تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد همگرایی باشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران)

2 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده صنایع و مدیریت ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم رفتاری و اجتماعی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم رفتاری و اجتماعی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه با هدف بررسی تاثیر توسعه مالی بر تأمین مالی شرکت‌ها به عنوان عامل همگرایی، ابتدا آزمون همگرایی بر ساختار سرمایه شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس با استفاده از روش اقتصادسنجی فیلیپس و سول(2007) انجام می‌شود که چهار باشگاه همگرا داریم. سپس برای باشگاه بزرگ با 67% از فراوانی داده ها ، عامل صنعت و توسعه مالی به عنوان عامل کشور را برای یافتن علت همگرایی شرکت ها بررسی می‌کنیم. بنا بر نتایج، عامل صنعت علت همگرایی نیست. آن گاه با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و روش EGLS و در دو مدل، تاثیر توسعه مالی بر ساختار سرمایه را آزمون می کنیم. نتایج نشان می دهد که ساختار‌ سرمایه شرکت‏ها تحت تأثیر توسعه مالی هست و این تأثیر در دو مدل تفاوت چشم‏گیری ندارند. توسعه مالی بانکی رابطه منفی و معنادار و توسعه مالی بازار رابطه مثبت و معنادار با نسبت بدهی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of financial development on corporate finance using club convergence approach in Tehran stock exchange

نویسندگان [English]

 • Hasti Chitsazan 1
 • Sayyed Mojtaba Mirlohi 2
 • albert boghosian 3
 • Neda Sadat Nejadolhosseini 4
1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran .
2 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Kish International Campus, University of Tehran, Iran.
4 Ph.D. Candidate in Financial Management, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Kish International Campus, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of financial development on corporate finance as the convergence determinant. To do so, first we examine convergence between corporate capital structure of firms listed in TSE using the Philips and Sul methodology (2007). The finding shows there are four converging clubs, with a big club consisting of 67% of the firms in sample. Then, we investigate industry-specific and country-specific factors to find the reason of big club convergence. The results indicate that the industry-specific factor is not the cause of convergence. So using unbalanced panel data and the EGLS method, we test the impact of financial development on capital structure in two models. The results show that corporate capital structure is influenced by financial development and this effect does not differ in the two models. Credit market development has a negative significant relationship and stock market development has a positive significant relationship with debt ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial development
 • finance
 • capital structure
 • club convergence
 • اسلامی‌بیدگلی، غلامرضا(1392) . مباحثی در تئوری و مدیریت مالی،. تهران:انتشارات ترمه.
 • تهرانی، رضا (1391) . مدیریت مالی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • دادگر، یدالله ، نظری، روح الله (1388)، ارزیابی شاخصهای توسعه مالی در ایران، اولین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
 • رمضان‌احمدی، محمد، آهنگری، عبدالمجید و حاجب، حمیدرضا (1397). بررسی تاثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی، مدیریت دارایی و تأمین مالی،سال 7، شماره1،صفحه 83-102.
 • علمی، زهرا، رنجبر، امید(1393)، آزمون همگرایی باشگاهی بین استان‌های ایران: یافته‌های جدید با استفاده از تحلیل ناپارامتریک، تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره1، صفحه 189-210.
 • قلی پور خانقاه، مهدی، رامتین نیا، شاهین(1398)، نقش مجموعه فرصت های سرمایه گذاری(IOS) در سیاست تأمین مالی، دانش سرمایه گذاری، سال 8، شماره 29، صفحه 83-100.
 • کریمی تکانلو، زهرا، صادقی، سیدکمال، پورعبادالهان کویچ، محسن و موسویان، سیدمهدی(1395) بررسی همگرایی باشگاهی در کارایی انرژی صنایع کارخانه‌ای استان‌های ایران با استفاده از ماتریس احتمال انتقال مارکوف فضایی، مطالعات اقتصاد انرژی، سال 12، شماره51، صفحه 151-179.
 • میشکین، فردریک، ایکینز، استانلی(1391)، بازارها و نهادهای مالی، ترجمه حمیدکردبچه، تهران: انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی.
 • نصراللهی، خدیجه،آذربایجانی، کریم، زین العابدینی،محمدرضا(1395)، انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال6 ، شماره24، صفحه39-54.
