اعتبارسنجی مدل توانمندسازی مالی مبتنی بر رویکردهای مالی درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

هدف این مقاله اعتبارسنجی مدل توانمندسازی مالی مبتنی بر رویکردهای مالی درمانی می‌باشد. جامعه آماری شامل اساتید و کارشناسان رشته حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی‌ بودند و تعداد نمونه در مرحله کیفی30نفر و در مرحله کمی براساس فرمول کوکران 360 نفر بصورت تصادفی انتخاب گردید. اعتبارسنجی در دو مرحله کیفی(نظرات خبرگان و10شاخص "مقبولیت" استراوس و کوربین) و کمی(تحلیل عاملی تاییدی) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد میانگین نظرات اساتید حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی نسبت به اعتبارسنجی مدل 4.48 از 5 بدست آمده که برابر 89.6 درصد می‌باشد؛ لذا مدل پیشنهادی از درجه اعتبار بسیار بالایی برخوردار است و بر اساس اعتبارسنجی کیفیت پژوهش و مدل براساس شاخص "مقبولیت" استراوس و کوربین، مدل توانمندسازی مالی مبتنی بر رویکردهای مالی درمانی از کیفیت و اعتبار خوبی برخوردار می باشد و همچنین در تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های نیکوئی برازش مدل ساختاری مطلوب بوده و دارای برازش خوب می باشد. بنابراین اعتبار مدل مورد تایید قرار گرفته و می توان گفت مدل توانمندسازی مالی مبتنی بر رویکرد مالی درمانی دارای اعتبار کافی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation a Model of Financial Empowerment Based on Financial Therapy Approaches

نویسندگان [English]

