مدلسازی دینامیکی زنجیره تأمین پایدار از دیدگاه مالی: رویکرد پویاشناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران،

2 گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان، ایران

4 گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران،

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریتی سازمان‌ها، مدیریت جریان مالی زنجیره تأمین آن‌ها است که نقش قابل توجهی در رشد سازمان ایفا می‌کند. این مسئله، لزوم توجه به سیستم مدیریت زنجیره تأمین پایدار از بعد مالی را بیش از پیش ضروری ساخته است. هدف این پژوهش، طراحی الگویی برای نحوه‌ی ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر سیستم زنجیره تأمین پایدار با توجه به دیدگاه مالی و با استفاده از روش پویاشناسی سیستم، می‌باشد. در این پژوهش، پس از مشخص شدن متغیرهای مؤثر بر زنجیره، مدلی برای نشان دادن پویایی‌های موجود در بین متغیرهای مذکور با استفاده از روش پویایی سیستم، طراحی گردید. اعتبارسنجی مدل با استفاده از آزمون‌های ارزیابی و با نرم‌افزار ونسیم در شرکت پگاه تهران به عنوان مورد مطالعه، انجام شد. در ادامه سناریوهایی برای حالت‌های مختلف متغیرهای مدل پیشنهادی، طراحی و اجرا شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که الگوی طراحی‌شده، پایداری زنجیره تأمین بر اساس عوامل مالی را افزایش داده که در نهایت بر سودآوری زنجیره، تأثیر بسزایی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic modeling of Sustainable supply chain from the financial perspective: system dynamics approach

نویسندگان [English]

