ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش تاثیر انواع هوش های موثر بر تصمیمات سرمایه گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری ، گروه حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی،بندرگز،ایران.

چکیده

هدف ار پژوهش فوق ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش انواع هوش های موثر بر تصمیمات سرمایه گذار و شناخت مولفه های آنها، از جمله هوش معنوی،هوش فرهنگی،هوش اخلاقی،هوش عاطفی،هوش سازمانی،هوش تجاری و هوش مالی می باشد .برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و ارزیابی انتقادی(چک لیست) استفاده گردید.پژوهشگر پرسشنامه ای را طراحی و آن را در بین 300 نفر از کارگزاران و شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران توزیع نمود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم‌افزارآماریSPSS و نمودارها توسط نرم‌افزارEXCEL ترسیم و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. جهت سنجش نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و برای ارائه مدل از تکنیک مدل معادلات ساختاری SEM استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای هوش عاطفی، هوش تجاری، هوش مالی، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی، هوش سازمانی،هوش معنوی بر تصمیمات سرمایه‌گذار تاثیر دارد به طوری که هوش عاطفی با بار عاملی0.554، هوش تجاری با بار عاملی 0.368، هوش مالی با بار عاملی .0312 به ترتیب ،بیشترین تاثیر را بر تصمیمات سرمایه‌گذار گذاشته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for evaluating and measuring the impact of types of intelligence on investor decisions

نویسندگان [English]

 • zahra bineshian 1
 • khosro faghani makrani 2
 • khadijeh eslami 3
1 Student of Accounting, Department of Accounting, Shahroud Unit, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Semnan Unit, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Bandar Gaz Unit, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to provide a model for evaluating and evaluating various types of intelligences affecting investor decisions and identifying their components, including spiritual intelligence, cultural intelligence, ethical intelligence, emotional intelligence, organizational intelligence, business intelligence and financial intelligence. For Data collection was done using two methods of librarianship and critical evaluation (checklist). The surveyor developed a questionnaire and distributed it among 300 of the brokers and investment companies in Tehran Stock Exchange. Data analysis was done by SPSS software and charts by EXCEL software. Structural equation design and analysis was performed by AMOS software. The Kolmogorov-Smirnov test was used to measure normality and the SEM structural equation modeling technique was used to provide the model. The results indicate that emotional intelligence, business intelligence, financial intelligence, ethical intelligence, cultural intelligence, organizational intelligence, spiritual intelligence affects investment decisions, so that emotional intelligence with factor load of 0.554, business intelligence with factor load of 0.368, Financial intelligence with factor load of 0312 has had the most impact on investor decisions, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spiritual intelligence cultural intelligence
 • ethical intelligence
 • emotional intelligence organizational intelligence
 • business intelligence and financial intelligence
 • آزاده دل، محمدرضا، احمدی، ایوب، (1397)، "بررسی نقش تعدیل گر هوش هیجانی بر رابطه سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور)"، دانش حسابرسی، ۱۸ (۷۱): ۲۰۱-۲۱۶
 • اسماعیلیان،مجید،محمدی کمال آبادی،مسلم علی،(1394)،"ارزیابی تصمیم های سرمایه گذاری با استفاده از پویایی سیستم و اختیارات سرمایه گذاری واقعی(مورد مطالعه در شرکت تولید باطری خودرو)"،مذیریت دارایی و تامین بدهی،سال سوم،شماره اول،بهار 1394.
 • بهارمقدم، مهدی، جوکار، حسین،(1397)،" بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه گذاران"، فصلنامه بررسی حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 1، بهار، 21-50.
 • *بینشیان ،زهرا،دهدار،فرهاد،(1397)،"ارائه مدل رابطه ی هوش مالی با گرایشهای رفتاری و اثر آنها در تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده"،مجله دانش سرمایه گذاری،شماره 25،بهار 97.
 • *پاپ زن ،عبدالحمید،علی آبادی،وحید،صی محمدی،سمیره،قربانی پیرعلی دهی،،فاطمه،(1393)،"تأثیر مؤلفه های هوش فرهنگی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی"،فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،ص 108-117.
 • جلیلی، صابر.، پیرایش، رضا.، قاسم زاده، لیلی، (1393)،" تأثیرهوش هیجانی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهش حسابداری، شماره 14، پاییز، 82-104.
 • دستگیر، محسن، حاجیان، نجمه، (1391)،" ارزش گذاری اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای با استفاده از مدل بلک شولز"، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، شماره 27، 8-11.
 • زارعی،اقبال،زینلی پور،حسین،بهروزی،ابوذر،(1395)،" بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن: پنج ذهن برای آینده"، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت ، 7 ( 1 ) ، 141 – 1.
 • *سیف، علیرضا، (1387) ،"روانشناسی پرورشی نـوین: روان شناسـی یـادگیری و آموزش" ،ویراست ششم، تهران، نشر دوران.
