ارایه الگوی تامین مالی باشگاه های ورزشی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی روزبهان، ساری، ایران.

چکیده

گرایش روزافزون جامعه به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و خدمات ورزشی باعث شده است تا صنعت ورزش روند درآمدزایی قابل ملاحظه‌ای را تجربه نموده و نقش به سزایی را در اقتصاد هر کشوری ایفا می نماید. به همین جهت، تدوین الگویی جهت تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران بسیار حائز اهمیت است. در نتیجه، این پژوهش درصدد است تا الگویی جهت تامین مالی باشگاه های ورزشی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ارایه نماید. در این الگو، شش معیار رسانه(دربرگیرنده 6 زیرمعیار)، درآمدهای حاصل از مسابقات(دربرگیرنده 6 زیرمعیار)، درآمدهای بازرگانی(دربرگیرنده 12 زیرمعیار)، حمایت مالی و کمک های دولتی(دربرگیرنده 5 زیرمعیار)، زیرساخت ها(دربرگیرنده 5 زیرمعیار)، بازارهای پولی و مالی(دربرگیرنده 5 زیرمعیار) با بازنگری ادبیات پژوهش جهت تجزیه و تحلیل نهایی انتخاب شده اند. نتایج نشان داد از بین معیارهای کلی الگوی تامین مالی باشگاه های ورزشی، معیار رسانه با وزن 0.33 بیشترین میزان اهمیت را داشته است. به بیان دیگر، درآمدهای رسانه ای مهمترین معیار در الگوی تامین مالی تلقی می شود. همچنین نتایج نشان داد که بازارهای پولی و مالی از پایین ترین درجه اهمیت معیارهای کلی الگوی تامین مالی است. علاوه براین نتایج نشان داد که در بین زیر معیارهای عوامل پیش گفته، دارا بودن ورزشگاه اختصاصی و دریافت حق عضویت و تشکیل کانون هواداران به ترتیب با میزان اهمیت 0.43 و 0.02 بالاترین پایین ترین میزان اهمیت را داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Sport Clubs Financing Model with a Analysis Hierarchical Process (AHP)

نویسندگان [English]

 • majid mokhlesi hoz sorkhi 1
 • Rahmat Alizadeh 2
 • seyed ali nabavi chashmi 3
 • bardia behnia 4
1 Ph.D. Student in Industrial Management, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Babol, Iran.
3 Associate Professor of Management, Islamic Azad University, Babol, Iran.
4 Assistant Professor of Management, University College of Rouzbahan, Sari, Iran.
چکیده [English]

