برجستگی روند، رفتار سرمایه گذار و سود‌آوری مومنتوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

طبق استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم بر خلاف فرضیه بازار کارا، می توان بازده ای بیش از بازده بازار بدست آورد. سودآوری مومنتوم ناشی از اریب های رفتاری سرمایه گذاران در بازار می باشد. سرمایه گذاران طبق مدل های رفتاری به روند های برجسته احتمال بیشتری می دهند و از روندهایی که در پیش بینی آتی قیمت سهام موثر هستند، استفاده می کنند. در این مقاله اثبات می کنیم، حدی که سرمایه گذار، روند گذشته را برآورد می کند، وابسته به برجستگی آن روند می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده و نمونه انتخابی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 الی 1395 است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سرمایه گذاران به ارزش سیگنال قیمت در دوره تشکیل حساس هستند و احتمالاً سهام های دارای روند در حال افزایش را برآورد می کنند، به همین دلیل می توان استدلال کرد استراتژی مومنتوم برجسته بهتر از استراتژی مومنتوم غیر برجسته عمل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend salience, investor behaviours and momentum profitability

نویسندگان [English]

 • parvaneh khaleghi kasbi 1
 • MohammadAli Aghaei 2
1 PhD student, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Based on Momentum investing strategy and unlike labour market hypothesis, achieving a higher profitability comparing to the profitability of the market is possible. Momentum profitability is the resultant of behavioral bias of investors in the market. Based on behavioral models investors allocate a more possibility to trend saliences and they use trends which are effective in the future stuck price predictions. It is proved in this essay that the limitation on which the investor estimates past trends is dependent on the salience of that trend.To test the hypotheses, a multivariate regression model has been used and the selected sample includes companies accepted in Tehran Stock Exchange between 2012 and 2016. The results of the research showed that investors are sensitive to the value of the price signal during the formation period and are likely to estimate stocks with an increasing trend. For this reason, it can be argued that the salience momentum strategy acts better than the non- salience momentum strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trend salience
 • Momentum
 • Market states
 • overreact
 • ایزدی نیا ، ناصر، پاکدل، عبداالله  و دستگیر، محسن، 1395، "رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه­گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور" ، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره32، صص 90-107.
 • بدری ، احمد و فتح الهی، فؤاد، 1393، مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری سال سوم، شماره نهم، صص1-20.
 • Aghaei, MA., ; Farzin Rezaei, F., Khaleghi, P., 2018, Salience Theory and Pricing Stock of Corporates in Tehran Stock Exchange, Volume 3, Issue 4, Autumn, Page 1-16.
 • Allais, Maurice, 1953, “Le Comportement de l'Homme Rationnel devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de l'Ecole Americaine” Econometrica, 21 , 503-546.
 • Andreassen, P., Kraus, S., 1990. Judgmental extrapolation and the salience of change. J. Forecast. 9, 347–372.
 • Ball, R., Kothari, S., 1991. Security returns around earnings announcements. The Accounting Review 66, 718–738.
 • Barberis, N., Shleifer, A., and Vishny, R., 1998, A model of investor sentiment, Journal of Financial Economics 49:307-343.
 • Barberis,Nicholas,Thaler,Richard, 2003, “ASurvey of Behavioral Finance”, Handbook of the Economics of Finance, Elsevier Science B.V.
 • Bordalo, Pedro, Nicola Gennaioli, and Andrei Shleifer, 2013, Salience and Asset Prices, American Economic Review: Papers & Proceedings, 103(3): 623–628.
 • Bordalo, Pedro, Nicola Gennaioli, and Andrei Shleifer. 2012a. “Salience Theory of Choice under Risk.” Quarterly Journal of Economics, 127 (3):1243–85.
 • Camerer, Colin, 1995, “Choice under Risk and Uncertainty” in Handbook of Experimental Economics, John H. Kagel and Alvin E. Roth eds. (Princeton, N.J. : Princeton University Press).
 • Chan, Wesley S., Frankel, Richard, Kothari, S.P. ,Testing behavioral finance theories using trends and consistency in financial performance, Journal of Accounting and Economics, Volume 38, December 2004, Pages 3-50.
 • Chang, Y., H. Cheng ,2015, Information environment and investor behavior. Journal of Banking and Finance, 59, 250-264.
 • Cosemans, M, and Frehen, R, 2017, Salience Theory and Stock Prices: Empirical Evidence, SFS Cavalcade Paper. Available at SSRN.
 • Daniel, K., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., 1998. Investor psychology and security market under- and overreactions. J. Financ. 53, 1839–1885.
 • Fama, E., French, K., 1993. Common risk factors in the returns of stocks and bonds. J. Financ. Econ. 33, 3–56.
 • Fama, E., French, K., 1996. Multifactor explanations of asset pricing anomalies. J. Financ. 51, 55–84.
 • Fama, E., French, K., 2008. Dissecting anomalies. J. Financ. 63, 1653–1678.
 • Friedman, Milton, and Leonard J. Savage, 1948 , “The Utility Analysis of Choices involving Risk” Journal of Political Economy, 56 , 279-304.
 • Frydman, Cary and Mormann, Milica Milosavljevic, 2018, The Role of Salience and Attention in Choice under Risk: An Experimental Investigation , Columbia- Economics Magazine. Available at SSRN.
 • Grundy, B.D., Martin, J.S., 2001. Understanding the nature of the risks and the source of the rewards to momentum investing. Rev. Financ. Stud. 14, 29–78.
 • Hand, J., 1990. A test of the extended functional fixation hypothesis. Accounting Review 65, 740–763.
 • Higgins, E, T., 1996, Knowledge activation: Accessibility, applicability, and salience, In E. T. Higgins & A. Kruglanski (Eds.), Soial Psychology: Handbook of Basic Principles.pp. 133-68.
 • Hirshleifer, D., Hou, K., Teoh, S.H., Zhang, Y., 2004. Do investors overvalue firms with bloated balance sheets? Journal of Accounting and Economics 38, 297–331.
 • Hong, H., Stein, J., 1999. A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. J. Financ. 54, 2143–2184.
 • Hurst, Gareth, Docherty, Paul, 2015, Trend salience, investor behaviours and momentum profitability, Pacific-Basin Finance Journal, 35 : 471–484.
 • Jegadeesh, N., Titman, S., 1993. Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. J. Financ. 48, 65–91.
 • Jegadeesh, N., Titman, S., 2001. Profitability of momentum strategies: an evolution of alternative explanations. J. Financ. 56, 699–718.
 • Lee, C., Swaminathan, B., 2000. Price momentum and trading volume. J. Financ. 55, 2017–2069.
 • Odean, Terrance, Barber, Brad M., 2008, All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors, Review of Financial Studies, vol. 21, issue 2, pages 785-818.
 • Song, J. and Samy, M. and Bampton, R. , 2015 , "An examination of corporate social responsibility and financial performance: A study of the top 50 Indonesian listed corporations",Journal of Global Responsibility, Vol. 2, PP. 100-112.