 • fatemeh aminnaseri 1
 • sina kherdyar 2
 • hamzehamin tahmasbi 3
 • Ebrahim Chirani 4
1 Department of Industrial management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Iran
4 Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Today, one of the most important management issues of organizations is the management of their supply chain financial flows, which plays a significant role in the growth of the organization. This issue has necessitated the necessity of paying attention to the sustainable supply chain management system from the financial perspective. The purpose of this study is to design a model for the relationship between the variables affecting the sustainable supply chain system from the financial perspectives and using the system's dynamics. In this research, after identifying the effective variables on the chain, a model was developed to show the dynamics of these variables using the system dynamics method. Validation of the model was carried out using evaluation tests and vsnym software at Pegah Tehran Company as a case study. In the following, scenarios for different modes of the proposed model variables were designed and implemented. The research results show that the designed model increases the supply chain sustainability based on financial factors, which ultimately affects the profitability of the chain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Supply Chain
 • Financial Perspectives
 • Systemic Dynamics
 • Profitability
 • Sustainable product development
 • اخباری، محسن (1393). پویاشناسی رفتارهای زنجیره تأمین مبتنی بر استراتژی مدیریت موجودی توسط فروشنده، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه یزد.
 • امینی فر ، زهرا و اعرابی، مجید (1394). مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ضرورت بررسی آن"، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.
 • بکلری، احمد، فارسیجانی، حسن، شفیعی نیکابادی، محسن و محتشمی، علی (1397). طراحی مدل مدیریت موجودی توسط تأمین‌کنندگان(VMI)، در زنجیره تأمین خودرو برای به حداکثر رساندن گردش موجودی کالا در انبار تولیدکننده (موردمطالعه: شرکت سایپا) ، نشریه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، دوره3، شماره4.
 • بنی مهد، بهمن، عربی، مهدی و حسن‌پور، شیوا (1397). پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری، انتشارات ترمه، چاپ پنجم.
 • توکلی دهاقانی، محمدرضا، شاهوردیانی، شادی و موسی پور، حجت اله (1396). بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین پایدار با عملکرد زیست‌محیطی و عملکرد مالی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85 ، 194 –
 • حسین زاده، فرانک، رحیمی، امیر(1398). ارزیابی کارایی و بازده به مقیاس زنجیره تأمین صنایع رزین ایران با مدل تحلیل پوششی داده‌های قطعی و فازی، مجله مدیریت تولید و عملیات، دوره 10، پیاپی 18، شماره 1، ص 63-47.
 • خاکبازان، احسان، چهارسوقی، سید کمال و مخاطب رفیعی، فریماه (1397).  ارائه یک مدل زنجیره تأمین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت‌های مالی در تصمیمات مالی، نشریه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، دوره3، شماره1.
 • خاکبازان، احسان (1396). یکپارچه‌سازی تصمیمات فیزیکی و مالی در زنجیره‌ی تأمین مبتنی بر ارزش تحت شرایط عدم قطعیت، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • رضایی پندری، عباس و آذر، عادل (1397). طراحی مدل زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد، مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی.
 • ساوجی، آوا و زند حسامی، حسام (1391). مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین، نشریه مدیریت توسعه و تحول، شماره 9، دوره 4.
 • فتح اله، مهدی و نجفی، مهدی (1395).  توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تأمین و تأمین مالی زنجیره‌ای، نشریه پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید، دوره 4، شماره 9، صفحه 257-269.
 • قلی پور خانقاه، مهدی و رامتین نیا، شاهین (1398). نقش مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS) در سیاست تأمین مالی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال هشتم، شماره بیست ونهم.
 • محمدی، علی، خلیفه، مجتبی، عباسی، عباس، محمدلو، علی مسلم و اقتصادی فرد، محمود (1396). طراحی زنجیره تأمین و یکپارچه‌سازی رویکردهای مالی و عملیاتی، نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 26 ، ص 168 –
 • مصلح شیرازی، علی‌نقی، موسوی حقیقی، محمد هاشم، پشوتنی زاده، هومن (1397). شبیه‌سازی الگوی تغییرات نرخ ارز و قیمت طلا بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال هفتم، شماره بیست و پنجم.
 • 15- Carter, C.R, & Carter, J.R (1998). Interorganizational determinants of environmental purchasing: initial evidence from the consumer products industry, Decision Sciences, Vol. 29 No. 3, 28-38.
 • 16- Esfahbodi, A, Zhang, Y & Watson, G (2016). Sustainable supply chain management in emerging economies: Trade-offs between environmental and cost performance, International Journal of Production Economics, Elsevier,Volume 181, Part B , Pages 350-366.
 • 17- Esty, D.C & Winston, A.S (2009). Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value, and Build a Competitive Advantage, rev. and updated ed, Wiley, Chichester and Hoboken, NJ.
 • 18- Green, K.W, Zelbst, P.J,  Bhadauria, V.S & Meacham, J (2012). Do environmental collaboration and monitoring enhance organizational performance?” Industrial Management & Data Systems, Vol.112 Iss 2, 186 – 205.
 • 19- Hofmann, E & Belin, O (2011). Supply Chain Finance Solutions, Springer, Berlin, Heidelberg.
 • 20- Kristofik, P, Kok, J, Veries, S. D & Sten-Vant Hoff, J (2012). financial supply chain management – challenges and obstacles. ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, Vol. 1, pp. 132-143. Code: 8-2012. ISSN 2224- 9729.
 • 21- Moretto, A, Grassi,  L,  Caniato, F &  Giorgino, M (2019). Supply chain finance: From traditional to supply chain credit rating,Journal of Purchasing and Supply Management, Volume 25, Issue 2
 • 22- Mota, B, Gomes, I,  Carvalho, A &  Barbosa-Povoa, A. P  (2018). Sustainable supply chains: an integrated odeling approach under uncertainty, Omega, in publication.
 • 23- Seuring, S & Muller, M (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management, Journal of Cleaner Production,Volume 16, Issue 15, Pages 1699-1710.
 • 24- Song, M, Cui, X & Wang, Sh (2018). Simulation of land green supply chain based on system dynamics and policy Optimization, International Journal of Production Economics, Elsevier.
 • 25- Sterman, J. D (2000). Business Dynamics: System Thinking and Modelling for a Complex World, Irwin /McGraw-Hill.
 • 26- Tseng, M. L, Lim, M & Wong, W.P (2015). Sustainable supply chain management”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 115 Iss 3, 436 – 461.
 • 27- Tseng, M. L, Wu, KJ, H. u, J & Wang, C. H (2018). Decision-making model for sustainable supply chain finance under uncertainties International Journal of Production,
 • 28- Wuttke, D.A, Blome, C, Sebastian, H & Protopappa-Sieke, M (2016). Supply chain finance: Optimal introduction and adoption decisions, International Journal of Production Economics, 178: 72–81.

29- Zhu, Q, Sarkis, J & Lai, K. H (2008). Confirmation of a measurement model for green supply chainmanagement practices implementation, International Journal of Production Economics, 111, 261-73