 • Mostafa Maleki 1
 • sina kherdyar 2
 • Mohammad reza vatanparast 2
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this paper is to validate the financial empowerment model based on financial therapy approaches.The statistical population included professors and experts in the fields of accounting, economics, management and psychology, and the number of samples in the qualitative stage was 30 people and in the quantitative stage 360 people were randomly selected based on Cochran's formula. Validation was performed in two stages: qualitative (expert opinions and 10 "acceptability" indicators of Strauss and Corbin) and quantitative (confirmatory factor analysis). The results showed that the average opinions of professors of accounting, economics, management and psychology regarding the validation of the model were 4.48 out of 5, which is equal to 89.6%; Therefore, the proposed model has a very high degree of validity and based on the validation of research quality and the model based on the "acceptability" index of Strauss and Corbin, the financial empowerment model based on financial therapeutic approaches has good quality and credibility. Also, in the confirmatory factor analysis of goodness indicators, the fit of the structural model is desirable and has a good fit. Therefore, the validity of the model is confirmed and it can be said that the financial empowerment model based on the financial therapy approach has sufficient credibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • model
 • financial empowerment
 • financial therapy approach
 • عکافیان، سمیه و ملکی ها، مرضیه.(1395).اختلالات مالی و نقش آن بر سلامت روان،پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی،خمینی شهر،،،https://civilica.com/doc/728265
 • فتاحی سحر.(1398). اختلالات پولی و مالی، نگرش و اضطراب پول؛مؤلفه‌های اثرگذار بر فرهنگ پولی و اقتصادی جامعه . ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر. ۳۰ (۳۱۴).صص۶۰-۶۳.
 • کریمی‌پور، سعید و رادین، علی.(1397). مالی درمانی: رویکردی نوین در امور مالی و روان شناسی. نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران. شمارۀ 316-315. صص34-30.
 • Andersen, J. D. (2005). Financial problems and divorce: Do demographic characteristics strengthen the relationship? Journal of Divorce & Remarriage, 43(1-2), 149-161
 • Archuleta, K. L., Britt, S. L., Tonn, T. J., & Grable, J. E. (2011). Financial satisfaction and financial stressors in marital satisfaction. Psychological Reports, 108(2), 563-576
 • Archuleta, K. L., Grable, J. E., & Britt, S. L. (2013). Financial and relationship satisfaction as a function of harsh start-up and shared goals and values. Journal of Financial Counseling and Planning, 24(1), 3-14.
 • Archuleta, Kristy L. Katherine S. Mielitz,  David Jayne &  Vincent Le .(2020).Financial Goal Setting, Financial Anxiety, and Solution-Focused Financial Therapy (SFFT): A Quasi-experimental Outcome Study.Contemporary Family Therapy volume 42, pages68–76.
 • Archuleta, Kristy L. (2015), Financial Therapy (Theory, Research, and Practice). Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
 • Asebedo, S. D. (2019). Psychosocial Attributes and Financial Self-Efficacy Among Older Adults. Journal of Financial Therapy, 10 (1) 2. https://doi.org/10.4148/1944-9771.1196
 • Busby, D. M ,Hubler, D. S., Burr, B. K., Gardner, B. C., Larzelere, R. E., Busby, D. M. (2016). The intergenerational transmission of financial stress and relationship outcomes. Marriage & Family Review, 52(4)
 • Clarke, M. D., Heaton, M. B., Israelsen, C. L., & Eggett, D. L. (2005). The acquisition of family financial roles and responsibilities. Family and Consumer Sciences Research Journal, 33, 321-340. doi: 10.1177/1077727X04274117
 • Dew, J. P. (2016). Revisiting financial issues and marriage. In J. J. Xiao (Eds.) , Handbook of consumer finance research (pp. 281-290). Switzerland: Springer International Publishing AG. doi: 10.1007/978-3-319-28887-1
 • Dew, J. P., & Xiao, J. J. (2013). Financial declines, financial behaviors, and relationship happiness during the 2007–2009 recession. Journal of Financial Therapy, 4(1), 1-20.
 • Megan R, Baptist.Joyce A, Archuleta. Kristy L. (2011) a Theoretical Approach to Financial Therapy: The Development of the Ford Financial Empowerment Mode. Journal of Financial Therapy. Volume 2.Issue 2
 • Franz, C. (2016). Financial Empowerment and Health Related Quality of Life in Family Scholar House Participants. Journal of Financial Therapy, 7 (1) 4. http://dx.doi.org/10.4148/1944-9771.1099
 • Furnham, A., von Stumm, S., & Milner, R. (2014). Moneygrams: Recalled Childhood Memories about Money and Adult Money Pathology. Journal of Financial Therapy, 5 (1) four.
 • Glenn, C. E., & Heckman, S. J. (2020). Financial Help-Seeking Behaviors of Young Adults. Journal of Financial Therapy, 11 (1) 3. https://doi.org/10.4148/1944-9771.1212
 • Gottman, J. M., Navarra, R. J & Gottman, J. S. (2016). Sound relationship house theory and relationship and marriage education. In J. J. Ponzetti, J. J. Ponzetti (Eds.), Evidencebased approaches to relationship and marriage education (pp. 93-107). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Grable, J. E., Britt, S. L., Tonn, T. J., & Archuleta, K. L. (2015). Financial satisfaction and financial stressors in marital satisfaction. Psychological Reports, 108(2), 563-576
 • Heo, W., Cho, S., & Lee, P. (2020). APR Financial Stress Scale: Development and Validation of a Multidimensional Measurement. Journal of Financial Therapy, 11 (1) 2. https://doi.org/10.4148/ 1944-9771.1216
 • Hill, E., Allsop, D. B., LeBaron, A. B., & Bean, R. A. (2017). How do Money, Sex, and Stress Influence Marital Instability? Journal of Financial Therapy, 8 (1) 3
 • Klontz, Bradley T. Britt, Sonya L. Archuleta, Kristy L. (2015), Financial Therapy (Theory, Research, and Practice). Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
 • Jonathan, Mcgraw.a.prter.(2009).Emotional Accounting: How Feelings about Money Influence Consumer Choice.
 • Lim, H., Heckman, S. J., Montalto, C. P., & Letkiewicz, J. (2014). Financial stress, self-efficacy, and financial help-seeking ehavior of college students. Journal of Financial Counseling and Planning, 25(2), 148–160.
 • Lynch, J. W., Smith, G. D., Kaplan, G. A. and House, J. S. (2005), “Income inequality and mortality: importance to health of individual income, psychosocial environment, or material conditions”, British Medical Journal. 320:1200-1204
 • Mao, D. M., Danes, S. M., Serido, J., & Shim, S. (2017). Financial Influences Impacting Young Adults’ Relationship Satisfaction: Personal Management Quality, Perceived Partner Behavior, and Perceived Financial Mutuality. Journal of Financial Therapy, 8 (2) three.
 • Mielitz, Katherine. S.(2019). Financial Goal Setting, Financial Anxiety, and Solution-Focused Financial Therapy (SFFT): A Quasi-experimental Outcome Study Article in Contemporary Family Therapy • doi: 10.1007/s10591-019-09501-0
 • Morgan, A. (2000). What is narrative therapy? An easy-to-read introduction. Adelaide, South Australia: Dulwich Centre Publications
 • Nelson, R. J., Smith, T. E., Shelton, V. M., & Richards, K. V. (2015). Three Interventions for Financial Therapy: Fostering an Examination of Financial Behaviors and Beliefs. Journal of Financial Therapy, 6 (1) four.
 • Peterson, L. T. (2018). Effectiveness of solutionfocused brief therapy: A systematic qualitative review of controlled outcome studies. Research on Social Work Practice, 23(3), 266–283. https ://doi.org/10.1177/10497 31512 47085 9.
 • Pinto, M. B., Parente, D. H., & Mansfield, P. M. (2005). Information learned from socialization agents: Its relationship to credit card use. Family and Consumer Sciences Research Journal, 33, 4. doi: 10.1177/1077727X04274113
 • Ross, D. B., Gale, J., & Goetz, J. (2016). Ethical Issues and Decision Making in Collaborative Financial Therapy. Journal of Financial Therapy, 7 (1) 3
 • Rubin, J. A. (2010). Introduction to art therapy: Sources & resources. New York: Taylor & Francis.
 • Shapiro, G. K., & Burchell, B. J. (2012). Measuring Financial Anxiety. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics, 5(2), 92–103. doi:10.1037/a0027647
 • Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. (1990). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory.
 • Williams, A. D., & Grisham, J. R. (2012). Impulsivity, emotion regulation, and mindful intentional focus in compulsive buying. Cognitive Therapy and Research, 36, 451-457.