 • یاوری، کاظم، شهیدی، آمنه، دهقان‌دهنوی، محمدعلی و حیدری، حسن (1395)، اثر توسعه مالی بر ساختار سرمایه بنگاه‌های غیر مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، سیاست گذاری اقتصادی، سال 8 شماره 15، صفحه 25-54.
 • Abor, J. & Biekre, N. (2006), The south african financial market and the financing choice of SMEs. Journal of Business & Society, 19(1/2) p.p. 187-201.
 • Agarwal, S. & Mohtadi, H. (2004), Financial markets and the financing choices of firms: Evidence from developing countries. Global Finance Journal, 15, p.p. 57-70.
 • Alnori, Faisal & Alqahtani, Faisal(2019), Capital structure and speed of adjustment in non-financial firms:Does sharia compliance matter? Evidence from Saudi Arabia, Emerging Markets Review, 39,p.p. 50-67
 • Antoniou, A., Guney, Y. & Paudyal, K. (2008) The determinants of capital structure: Capital market-oriented versus bank-oriented institutions, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(1), p.p. 59–92.
 • Antzoulatos A. A., Koufopoulos K., Lambrinoudakis C. & Tsiritakis E. (2016), Supply of capital and capital structure: The role of financial development, Journal of Corporate Finance, 38, p.p. 166–195.
 • Bancel, F. & Mittoo, U.R. (2004), Cross-country determinants of capital structure choice, a survey of European firms, Financial Management, 33(4), p.p.103–132.
 • Barro, R.J., & Xavier, S.M. (1991), Convergence across States and Regions. Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program, The Brookings Institution, 22(1), p.p. 82-107.
 • Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. & Maksimovic, V. (2008), Financing patterns around the world: Are small firms different?, Journal of Financial Economics, 89, p.p. 467–487.
 • Bokpin, G. A. & Isshaq, Z. (2008), Stock market development and financing decisions of listed firms in Ghana. African Journal of Business Management, 2(11), p.p. 209-216.
 • Bolton, P. & Freixas, X. (2000), Equity, bonds, and bank debt: Capital structure and financial market equilibrium under asymmetric information. Journal of Political Economy, 108 (2), p.p. 324-351.
 • Booth L., Aivazian V. & Demirgüç-Kunt A. (2001), Capital structures in developing countries, Journal of Finance, 56(1), p.p. 87–130.
 • Castro F., Kalatzis A. E. G. & Filho C. M. (2015), Financing in an emerging economy: Does financial development or financial structure matter?, Emerging Markets Review, 23, p.p. 96–123.
 • Chui, A.C.W., Lloyd, A.E. & Kwok, C.C.Y. (2002), The determination of capital structure: Is national culture a missing piece to the puzzle?, Journal of International Business Studies, 33(1), p.p. 99–127.
 • Cojocaru, L. (2011), Financial development, growth, inequality and poverty: evidence from the former communist countries, (Doctoral dissertation), University of Delaware, Newark.
 • de Jong, A., Kabir, R., Nguyen, T.T.(2008), Capital structure around the world: The roles of firm- and country-specific determinants, Journal of Banking and Finance, 32, p.p. 1954–1969.
 • Demirguc-Kunt, A. & Maksimovic, V. (1996), Stock market development and financing choices of firms, World Bank Economic Review, 10(2), p.p. 341-369.
 • Donou-Adonsou, F. K. (2014), Growth, poverty, and capital structure effects of financial development (Doctoral dissertation), Southern Illinois University, Carbondale.
 • Durusu-Ciftci, D., Serdar Ispir, M. S., & Yetkiner, H. (2017), Financial development and economic growth: Some theory and more evidence. Journal of Policy Modeling, 39(2), p.p. 290-306.
 • Faulkender, M. & Petersen, M.A. (2006), Does the source of capital affect capital structure?, Review of Financial Studies, 19, p.p. 45-79.
 • Fosberg, R. (2012), Capital structure and the financial crisis. Journal of Finance and Accountancy, 11, p.p. 46-55.
 • Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2008). Trade-Off and pecking order theories of debt. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of empirical corporate finance (Vol. 2, p.p.135-202). Amsterdam, Elsevier.
