تأثیر مازاد وجه نقد نگهداشت شده بر ریسک نقد شوندگی با استفاده از مبانی نظری لیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 دانشیار مالی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر مازاد وجه نقد نگهداشت شده بر ریسک نقد شوندگی با توجه به شاخص های تداوم تجارت سهام و بر اساس دو رویکرد مدیریتی و سرمایه گذاری مبتنی بر مبانی نظری لیو (2006) که به ترتیب شامل ریسک نقد شوندگی دوازده ماهه و ریسک نقد شوندگی بتا می باشد، انجام گرفته است. دراین پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی هفت ساله از ابتدای سال1390 تا پایان سال1396 می باشد. نتایج نشان می دهد که مازاد وجه نقد نگهداشت شده بر ریسک نقدشوندگی دوازده ماهه و ریسک نقدشوندگی بتا تاثیر منفی و معنی داری دارد، بطوریکه تاثیر مازاد وجه نقد نگهداشت شده بر کاهش ریسک نقدشوندگی دوازده ماهه بیشتر از ریسک نقدشوندگی بتا است. همچنین با توجه به شاخص های تداوم تجارت سهام، مازاد وجه نقد نگهداشت شده منجر به کاهش ریسک های نقد شوندگی می شود، ولی سطح کاهش ریسک نقدشوندگی بتا بیشتر از ریسک نقدشوندگی دوازده ماهه است. بطور کلی، نگهداری مازاد وجه نقد در شرکت ها منجر به کاهش ریسک های نقد شوندگی می گردد، ولی این نتایج تحت تاثیر شاخص های تداوم تجارت، کاهش بیشتر در ریسک نقدشوندگی بتا ناشی از رویکرد سرمایه گذاری را نشان می دهد، بنابراین بطور عمیق تر می تواند بیان کرد که مازاد وجه نقد نگهداشت شده تاثیر نقد شوندگی بازار بر ریسک نقدشوندگی را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Excess Cash Holding on Liquidity Risk by Using Liu’s Theoretical framework

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Neda Habibzadeh 1
 • sina kherdyar 2
 • Seyed Mozaffar Mirbargkar 3
 • Mehdi Meshki Miavaghi 4
1 Ph.D Student in Financial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Marketing Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
4 Associate Professor, Department of Finance, Payame Noor University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The aim of the current research is to study the impact of excess cash holding on liquidity risk regarding to the stock trading indexes, and based on management and investment approach of liu (2006) theoretical framework that respectively includes twelve-month liquidity risk and beta liquidity risk. In this research, multiple regression and ordinary least square method have been used for testing hypotheses. The research sample includes the 130 companies which listed in Tehran stock exchange, and the period of study includes seven years from the 2011 to 2017. Results show that excess cash holding has significant and negative impact on twelve-month and beta liquidity risk, which the impact of excess cash holding on twelve-month liquidity risk is more than beta liquidity risk. Moreover, regarding to the stock trading indexes, excess cash holding leads to reducing liquidity risks, which the level of decreases in beta liquidity risk is more than twelve-month liquidity risk. Overall, holding excess cash by companies due to reducing liquidity risks, however, regarding to the stock trading indexes, the results show more decrease in beta liquidity risk based on investment approach, therefore, this study can deeply represent excess cash holding reduce the market liquidity effect on the liquidity risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Excess cash holding
 • twelve-month liquidity risk
 • beta liquidity risk
 • stock trading continuity
 • Liu’s Theoretical framework
 • بولو ؛ قاسم ، باباجانی ؛ جعفر ، محسنی ؛ بهرام ، (1390) ، " عوامل مؤثر در تعیین وجه نقد شرکت ها " ، فصل نامه پژوهش های تجربی حسابداری ، 1(1) ،صص 21- 37.
 • خجسته ؛ محمد علی ، تهرانی ؛ رضا ، (1396) ، " ارتقای مدل قیمت گذاری سهام مبتنی بر عامل ریسک نقد شوندگی " ، فصل نامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 10(35)، صص1-17.
 • رحیمیان ؛ نظام الدین ، قربانی ؛ محمود ، شعبانی ؛ کیوان ، ( 1392) ، " رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران " ، فصل نامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ، 11(40) ، صص151- 175.
 • رهنمای رودپشتی ؛ فریدون ، قرشی ؛ داود ، (1398) ."شناسایی و رتبه بندی معیارهای تأمین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری ، سال هشتم ، شماره سی ام ، صص 383- 402.
