اثر تعدیل کننده عدم اطمینان محیطی و وجود روابط تجاری بررابطه بین سرمایه اجتماعی و بازده سرمایه گذاری(عملکرد)در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،واحد قائم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر ،ایران

2 گروه حسابداری، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

3 گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر، ایران

4 گروه حسابداری،واحد قائم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،قائم شهر،ایران

چکیده

دانش، اطلاعات و تجربه را که جمعاً سرمایه فکری می‌نامند، اصل و مبنای موفقیت در قرن بیست‌ و یکم هستند. این منابع نامشهود، کلید ایجاد و حفظ مزیت رقابتی می‌باشند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده عدم اطمینان محیطی و وجود روابط تجاری بررابطه بین سرمایه اجتماعی و ارزش واقعی شرکت‌ها و کارکرد مالی آنهاست؛ مسئله‌ای که اهمیت و جایگاه تعیین ‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست شرکت‌ها دارد. نکته قابل توجه این پژوهش بررسی موضوعات سرمایه اجتماعی و عملکرد شرکت ها تحت شرایط عدم‌ اطمینان‌ محیطی و نیز وجود روابط تجاری متأثر از دارایی‌های ‌دانشی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 488 نفر از مدیران، مسئولان و سرپرستان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند که از بین آنها 215 نفر با تخصیص متناسب شده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی دسته‌بندی می‌شود. سپس از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) و برای تعیین روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات بااستفاده از AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که روابط تجاری و عدم اطمینان محیطی بعنوان متغیرهای میانجی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و عملکرد کلی اعم از عملکرد سازمانی و عملکرد بازاری نقش ایفا می‌کنند با این تفاوت که تأثیر روابط تجاری به شکل مثبت ولی عدم اطمینان محیطی به شکل منفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating effect of environmental uncertainty and the existence of business ties on the relationship between social capital and performance in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • seyed javad ebrahimian 1
 • Abbasali Pouraghajan 2
 • javad ramezani 3
 • mohmmad mehdi abbasian 4
1 Department of Accounting, Qaemshahr branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Department Of Accounting, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
3 Department of Accounting, Qaemhahe Branch.Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
4 Departmant of accounting.Qaemshahr branch.Islamic Azad University.Qaemshahr.Iran
چکیده [English]

Knowledge, information, and experience, collectively called intellectual capital, are the foundation of success in the 21st century. These intangible resources are the key to creating and maintaining a competitive advantage.The main purpose of this study is to investigate the moderating role of environmental uncertainty and the existence of business ties between the social capital and the real value of companies and their financial performance; An issue that has a decisive importance and place in the success or failure of companies. The noteworthy point of this research is the study of social capital issues and companies' performance under conditions of environmental uncertainty and the existence of business ties affected by knowledge assets. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of data collection method. The statistical population of this study consists of 488 managers, officials and supervisors of companies listed on the Tehran Stock Exchange, from which 215 people were selected as a sample with a proportional allocation from Morgan's sample size estimation table. The data collected are classified and classified using descriptive statistics.the structural equation model (SEM) model method is used Pearson correlation coefficient is used to determine the relationships between the variables. Data analysis and hypothesis testing were performed using AMOS software. results showed that business ties and environmental uncertainty play as mediating variables in the relationship between social capital and overall performance, both organizational performance and market performance, with the difference that the effect of business ties is positive but environmental uncertainty is negative.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Uncertainty
 • business ties
 • Social Capital
 • Performance
 • امین جعفری، راضیه، (1391)، "تأثیر سرمایۀ فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، به راهنمایی آقای دکتر محسن دستگیر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.
 • اولی محمدرضا، حاجی زاده، حسن، سعیدی، مجتبی ،(1395)، رابطه بین سرمایه فکری و بهره وری در شرکتهای دارویی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هشتم، شماره 31، ص 93-71 .
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید، بشیری، علیرضا،(1393)، مقایسه قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری در تعیین قیمت بازار، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ، سال ششم، شماره 24، ص 120-103 .
 • خدادادی، ولی ، عربی، مهدی(1394)، اثر تعدیل کننده عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال هفتم، شماره 26، ص 66-51 .
 • خیرخواه، هوشیار، (1390)، "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان(مطالعه موردی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 • دستگیر، محسن، عرب صالحی، مهدی ، امین جعفری، راضیه،(1393)، تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال ششم، شماره 21، ص 36-1 .
 • رجبی خاصوانی، احمد، دکتربوداغی خواجه نوبر، حسین، (1395)، "بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان(مطالعه موردی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 • رضایی، عماد، عباسی، ابراهیم، (1394)، "روش های اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و دانشگاه الزهراء.
 • فوکویاما، فرانسیس(1384)، "سرمایه­اجتماعی­ و جامعه­ی­ مدنی، در سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه"، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، نشر شیرازه.
 • محسنی فرد، غلامعلی، رضایی، غلامرضا، حسینی راد، سیدعلی، (1392)، "رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی)، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره 3، صفحات 139 تا 154.
 • ودادی، احمد، امامی کوشا، مرتضی، (1391)، "نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی"، فصلنامه مدیریت کسب و کار، سال سوم، شماره 13، ص 175-147.
 • Andersen, Patrick Lie & Hensen, Marianne Nordli (2011), Class and Cultural Capital: The Case of Class Inequality in Educational Performance, European Sociological Review,27,1,1-15.
 • Atuahene-Gima, K., & Murray, J. Y. (2004). Antecedents and outcomes of marketing strategy comprehensiveness. Journal of Marketing, 68(4), 33e46.
 • Bontis, N. (1998). Intellectual capital: An exploratory study that develops measuresand models. Management Decision, 36(2), 63e76.
 • Chang,W. S., & Lee, Y. H. (2015). Policy momentum for the development of Taiwan's cultural creative industries. Current Issues in Tourism, 18(11),   
 • Chen, W., & Inklaar, R. (2015). Productivity spillovers of organization capital. Journal of Productivity Analysis, 1e17.
 • Chiang, Y. H., Hsu, C. C., & Shih, H. A. (2015). Experienced high performance work system, extroversion personality, and creativity performance. Asia Pacific Journal of Management, 32(2), 531e549.
 • Chih-Hsing Liu(2017). The relationships among intellectual capital, social capital, and performance - The moderating role of business ties and environmental
 • Tourism Management.61(1),553-561.
 • Delaney, J. T., & Huselid, M. A. (1996). The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance. Academy of Management Journal, 39(4), 949e969.
 • Kim, M. J., Lee, C. K., & Bonn, M. (2016). The effect of social capital and altruism on seniors' revisit intention to social network sites for tourism-related purposes. Tourism Management, 53, 96e107.
 • Miller, , Xu, X. , & Mehrotra, V. (2015). When is human capital a valuable resource? The performance effects of ivy league selection among celebrated CEOs, strategic management  Journal, 36(6) ,930-944.
 • Peng, M. W., & Luo, Y. (2000). Managerial ties and firm performance in a transition economy: The nature of a micro-macro link. Academy of Management Journal, 43(3), 486e501.
 • Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management Journal, 48(3),
 •  
 • Vomberg, A., Homburg, C., & Bornemann, T. (2015). Talented people and strong brands: The contribution of human capital and brand equity to firm value. Strategic Management Journal, 36(13), 2122-
 • Wu, J. (2011). Asymmetric roles of business ties and political ties in product innovation. Journal of Business Research, 64(11), 1151-