تاثیر حمایت از سهامداران اقلیت و شکیبایی سهامداران اکثریت بر ارتباط بین مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران.

چکیده

مدیریت تأثیر، رفتاری فرصت‌طلبانه و آگاهانه است که به‌عنوان راهبرد مدیریتی هدفمند در ارائه گزارش مالی جانب‌دارانه توسط مدیران در سازمان بیان می‌شود و با افشا کامل اطلاعات مؤثر و مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، بر برداشت‌های استفاده‌کنندگان از اطلاعات تأثیر گذاشته و تصورات آنان را در جهت دستیابی یا حفاظت از منافع خود تغییر می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حمایت از سهامداران اقلیت و شکیبایی سهامداران اکثریت بر ارتباط بین مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور داده های مورد نیاز از 79 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1395جمع آوری گردیده است.
نتایج پژوهش حاکی است، که مدیریت تاثیر اطلاعات اثر منفی و معنی‌داری بر عملکرد شرکت دارد و حمایت از سهامداران اقلیت رابطه ی مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد را تقویت می کند و شکیبایی سهامداران اکثریت رابطه ی مدیریت تاثیر اطلاعات بر عملکرد را تقویت می کند اما تاثیر بهبودی در رابطه بین مدیریت تاثیر اطلاعات با عملکرد از طریق شکیبایی سهامداران اکثریت بیشتر از حمایت از سهامداران اقلیت بدست نمی اید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of supporting minority shareholders and the majority stakeholder's patience on the relationship between managing information impact and corporate performance

نویسندگان [English]

 • Nima Afzalpour 1
 • farzin rezaei 2
 • Abdolsamad Khalatbari Limaki 3
1 Student, Ph.D. in Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Ramsar Branch, Islamic Azad University, Ramsar, Iran.
چکیده [English]

Impact management is an opportunistic and informed behavior that is expressed as a targeted management strategy in the presentation of a bi-directional financial statement by the managers in the organization, and by fully disclosing the effective information related to the performance appraisal of companies, affect the perceptions of users of information and their perceptions in the direction Acquiring or protecting its interests.
The purpose of this study was to investigate the effect of supporting minority shareholders and the majority shareholders' fortitude on the relationship between managing information impact on corporate performance in companies admitted to Tehran Stock Exchange. For this purpose, the required data from 79 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2008 to 2017 was collected.
The results of the research indicate that information management has a negative and significant effect on the company's performance, and support for minority shareholders strengthens the relationship between information management and performance, and the majority shareholder's patience strengthens the relationship between information management and performance impact, but the impact The recovery between the management of the impact of information on performance and the willingness of majority shareholders is no more than the protection of minority shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Support for minority shareholders
 • Most shareholder endurance
 • Impact management information
 • Corporate performance
 • آرین، محسن، باقریان، امیر. (1393). حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌های بورس اوراق بهادار، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، کشور لهستان.
 • خدامی پور، احمد؛ باقری مسعود زاده، راسخ. (1396). مدیریت برداشت استفاده‌کنندگان از طریق میزان افشاء در گزارش‌های سالانه. مجله علمی _ پژوهشی دانش حسابداری، (1)8: 74-51.
 • رضایی، فرزین، محمد پور، سحر. (1396). رابطه بین مدیریت تأثیر از طریق افشاء محدود اطلاعات بر عملکرد شرکت‌ها . پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی تاکستان.
 • روان مهر، نگار. (1390). تأثیر حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و موجودی نقد بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه اصفهان.
 • سجادی، سید حسین، فرازمند، حسن، جعفرپور، میثم. (1391). تأثیر سهامداران عمده و تغییرات سود بر فرآیند هموارسازی سود در شرکت‌های بورسی. بورس اوراق بهادار. شماره20، 84-65.
 • شریفی، سید مهدی، نرگسیان، عباس. (1392). بررسی رابطه بین مدیریت تأثیر با پیامدهای رفتار آن در بین مدیران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تهران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، (1) 47:112-97.
 • صادقیان ندوشن، مهرداد، باقری، محمود. (1395). تعارض منافع ذینفعان شرکت‌ها و راهکارهای حل آن. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره3، دوره 20، 163-136.
 • فروغی، داریوش، میرشمس شهشهانی، مرتضی، پورحسن، سمیه. (1387). نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، 70-55.
 • مشایخ، شهناز، ماه آور پور، راضیه. (1387). بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 23،صص 107-122.
 • علی پور، قاسم، فتیده، مهدی. (1395). ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب‌وکار، رشت، دانشگاه لوتران کالیفرنیا، شهرداری رشت.
 • نونهال نهر، علی‌اکبر، کاظمی نوجه ده، معصومه. (1394). بررسی تأثیر قدرت سهامداران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری، شماره1 ، دوره 5، 148-129.
 • abdul Hamid, Masdiah, Wei Kiong Ting, Irene, Long Kweh,Qian. (2016). The Relationship between Corporate Governance and Expropriation of Minority Shareholders interests. Procedia Economic and Finance, 35, 99-106.
 • Bradley, E. L., Gregory, W. M. &Wayne, B. T. (2013). The influence of Strong Shareholders on Earning Management, 1-40.
 • Brennan, N. M. Guillamon-Saorin, E. & Pierce, A. (2009). Impression management: developing and illustrating a scheme of analysis for narrative disclosures. A methodological note. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 22(5): 789-832.
 • Chung, Tuck Siong, Low, Angie. (2015). the Impact of Investor Impatience and Environmental Turbulence on Myopic Marketing Management and Stock Performance. International Journal of Research in Marketing, S0167-8116(15)30038-0
 • Dechow, M. P., R.G. Sloan, and A.P. Sweeney, “Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC,” Contemporary Accounting Research, 13 (Spring 1996), pp. 1-36.
 • Geiger, M. A., & North, D. S. (2013). Do strong shareholders mitigate earning management? Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, 14 (2), 289-322.
 • Jones, Michael .Hrasky, Sue. (2016). Lake Pedder: Accounting, environmental decision-making,nature and impression management . Accounting Forum . 40(4), 285-299.
 • -Limpan, F. and Lipman, L. (2006). Corporate Governance Best Practices: Strategies for Public, Private and Not-for-Profit Organizations, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jercy.
 • Leung, S., & Parker, L., & Courtis, J. (2015)." Impression management through minimal narrative disclosure in annual reports." The British Accounting Review. Vol. 47. Pp. 275-289.
 • A, C.H., Song F .M. 2011. Connected transactions and firm value: evidence from china- affiliated companies Pacific- Finance Journal, 19, 470-490.
 • Tian, J. (2013). Board Monitoring and Endogenous Information Asymmetry. Contemporary Accounting Research, forthcoming.