 • Graham J. R., Leary M. T. & Roberts J. R., (2015), A century of capital structure: The leveraging of corporate America, Journal of Financial Economics, 118, p.p. 658-683.
 • Graham, J. R. & Harvey C. R. (2001), The theory and practice of corporate finance: evidence from the field, Journal of Finance Economics, 60, p.p. 187-243.
 • Hang, M., Geyer-Klingeberg, J., Rathgeber, A. W., Stockl , S.(2018), Measurement matters-A meta-study of the determinants of corporate capital structure ,The Quarterly Review of Economics and Finance, 68, , p.p. 211-225.
 • Harris, M. & Raviv, A. (1991), A theory of capital structure, The Journal of Finance, 46(1), p.p. 297-355.
 • Kayo, E. K. & Kimura, H. (2011), Hierarchical determinants of capital structure, Journal of Banking & Finance, 35, p.p. 358–371.
 • Korajczyka ,R. A. & Levy A. (2003), Capital structure choice: macroeconomic conditions and financial constraints, Journal of Financial Economics, 68(1), p.p.75–109.
 • La Porta, R., Lopez de Silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R.W. (1997), Trust in large organizations, American Economic Review Paper and Proceedings, 87, p.p. 333-338.
 • Laeven, L. (2014), The development of local capital markets: rationale and challenges, IMF Working Paper 14234, International Monetary Fund, Washington, DC.
 • Leary M. T. (2009), Bank loan supply, lender choice, and corporate capital structure, Journal of Finance, 64(3), p.p. 1143-1185.
 • Lemmon M. L. & Roberts M. R. (2010), The response of corporate financing and investment to changes in the supply of credit, Journal of Financial Quantitative Analysis, 45(3), p.p. 555-587.
 • Lemmon M. L., Roberts M. R. & Zender J. F. (2008), Back to the beginning: persistence and the cross-section of corporate capital structure, The Journal of Finance, 33(4), p.p. 1575-1608.
 • MacKay, P. & Phillips, G.M. (2005), How does industry affect firm financial structure?, The Review of Financial Studies, 18(4), p.p. 1433–1466.
 • Mokhova N. & Zinecker M. (2014), Macroeconomic factors and corporate capital structure, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, p.p. 530-540.
 • Myers S.C. & Majluf S. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, 13 (2), p.p. 187-221.
 • Myers S.C. (1984), The capital structure puzzle, Journal of Finance, 39 (3), p.p. 575-592.
 • Myers S.C. (2001), Capital structure, The Journal of Economic Perspectives, 15(2), p.p. 81-102.
 • Phillips, P. C. B. & Sul, D. (2007), Transition modeling and econometric convergence tests; Econometrica, 75(6), p.p. 1771–1855.
 • Rajan, R. G. & Zingales, L. (1995), What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, The Journal of Finance, 50(5), p.p. 1421-1460.
 • Ramli, N. A., Latan, H., Solovida, G. T.(2019), Determinants of capital structure and firm financial performance—APLS-SEM approach: Evidence from Malaysia and Indonesia,,The Quarterly Review of Economics and Finance, 71,p.p. 148–160
 • Rezavi, G. H. (2013), An empirical inquiry into the development of financial structures and economic growth (Doctoral dissertation), University of Illinois, Chicago.
 • Ross, S. A., Westerfield, R. W. & Jaffe, J. (2002). Corporate Finance (6 ed.). New‌York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Simerly, R.L. & Li, M. (2000), Environmental dynamism, capital structure and performance: A theoretical integration and an empirical test, Strategic Management Journal, 21(1), p.p. 31–49.
 • Strebulaev, I. A. (2007), Do tests of capital structure theory mean what they say? , The Journal Of Finance Studies, 10, p.p. 693-733.
 • Subrahmanyam, A. & Titman, S. (1999), The going-public decision and the development of financial markets. The Journal of Finance, 54(3), p.p. 1045-1082.
 • Sunders L.S. & Myers S.C. (1999), Testing static trade off against pecking order models of capital structure, Journal of Financial Economics, 51(2), p.p. 219-244.
 • World Bank Group. (2015), Global financial development report, Washington, DC.
 • Wurgler, J. (2000), Financial markets and the allocation of capital, Journal of Financial Economics, 58, p.p. 187-214