بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری در بانکهای تجاری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشکده مدیریت.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز ، دانشکده مدیریت.

3 دانش اموخته رشته حسابداری مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات و عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی.

چکیده

این مقاله رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری دربانکهای تجاری ایران را بررسی میکند.. شاخص های بکارگرفته شده در این بررسی بخشی از شاخص های سلامت مالی پیشنهادی صندوق بین المللی پول می باشد.پرسشی که در این تحقیق طرح می شود این است که آیا در ایران رویه های حاکمیت شرکتی در حال بهبود هستند ؟ به ویژه این که آیا با استفاده از رویه های حاکمیت شرکتی می توان شاخص های سوداوری سرمایه گذاری در بانکهای تجاری ایران را ارتقاء بخشید . تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است . جامعه اماری تحقیق کل بانکهای تجاری ایران و متغیرهای تحقیق از گزارشات هیأت مدیره و صورتهای بانکهای مزبور از سال1387 تا1396 استخراج شده است . نتایج بررسی های انجام شده در این تحقیق در ارتباط با دو شاخص بازدهی داراییها و بازدهی سرمایه حکایت از آن داشت که در سطح کل بانکهای تجاری ایران بازدهی دارائیها دارای ارتباط معنی دار با نفوذ مدیر عامل ، سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره می باشد و بازدهی سرمایه ارتباط معنی دار با تعداد مدیران مؤسسه حسابرسی ، نفوذ مدیر عامل ، تمرکز مالکیت و دوگانگی وظیفه مدیر عامل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Of The Relationship Between Corporate Governance And Profitability Indexes Of Investment In Iranian Commercial Banks.

نویسندگان [English]

