مدلسازی رابطه میان بهره‌وری، ریسک و سرمایه در سیستم بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

چکیده
در این پژوهش ابتدا به محاسبه و برآورد بهره وری کلیه‌ی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در بازه زمانی بین سال‌های 1391 تا 1396 پرداخته ایم. این برآورد با استفاده از مدل ایگنر و همکارانش (1977) صورت پذیرفته است. سپس با استفاده از مدل سه مرحله‌ای ارائه شده توسط شریوز و داهل(1992)، کی وان و ایزنبرگ(1997) و آلتونباس و همکارانش(2007) با استفاده از روش تحلیل مسیر معادلات همزمان به بررسی رابطه بین بهره وری، ریسک و سرمایه پرداخته و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم این متغیرها و میزان تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر را محاسبه نموده ایم. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که مدل مورد استفاده مناسب بوده و میان این سه متغیر رابطه‌ی معناداری وجود دارد. داده‌های حاصل از این تحلیل، بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده از مدل تحقیق نشان می‌دهد که میزان تأثیرگذاری بهره‌وری و ریسک بانکی بر سرمایه بیشتر می‌باشد.

کلمات کلیدی: بهره وری بانکی، ریسک بانکی، سرمایه، تحلیل مسیر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Relationship between Efficiency, Risk and Capital in the Iranian Banking System

نویسندگان [English]

 • sayed majid koocheki 1
 • mohammad hasan janani 2
 • Mohammadreza Setayesh 2
 • Mahmoud Hematfar 3
1 Ph.D. student of Accounting Department of Accounting, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran.
2 Assistant Professor of Accounting Department of Accounting, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran.
3 Associate Professor of Accounting Department of Accounting, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

Abstract
In this study, we first calculate and estimate the efficiency of all banks listed in the Iranian Stock Exchange in the period 2012-2012. This estimation is made using the model of Eegner et al. (1977). Then, using the three-stage model presented by Shrews & Dahl (1992), Kay Van & Eisenberg (1997) and Altonbass et al (2007), using the Simultaneous Equation Path Analysis method to investigate the relationship between productivity, risk and We have capitalized and calculated the direct and indirect impact of these variables and their impact on each other. The results show that the model used is appropriate and there is a significant relationship between these three variables. The data obtained from this analysis, based on the adjusted coefficient of determination obtained from the research model, show that the impact of productivity and banking risk on capital is greater.

Keywords: Banking Productivity, Banking Risk, Capital, Route Analysis

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Banking Productivity
 • Banking Risk
 • Capital
 • Route Analysis
 • پناهیان، حسین و حسن آبیاک، بررسی تأثیر ریسک بر کارایی بانکها با استفاده از محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1392، شماره 17، صص 68-85
 • جعفری، مهدی و حسین فخاری، تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران،کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار،۱۳۹۳
 • جواهری زاده، ناصر، 1386، راهنمای تهیه و تدوین پیشنهاد و پژوهش، تهران
 • خلاصه تحولات اقتصادی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1396
 • خداداد کاشی، فرهاد و محمدرضا حاجیان، ارزیابی کارایی هزینه­ای در صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380، فصلنامه علمی پزوهشی برنامه ریزی و بودجه،1392، شماره 1، صص 3-24
 • سلگی، محمد و محمد طالبی، بررسی رابطه بین ریسک و کفایت سرمایه، فصل­نامه پژوهشهای پولی بانکی، 1395، دوره نهم، شماره 30، صص 513-543
 • سید نورانی، سید محمدرضا و حسین امیری و عادل محمدیان، رابطه علیت بین سرمایه بانک و سودآوری با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 1391، دوره دوم، شماره 6، صص 11-44
 • ولی زاده زنوز، پروین، بررسی بهره وری در اقتصاد ایران، مجموعه پژوهشهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1384، شماره24
 • Altunbas, Y., Carbo, S., Gardener, E.P.M & Molineux, P. Examining the relationship between capita, risk and efficiency in European Banking . 2007. European Financial Management, 13(1), 49-70
 • Editz, T., I. & Perraudin, W. The impact of capital requirements on U.K bank behaviour’. Reserve bank of New York Policy Review, 1997. vol.4 (3) ,pp15-22
 • Emmanuel Sousa de Abreu⁎, Herbert Kimura, Vinicius Amorim Sobreiro. What is going on with studies on banking Efficiency. 2019. Research in International Business and Finance 47.pp 195–219
 • Fiordelisi, F. & Marquez-Ibanez, D. and Molyneux, P. Effciency and risk in European banking. Journal of Banking and Finance,Elsevier. 2010, vol. 35(5): 1315-1326
 • Jing Ma , Jianmin He , Xiaoxing Liu , Chao Wang. Diversification and systemic risk in the banking system. 2019. Chaos, Solitons and Fractals 123,pp 413–421
 • Kwan, S. And Eisenbeir, R., Bank risk, capitalization and operating efficiency. Journal of Banking and Finance, Vol.12 (2 and 3), pp.117-31
 • Mosko, A. & Anilda Bozdo, Modeling the relationship between bank efficiency, capital and risk in Albanian banking system, Procedia Economics and Finance, 2016, 39 , 319 – 327
 • Manthos Delis , Iosifidi . M, G. Tsionas. M , Endogenous bank risk and efficiency, European Journal of Operational Research , 2017 ,260, 376–387
 • Peltzman, S., Capital investment in commercial banking and its relationship to portfolio regulation. Journal of Political Economy, 1970. Vol.78(1), pp1-26.
 • Yong Tan, Christos Floros.. Risk, competition and efficiency in banking: Evidence from China, 2018, Global Finance Journal 35,pp 223–236