 • سلیمی ؛ یوسف ، خاکزاد کهق ؛ سجاد ، (1398). "بررسی تأثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت ، دوره 2، شماره 6 ، جلد اول ، صص 64- 79.
 • شجری؛ غلام رضا ، زندیه ؛ سمیه ، (1395) ، " عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی و سطح نگهداشت وجه نقد" ، فصل نامه تجزیه و تحلیل مالی ، (35) : صص86- 90.
 • فخاری ؛ حسن ، اسد زاده ؛ احمد ، ( 1396) ،" اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد" ، فصلنامه علمی – پژوهشی راهبرد مدیریت مالی ، دوره پنجم ، شماره نوزدهم ، صص 1-23.
 • فروغی ؛ داریوش ، فرزادی ؛ سعید ، (1393) ، " بررسی تأثیر تغییرات جریان های نقدی بر سطح نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن محدودیت تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت دارایی ها و تأمین مالی ، 2(4) ، صص21-36.
 • مرادی ؛ مهدی ، جباری نوقابی ؛ مهدی ، بیات ؛ نعیمه (1396). "رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد".پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ، سال نهم ، شماره سی و سه ، صص 81- 105.
 • مشکی میاوقی؛ مهدی، صنایعی؛ مهیار، (1395)، "بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد" ، فصلنامه علمی – پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، دوره چهارم، شماره سیزدهم. ، صص : 103- 120.                                                                  
 • Acharya, V.V., Pedersen, L.H., )2005(.“Asset pricing with liquidity risk”. Journal of Financial Econmic. 77 (2), Pp:375–410.                                     
 • Akben-Selcuk, E., & Altiok-Yilmaz, A.,(2017), “Determinnants of Corporate Cash Holdings: Firm Level Evidence from Emerging Markets” , Global Business Strategies in Crisis. Part of the series Contributions to Management Science. Pp 417-428.
 • Asem, E., Alam, S., )2014(.“Cash holdings and changes in investors' outlook”. Journal of Finance. Res. 37 (1), Pp:119–137.
 • Ball, R., )2006(. “International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors.” Accouning Bussiness Research. 36 (sup1), Pp:5–27.
 • Brockman, P., Chung, D.Y., Yan, X.S., )2009(. “Block ownership, trading activity, and market liquidity”, Journal of Quant. Anal. 44 (6), Pp: 1403–1426.
 • Cao, C., Petrasek, L., )2014(. “Liquidity risk and institutional ownership.” Journal of Finance. Mark. 21, Pp:76–97.
 • Datar, V.T., Naik, N.Y., Radcliffe, R., )1998(. “Liquidity and stock returns: an alternative test”. Journal of Finance. Mark. 1 (2), Pp:203–219.
 • Ditmar,A., Mahrt-Smith ,j.(2006). “Corporate Governance and the value of Cash holdings”. Journal of Financial Economics.
 • Gopalan, R., Kadan, O., Pevzner, M., )2012(. “Asset liquidity and stock liquidity.” Journal of Finance. Quant. Anal. 47 (2), Pp: 333–364.
 • Harford, J., Mansi, S.A., Maxwell, W.F., )2008(.“Corporate governance and firm cash holdings in the US”. Journal of Financial Economic 87 (3), Pp: 535–555.
 • Huang, W., Mazouz, K., )2018(, “Liquidity Risk”, “Journal of Corporate Finance”, (48) Pp: 275-291.
 • Jensen, M.C., )1986(. “Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers.”Am. Econ. Rev. 76 (2), Pp: 323–329.
 • Johnson, S., Boone, P., Breach, A., Friedman, E., )2000(. “Corporate governance in the Asian financial crisis.” Journal of Financial Economic 58 (1),Pp: 141–186.
 • Liu, W., )2006(. “A liquidity-augmented capital asset pricing model.” Journal of Financial Economic 82 (3), Pp: 631–671.                                           
 • Ng, J., )2011(. “The effect of information quality on liquidity risk.” Journal of Accounting and Economic, 52 (2),Pp: 126–143.
 • Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R., )1999(. “The determinants and implications of corporate cash holdings”, Journal of the Financial Economic, 52 (1), Pp: 3–46.
 • Palazzo, B., )2012(. “Cash holdings, risk, and expected returns.” Journal of Financial Economic Pp: 104 (1), 162–185.
 • Simutin, M., )2010(. “Excess cash and stock returns.” Journal of Financial Management 39 (3), Pp: 1197–1222