 • mohamad ebrahim mohamadpur zarandi 1
 • Mehrzad Minouie 2
 • hamid tabaiezadeh fesharaki 3
1 Professor of Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran.
3 Ph.D Student of Accounting, Islamic Azad University, Science and Research Branch, College of Economics and Management, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper focuses on the corporate governance and profitability indexes of investment in iranian commercial banks. In this paper we discuss the state of corporate governance in Iranian commercial banks and try to find a link between corporate governance mechanisms and those indexes. We found that there are some relationships between auditing quality measures, characteristics of CEO and board of directors as measures of corporate governance mechanisms and asset quality measures, efficiency measures, profitability measures, liquidity measures and capital sufficiency as measures of profitability indexesof investment in Iranian commercial banks. We report that the finding can improve the governance roles and performance evaluation of Iranian commercial Banks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • corporate governance
 • commercial banks
 • profitability indexes
 • international monetary fund
 • امیری ، عباس (1392). "بررسی رابطه بین ریسک اعتباری با سود آوری و نقدینگی در بانکهای عضو بورس اوراق بهادار با تأکید بر نقش تعدیلی نظام راهبری شرکتی " ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس
 • حاکمیت شرکتی در مؤسسات مالی اسلامی ، مفاهیم و موضوعات بنیادین ، تازه های اقتصاد ، سال 8، شماره 128،رسول خوانساری ، ص 102-110
 • ؛ تازه های اقتصاد ، سال نهم ، شماره 133، علی حسن زاده ، آرش محمد علیزاده ، ص 88- 74)
 • ارائه مدل سنجش و ارزیابی مالی در شرایط محیطی ایران ، محمدرضا پورعلی ، دانش سرمایه گذاری ، سال دوم، شماره پنجم ، بهار 1392، ص206- 179)
 • نیکومرام، هاشم ،پورزمانی (1385) ، حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکتها ، رساله دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
 • هادی حیدری ، سوده صابریان رنجبر ، فرهاد نیلی ، فصلنامه پول و اقتصاد ، شماره 8 ، تابستان 1390 ، صص43-86
 • حاکمیت شرکتی و ارتقای سلامت مالی با نگاهی به صنعت مالی و بانکی کشور ، انتشارات گپ ، دکتر علی حسن زاده ، دکتر محمد ابراهیم پورزرندی و علی حلمی.
 • راهکارهای بومی سازی حاکمیت شرکتی مؤثر در نظام بانکداری ایران ، مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ، اداره مطالعات و مقررات بانکی ، ترجمه و تدوین محمد روشندل ، آذر ماه 1386 ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • رهنمای رودپشتی ، فریدون و صالحی ، اله کرم (1389) ، مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 • کثیری ف غلامرضا ، و مجبوبه یزدانی (1392) "بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکها و موسسات مالی در بورس اوراق بهادار تهران " ، نخستین کنفرانس ملی و توسعه مدیریت پولی و بانکی.
 • لاون،لاک (1387) . "حاکمیت بانکها" ، مترجم،پرویز، عقیلی کرمانی، تازه های اقتصد(شماره 121) صص 33-35
 • مجتهد، احمد (1387) ." حاکمیت شرکتی یک نگرش جدید بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری " تازه های اقتصاد ،122، صص 56-57
 • مدل سازی معادلات ساختاری،مؤمنی، منصور،دشتی، مجتبی، بایرام زاده، سونا و ندا سلطان محمدی، انتشارات مؤلف، تهران (1392)
 • Abu-taanjeh,A.M.2009; ''Groporate governance from the Islamic perspective A comporative analysis with OECD princiles '', critical perspectives on Acconnting ,20,pp.556-567.
 • Lewis,M.(2005). Islamic Gorporte governance ; Review of Islamic Economics ;9(1) ,pp.5-29
 • Allen ,F . x .Gu,o. kowalewski(2011). “Gorporate governance and intra-group transaction s in European bank holding companies during the crisis " Working paper p.1-69
 • Talip , M.,R., Hassan ,A. Yusoff (2010)”R iability of Islamic Banking and Finance in South Africa :alook at the Legal Framework and Governance"IIUM law journal . vol.18,no .2,pp.238-260
 • Po dviezko , A and R .Gineviccius (2010). ‘Economic Criteria Charactrising Bank Soundess and stability ‘ , ‘6th International Scientific conference’
 • Iannidis ,C,F.Pa siouras , C Zapounidis , (2009). Assessing bank soundess with classification techniques ‘ , working Paper , university of Bath.
 • Ghosh , S (from Indian Banking Sector’ , MPRA working paper. 2010).’Credit Growth, Bank Soundness and Financial Fragility : Evidence
 • Grassa , R. , Matoussi , H .(2014).’ Corporate Governance of Islamic Banks. A comparative study between GCC and Southeast Asia Countries’ , International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , 7(3),pp.346-362.
 • Cihak , M. nd H. Hesse(2010) ‘ Islamic Banks and Financial stability : An Empirical Analysis’ , Journal of Financial services Research , 38 (2-3), p.95-113.
 • Allen ; B ; Bjorn ,I, and R.,Christian (2014).” The roles of corporate governance in bank failures during the recent financial crisis “ , working paper , ssrn. Com.
 • Allen ; B ; Bjorn ,I, and R.,Christian (2014).” The roles of corporate governance in bank failures during the recent financial crisis “ , working paper , ssrn. Com.
 • Spong , k., and R.sullivan (2007) .” corporate governance and band performance “. Working paper , ssrn.com
 • Lai kai lin , k ., and M.konishi (2014).” Bank governance and band capital “, 27th Australasian finance and banking conference, working paper.
 • Karim , s., k ., howell , and M.,atul (2012) .” on bank governance in developing countries : assessment of Egypt “, interdisciplinary journal of economics and business law , 1(3) , pp.
 • Tripe, D.(2010) .” using DEA to investigate bank safety and soundness – which approach works best? “, journal of financial economic policy , 2(3) , pp. 237 . 250.
 • Qian , M ., and B., yeung (2014) .” bank financing and corporate governance “, journal of corporate finance , in press.
 • H sieh , M., chen , p ., Lee , C ., Yang (2013) .” How dees diversification impact bank stability ? the role of globalization , regulations , and governance environments , Asia-pasific journal of financial studies , 42(5) , pp . 813-844.
 • Ivanov , M., Roncevic A., and J., simurinq (2013) .” corporate governance in creation banks “, the journal of American business review , 2(1) , pp . 289-297.
 • Shahid , M., and Z.abbas (2011) .” financial stability of Islamic banking in Pakistan : An empirical study “, African business management , 6(10) , pp . 3706-3714.
 • Chalermchatvichien , p.,Jumereornvong , S . , Jiraporn , p., and M. Singh(2011)."The effect of bank ownership concentration on capital adequacy,liquidity and capital stability", Journal of Financial Services Research