 • *شاکری ،محمد صادق،حسنی آهنگر،محمد رضا،(1392)"بررسی رابطه میان هوش تجاری و مدیریت فرایندهای کسب و کار "اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار،بخمن 1392.
 • عربصالحی، مهدی.، گوگردچیان، احمد.، هاشمی، مجید، (1394)،" بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شدت اثر تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری"، فصلنامه دانش مالی تحلیل و اوراق بهادار، سال هشتم، شماره بیست و ششم، تابستان، 63-72.
 • *برمن ،کارن ،نایت ،جو ،(1397)، "هوش.مالی.در.کسب.و.کار" ، ترجمه.پروری.نژاد ، قاسم ، بینشیان ،زهرا ،انشارات نوروزی ، چاپ اول.
 • *کدیور ،پروین(1390)،"روانشناسی تربیتی"،(چاپ سیزدهم)،تهران،سمت.
 • *گلمحمدیان،محسن،بهروزی،ناصر،یاسمینژاد،پریسا،(1394)،"هوش اخالقی، ماهیت و ضرورت آن"،فصلنامه اخالق پزشکی سال نهم، شماره سیوسوم، پاییز 1394.
 • میلادیان، حسین، ضیایی پور، امیر،(1395)،" تاًثیر هوش هیجانی و سواد مالی بر رفتار مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران"، دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان.
 • *موسوی شاهرودی، سید محمد،(1393)،" رابطه هوش هیجانی با گرایش های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری "،بانک مقالات بازاریابی .
 • موسوی شیری, سید محمود, بخشیان, عسل, براتی, هدی. (1394).،"تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران"،دانش سرمایه‌گذاری, 5(17), 99-112.
 • ودیعی، محمدحسین.، شکوهی زاده، محمود، (1392)،" بررسی معیارهای مالی موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار"، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره 8، بهار، 151-171.
 • وکیلی فرد, حمید رضا, خوشنود, مهدی, فروغ نژاد, حیدر, اصولیان, محمد.،(1393)،" مدل سازی مبتنی بر عامل در بازار های مالی"، دانش سرمایه‌گذاری, 3(12), 139-158.
 • Atkinson, R. Atkinson, R. Smith, E. Bem, D. & Hvksma, S.N (2010).
 • The field of psychology Hylgard. (M.N Baraheni and colleagues). Tehran: (In Persian).
 • Albrecht,K(2003),"intelligence.and.knowledge.management:thinking outside the silos" .the executive perspective.retrievede from www.karel Albrecht.com,1-170.
 • Aoun, D., and Hwang, J, (2008). "The Effect of Cash Flow and Size on The Investment Decisions of ICT Firms: AynamicApproach", Information economics and policy. Vol. 20, 120-134.
 • Bolhuis, J.J. (2005) ,”Function and mechanism in neuroecology: Looking
 • for clues”. Anim. Biol., 55, 457-490.
 • Brown, K. G., & Sitzmann, T. (2011). “Training and employee development for improved performance. In S. Zedeck (Ed.)”. APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol 2: Selecting and Developing Members for the Organization (pp. 469–503). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Broniarczyk, S. M., & Griffin, J. G. (2016). “Decision difficulty in the age of consumer empowerment”. Journal of Consumer Psychology, 24(4); 608-625.
 • Choi, Y., Song, E., & Oh, E. (2015).” Effects of teaching communication skills using a video clip on a smart phone on communication competence and emotional intelligence in nursing students”. Archives of Psychiatric Nursing, 29(2), 90–95.
 • Furnham, A., Treglown, L. (2018). “High potential personality and intelligence”, Personality and Individual Differences 128; 81–87.
 • Filbeck, G., Ricciardi, V., Evensky, H. R., Fan, S. Z., Holzhauer, H. M., & Spieler, A. (2017), “Behavioral finance: A panel discussion”. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 15; 52-58.
 • Giang, V. (2015). “Inside Google's insanely popular emotional-intelligence course: How one of Google's original engineers became a self-help guru, and why thousands are on waiting lists for his course”. (Available at https://www.fastcompany.com/3044157/inside-googles-insanely-popular-emotional-intelligence-course Retrieved 9/15/17).
 • Hall, A., Hall, A., Towers, N., & Towers, N. (2017). “Understanding how Millennial hoppers decide what to buy: Digitally connected unseen journeys”. International Journal of Retail & Distribution Management, 45(5); 498-517
 • Inácia Maria Nunes, Bruno Felix, Lorene Alexandre Prates,(2017), “Cultural intelligence, cross-cultural adaptation and expatriate performance: a study with expatriates living in Brazil”, Revista de Administração 52 (2017) 219–232.
 • Joseph, D. L., Jin, J., Newman, D. A., & O'Boyle, E. H. (2015). “Why does self-reported emotional intelligence predict job performance? A meta-analytic investigation of mixed EI”. Journal of Applied Psychology, 100, 298-342.
