاتر از شرکت‌های تدافعی بوده و ریسک شکست قیمت سهام و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام بیشتر است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استراتژی‌های تجاری با ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ریسک شکست قیمت سهام با توجه به نقش میانجی نوع مالکیت شرکت‌ها می‌باشد. در این راستا از اطلاعات مالی 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که 14 شرکت دارای مالکیت نهادی و 77 شرکت دارای مالکیت شرکتی می‌باشند در طی دوره 1391 تا 1396 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی تجاری تهاجمی دارای رابطه مثبت و معناداری با ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ریسک شکست قیمت سهام می‌باشد و این رابطه ها تحت تاثیر نوع مالکیت شرکت‌ها قرار نگرفته است، و در شرکت‌های دارای استراتژی تجاری تهاجمی، ریسک شکست قیمت سهام و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Investigate Relation between Business Strategies and Overvalued Equity on Stock ‎Price Crash Risk with regard to intermediate role of companies’ ownership

نویسندگان [English]

 • Mohammad Roozbeh 1
 • abdollah rajabi khanghah 2
 • hamidreza kordlouie 3
1 The student of Master’s Degree program in Financial Management in Islamic Azad University –Eslamshahr Branch, Department of Financial Management
2 Professor and faculty member of Islamic Azad University –Eslamshahr Branch, Department of Financial Management, Tehran, Iran .
3 Professor and faculty member of Islamic Azad University –Eslamshahr Branch, Department of Financial Management, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Companies generally use aggressive and defensive strategies. The directors of aggressive companies tend to keep bad news confidential, therefore, Information Asymmetry in these companies is higher than defensive companies. So, the goal of this research is to investigate Relation between Business Strategies and Overvalued Equity on Stock ‎Price Crash Risk with regard to intermediate role of companies’ ownership. Thus, the financial information of 91 companies listed in the Stock Exchange of which 14 ones with institutional entities and 77 companies with corporate ownership, has been used within years 2012 to 2017. The results figure out that business strategy has a positive and significant relationship with the overvalued equity and stock price crash risk; type of company’s ownership has not impacted on this relation, that is, in the companies with aggressive business strategy, stock price crash risk and overvalued equity are higher.

کلیدواژه‌ها [English]

 • business strategy
 • overvalued equity
 • stock price crash risk
 • intermediate role of company’s ownership
 • بادآور نهندی یونس ؛ وحید تقی‌زاده خانقاه 1396 " تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی" بررسی‌های حسابداری و حسابرسی مقاله 3، دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-40
 • بهراد‌فر علی 1394 " بررسی رابطه راهبرد‌های تجاری برمحافظه‌کاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" کنفرانس بین‌المللی مدیریت و علوم انسانی، امارات-دبی، موسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا
 • خیری فرشته 1389 " بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش‌های تأمین مالی و سود‌آوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک
 • دولو مریم‌ 1396 " قیمت‌گذاری بیش از اندازه، عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام" چشم‌انداز مدیریت مالی شماره 17‌ بهار 1396 ص 87-111
 • دیانتی‌، زهرا‌؛ مرادزاده، مهدی؛ محمودی، سعید1391 "بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط‌)ریزش (‌‌ارزش سهام". فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری سال اول، شماره دوم، تابستان 1391
 • شجاع، ابوالفضل، 1388، "بررسی مقایسه‌ای بین نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری با نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی
 • کربلایی میرزائی مریم ؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرزاد ایوانی 1395 " کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام" مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره 13، شماره 52، زمستان 1395
 • محمدی حسین، علی سلیم‌پور و اسماعیل امیری 1395 " بررسی ارتباط ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام با هموارسازی سود‌" کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم (سال: 1395 )
 • Ahsan Habiba, Mostafa Monzur Hasanb 2017 " Business strategy, overvalued equities, and stock price crash risk" Research in International Business and Finance 39 (2017) 389–405
 • Bentley, K.A., Newton, N.J., Thompson, A.M., 2015. Business Strategy and Internal Control over Financial Reporting. Working Paper. University of NewSouth Wales.
 • Bentley, K.A., Omer, T.C., Sharp, N.Y., 2013. Business strategy, financial reporting irregularities, and audit effort. Contemp. Account. Res. 30 (2), 780–817.
 • Chi, J., and M. Gupta. (2009). Overvaluation and Earnings Management. Journal of Banking and Finance,. 33(9),.1652–1663.
 • Heng An ،Ting Zhang 2013" Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors" Journal of Corporate Finance 21 (2013) 1–15
 • Hutton, A.P., Marcus, A. J. & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94, 67- 86.
 • Ittner, C. , and Larcker, D. (1997). Product Development Cycle Time and Organizational Performance. Journal of Marketing Research, 34 (1) , 13-23.
 • Miles, R.E., Snow, C.C., 1978. Organizational Strategy, Structure, and Process. McGraw-Hill, New York.
 • Xu, Nianhang , Xiaorong Li, Qingbo Yuan, Kam C. Chan. (2015). Excess perks and stock price crash risk: Evidence from China, , Journal of Corporate Finance 25, 419-434.
 • Zhe An, Donghui Li, Jin Yu. (2016). Firm crash risk, information environment, and speed of leverage adjustment, Journal of Corporate Finance 31, 132-151