The growing tendency of the community to exercise and the need to consume sporting goods and services has made the sports industry experience a significant income-generating trend and play a significant role in the economy of any country Therefore, developing a model for financing sports clubs in Iran is very important. As a result, this study seeks to provide a model for funding sports clubs through an analysis hierarchical process. In this study, six criteria are media (including 6 sub-criteria), tournament revenues (including 6 sub-criteria), business revenues (including 12 sub-criteria), financial support and state aid (including 5 sub-criteria), infrastructure (including 5 sub-criteria). The monetary and financial markets (including 5 sub-criteria) have been selected for the final analysis by reviewing the research literature. The results showed that among the overall criteria for the pattern of financing a sports club, the media criterion with a weight of 0.33 was the most important. In other words, media revenues are considered the most important criterion in the finance model. The results also showed that the monetary and financial markets are of the lowest importance of the overall criteria of the financing model. In addition, the results showed that among the criteria mentioned above, having a dedicated stadium and membership fee and forming a fan club were the least important with a significance level of 0.43 and 0.02, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financing
 • Sport Clubs
 • Analysis Hierarchical Process (AHP)
 • ترابی، تقی؛ قربانی، مهسا؛ باقری، میثم؛ طریقی، سمانه(1394). روش های نوین تأمین مالی باشگاه های فوتبال در کشورهای توسعه یافته و بررسی تطبیقی آن با کشورهای در حال توسعه(مورد خاص: باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلستان(، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار1394. 217-231.
 • رجبی، م.، حسینی، م.س.، رضوی، م.ح.، حسینی، س.ع.، 1331 . نقش رسانه ها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی. مطالعات مدیریت ورزش، 93-106.
 • رجب زاده قطری، ع.، خورشیدی، غ.، قلی پور، ع.، 1315 . بررسی و تجزیه و تحلیل نقش بازار پول و بازار سرمایه در هزینه سرمایه شرکت ها، (تحلیل نتایج تطبیقی و بخش صنعت و معدن ایران(.، پژوهش های اقتصادی،13-32.
 • رضایی، ش.ا.، احسانی، م.، کوزه چیان، ه.، امیری، م.، 1334 . طراحی سازوکار مؤثر تجاریسازی باشگاه های فوتبال – 130 113 ، ایران. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 113-130.
 • رضائی صوفی، م.، شعبانی، ع.، 1333 . بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی،9-43.
 • مهربانی ، فاطمه،(1389)، بررسی چالش ها و آسیب های بازار پول و سرمایه ایران در تأمین مالی سرمایه گذای و راهکار برون رفت از آن، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
 • Andreopoulou Z, Koliouska C, Lemonakis C, Zopounidis C (2015) National Forest Parks development through Internet technologies for economic perspectives. Oper Res Int J 15(3):395–421.
 • Akarah, E.,(2012), Conceptual Model for Effective Sports Marketing in Nigeria, An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia, Vol. 6 (1), Serial No. 24, January, 2012.
 • Allmers, S. and Maennig, W. (2009). “Economic impacts of the FIFA Soccer World Cups in France 1998, Germany 2006, and outlook for South Africa 2010”. Eastern Economic Journal. 2009, 35, (500–519).
 • Bradley M. and others (july 1984), “On the Existance of on optimal capital structure Theory and Evidence”, Journal of Finance.
 • Dimitropoulos P, Alexopoulos P (2014) Attendance, revenues, profits and the on-field performance of the Greek football clubs. Int J SC Eng Res (IJSER) 2(9):33–39
 • Chelmis, E., Niklis, D., Baourakis, G., Zopounidis.,(2017), Multiciteria evaluation of football clubs: the Greek Superleague, Oper Res Int J, DOI 10.1007/s12351-017-0300-2.
 • Garner, J., Humphrey, P.R., Simkins, B., 2016. The business of sport and the sport of business: A review of the compensation literature in finance and sports. Int. Rev. Financ. Anal. 47, 197–204. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.06.003.
 • Halkos G, Tzeremes N (2013) A two-stage double bootstrap DEA: the case of the top 25 European football clubs’ efficiency levels. Manag Decis Econ 34(2):108–115.
 • Haugen, K.K., Solberg, H.A., 2010. The Financial Crisis in European Football—a Game Theoretic Approach. Eur. Sport Manag. Q. 10, 553–567. https://doi.org/10.1080/16184742.2010.524240
 • Huang, F., 2018. Higher education financing in Japan: Trends and challenges. Int. J. Educ. Dev. 58, 106–115. https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2016.12.010.
 • Lacey, R., Close, A.G., Finney, R.Z. (2009). The pivotal roles of product knowledge and corporate social responsibility in event sponsorship effectiveness, Journal of Business Research, In Press, Corrected Proof.
 • Michie, J and Oughton, C (2005). “The corporate governance of professional Football clubs in England”, corporate governance: An international review, 13(4), PP: 517-531.
 • Miller, S., Coutts, C., 2018. A multiple case study of local & creative financing of bicycle and pedestrian infrastructure. Case Stud. Transp. Policy. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.03.008.
 • Procházka, D (2012) financial conditions and transparency of the Czech professional football clubs,Prague economic papers, 4,pp :504-521.
 • Rafoss, K., Troelsen, J., 2010. Sports facilities for all? The financing, distribution and use of sports facilities in Scandinavian countries. Sport Soc. 13, 643–656. https://doi.org/10.1080/17430431003616399.
 • Sakinc I, Gu¨len M (2014) The performance comparison of the participation banks acting in Turkey via grey relations analysis method. J Econ Soc Thought 1(1):3–14.
 • Škorić, S., Hodak, Z.,(2011), The system of sports financing and management in the Republic of Croatia, Preliminary communication, rad. Ekon. fak. Rij. , 2011 , vol. 29 , sv. 2 , 443-464.
 • Singh A, Gupta A, Mehra A (2016) Energy planning problems with interval-valued 2-tuple linguistic information. Oper Res Int J 1–28. doi:10.1007/s12351-016-0245-x.
 • Salimi, M., Soltanhosseini, M., Padash, D., Khalili, E., 2012. Prioritization of the factors effecting privatization in sport clubs: with AHP & TOPSIS methods-emphasis in football. Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci. 2, 102–114.
 • Stewart, B., 2007. Sport Funding and Finance. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780080467023.
 • Vos, S., Wicker, P., Breuer, C., Scheerder, J., 2013. Sports policy systems in regulated Rhineland welfare states: similarities and differences in financial structures of sports clubs. Int. J. Sport Policy Polit. 5, 55–71. https://doi.org/10.1080/19406940.2012.657665.
 • Yilmaz, K., 2018. Quantity–quality trade-off of children and school finance. J. Macroecon. 56, 188–203. https://doi.org/10.1016/J.JMACRO.2018.02.001.
 • Zhan, C., de Jong, M., 2018. Financing eco cities and low carbon cities: The case of Shenzhen International Low Carbon City. J. Clean. Prod. 180, 116–125. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2018.01.097.