 • Karimi, S., Holland, Ch, P., Papamichail, N. (2018). “The impact of consumer archetypes on online purchase decision-making processes and outcomes: A behavioural process perspective”, Journal of Business Research 91; 71–82.
 • Khandan, Mohammad, Eyni, Zeinab, Koohpaei, Alireza,(2017),” Relationship between Spiritual Intelligence and Job Performance: A Case Study of Nurses and Nursing Aids in the Main University Hospital of Qom, Iran”, Health, Spirituality and Medical Ethics. 2017;4(3):8-13.
 • Legg, Shane, Hutter, Marcus,(2007),” A Collection of Definitions of Intelligence”, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol.157 (2007) 17-24
 • MacCann, C., Joseph, D. L., Newman, D. A., & Roberts, R. D. (2014). “Emotional intelligence is a second-stratum factor of intelligence: Evidence from hierarchical and V. Mattingly, K. Kraiger Human Resource Management Review bifactor models”. Emotion, 14, 358–374.
 • Mattingly, V., Kraiger, K. (2018).” Can emotional intelligence be trained? A meta-analytical investigation, Human Resource Management “Review, https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.03.002
 • Mrazek, M. D., Franklin, M. S., Phillips, D. T., Baird, B., & Schooler, J. W. (2013).” Mindfulness training improves working memory capacity and GRE performance while reducing mind wandering”. Psychological Science, 24, 776–781.
 • Menassa, C., & Peña Mora, F. (2010). “Hybrid Model Incorporating Real Options with Process Centric and System Dynamics Modeling to Assess Value of Investments in Alternative Dispute Resolution echniques”. Journal of Computing in Civil Engineering, Vol. 24 (5), 414-429.
 • Nafukho, F. M., & Muyia, M. A. H. (2014).” Emotional intelligence and its critical role in developing human resources”. In N. E. Chalofsky, T. S. Rocco, & M. L. Morris (Eds.). Handbook of Human Resources Development (pp. 623–640). Hoboken, NJ: Wiley.
 • Nisbett, R. E., Aronson, J., Blair, C., Dickens, W., Flynn, J., Halpern, D. F., & Turkheimer, E. (2012). “Intelligence: New findings and theoretical developments”. American Psychologist, 67, 130.
 • Ordanini A, Miceli L, Pizzetti M, Parasuraman A. “Crowdfunding: transforming customers into investors through innovative service platforms”. Journal of service management, 22, 4 (2010), 443–470.
 • Ozorhon, B., Batmaz, A., Caglayan, S. (2018). “Generating a framework to facilitate decision making in renewable energy investments”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 95; 217–226.
 • Peterson, B. (2004).” Cultural Intelligence: a Guide to Working with People from Other Cultures”,Yarmouth, ME: Intercultural Press.
 • Pinger, P., Sch¨afer, S., Schumacher, H. (2018). “Locus of Control and Consistent Investment Choices, Journal of Behavioral and Experimental Economics” (2018), doi: 10.1016/j.socec.2018.05.004.
 • Solomon, A, Steyn, R,(2017),” Cultural intelligence: Concepts and definition statements”, Afr.J.Bus.Manage.2017,48(2).
 • Song, Yutong, Arnott, David, Gao, Shijia,(2017),” A Model of Business Intelligence Systems Use in Chinese Organizations”, Australasian Conference on Information Systems, Song, Arnott & Gao.
 • Sashikala V , P.Chitramani, (2017),“a review on emotional intelligence and investment behavior”, international journal of management (ijm) volume 8, issue 3, may–june 2017, pp.32–41.
 • Tong, L., & Dou, Y. (2014). “Simulation study of Coal Mine Safety Investment Based on System Dynamics”. International Journal of Mining Science and Technology, 24 (2), 201-205.
 • Van Liebergen, B. (2017). “Machine Learning: A Revolution in Risk Management and Compliance?” Institute for International Finance Research.Note.(April.27).
 • Wall, L, D. (2018). “Some Financial Regulatory Implications of Artificial Intelligence”, Journal of Economics and Business (2018), https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.05.003.
 • managementstudyguide.com
 • Xiao, Sh., Yue, Q. (2018). “Investors' inertia behavior and their repeated decision-making in online reward-based crowd funding market”; doi:10.1016/j.dss.2018.05.005.
 • Yadav ,Archana, K.Yadav,Santosh ,(2017), “Spiritual Intelligence, Authentic Leadership and Work Engagement”, AGU International Journal of Research in Social Sciences & Humanities, (AGUIJRSSH) 2017, Vol. No. 5, Jul-Dec.
 • K, & Mao.X, (2007), “A study of nurses spiritual intelligence: A cross sectional questionnaire survey”, International journal if nursing study, 44,p:999_1010
 • Xiao, Sh., Yue, Q. (2018). Investors' inertia behavior and their repeated decision-making in online reward-based crowd funding market; doi:10.1016/j.dss.2018.05.005