طراحی و تبیین مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از فرآیندهای تصادفی ( مطالعه موردی: شرکت های انبوه سازی املاک و مستغلات در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار استادیار گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به طراحی و تبین مدل پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از فرایندهای تصادفی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های صنعت انبوه‌سازی املاک و مستغلات در بورس اوراق بهادار تهران از سال‌ 1390 تا 1398 است. داده‌ها در نرم‌افزار Eviews10 و متلب مورد تحلیل قرار گرفتند. پیش‌بینی رفتار قیمت سهام و شاخص کل صنعت با روش‌های اتورگرسیو و میانگین متحرک برحسب فرایندهای تصادفی نشان داد از الگوی تبیین شده نمی‌توان برای پیش‌بینی رفتار قیمت سهام استفاده کرد اما در برخی از گام‌ها‌ی تصادفی، خطای پیش‌بینی ناچیز بوده است. در خصوص پیش‌بینی رفتار قیمت سهام، سه‌گام آخر فرآیند، فصل زمستان تأثیر معناداری بر روی پیش‌بینی قیمت سهام دارند؛ اما گام اول، تأثیر معناداری در پیش‌بینی رفتار شاخص صنعت دارد. در گام‌های اول خطای پیش‌بینی رفتار شاخص صنعت بسیار اندک است و می‌توان از الگوی تبیین شده برای پیش‌بینی رفتار شاخص در ماه‌های آغازین سال استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and explanation of stock price forecasting model in the real estate companies's stock in the Tehran Stock Exchange using Stochastic Process

نویسندگان [English]

 • hossein ojaghi 1
 • Zadaleh Fathi 2
 • Mehrzad Minouie 3
1 Ph.D Student, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study has designed and explained the stock price forecasting model using stochastic processes. The statistical population of the study is all companies of the mass real estate industry in the Tehran Stock Exchange from 1390 to 1398. Data were analyzed in Eviews10 and MATLAB software. Predicting stock price behavior and the whole industry index by autoregressive methods and moving average in terms of random processes showed that the explained pattern can not be used to predict stock price behavior but in some random steps, the forecasting error was negligible. Regarding the forecast of stock price behavior, the last three steps of the process, winter have a significant effect on stock price forecast; But the first step has a significant effect on predicting the behavior of the industry index. In the first steps, the error of predicting the behavior of the industry index is very small and the explained model can be used to predict the behavior of the index in the first months of the year.

کلیدواژه‌ها [English]

 • stock price
 • behavior forecasting
 • mass industry and real estate
 • Random process
 • Tehran Stock Exchange
 • حیدری، حسن؛ بشیریف سحر. 1391. بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH.
 • فیلسرایی، مهدی؛ امین پشتیبان؛ امین حسن نژاد. بررسی تاثیر نوسان­های سیاست­های پولی بر روی بازدهی شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران. 1394. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت اقتصاد و حسابداری.
 • فتحی بیرانوند، امین. 1396. مدیریت ریسک پروژه. سومین کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.
 • شهرآبادی، ابوالفضل؛ ندا بشیری. 1389. مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار. تهران. سازمان بورس و اوراق بهادار. اطلاع رسانی و خدمات بورس. 2036494.
 • شریف آزاده، محمدرضا؛ علی اصغر اسماعیل­نیا، 1385. ارزیابی تاثیر سیاست­های مدیریت تقاضا ( قیمتی و غیر قیمتی) بر صرفه­جویی مصرف انرزی در کشور با استفاده از مدل یکپارچه انرژی. مجبع علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت. شماره 70. ص 20-32.
 • وکیلی فرد، حمیدرضا و اله کرم صالحی. 1390. عوامل اقتصادی و حسابداری موثر بر قیمت و سهام. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال سوم. شماره دهم. ص 27-46.
 • جعفری، محمدعلی؛ (1398). پیش‌بینی قیمت با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی و سری های زمانی. دولتی، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم اقتصادی،1398، کارشناسی ارشد.
 • فرنوش، رحمان؛ نباتی، پریسا؛ عزیزی، معصومه؛(1395). شبیه سازی و پیش‌بینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی. نشریه پژوهش های نوین در ریاضی ( علوم پایه سابق) » پاییز 1395 شماره7.
 • Ofomata, A. I. O., Inyama, S. C., Umana, R. A., & Omame, A. (2017). A Stochastic Model of the Dynamics of Stock Price for Forecasting. Journal of Advances in Mathematics and Computer Science, 1-24.
 • Antwi, O. (2017). Stochastic Modeling of Stock Price Behavior on Ghana Stock Exchange. International Journal of Systems Science and Applied Mathematics, 2(6), 116.