دلایل شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی شرکت های غیرتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین ، خمین ، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین،خمین،ایران.

4 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران ، ایران.

چکیده

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در کشور ما دارای اهمیت ویژه ای است و این بخش نقش پویایی در جهت تحرکات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایفا می کند.ایجاد شکاف بین مبلغ محاسبه شده درآمد مشمول مالیات توسط مودیان مالیاتی از یک طرف و سازمان امور مالیاتی از طرف دیگر مساله اصلی این پژوهش می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش های میدانی و کتابخانه ای و استفاده از آزمون همبستگی پیرسون تمامی چهار فرضیه پژوهش تایید شد و به عبارت دیگر دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی عبارتست از عدم رعایت قانون مالیات های مستقیم توسط مودیان ،عدم رعایت استانداردهای حسابداری توسط مودیان مالیاتی،عدم وجود مستندات کافی (اعم از هزینه ای، معافیت ها و مشوق های مالیاتی) توسط مودیان مالیاتی،عدم اعمال و بکاربستن بخشنامه ها، دستور العمل ها و آیین نامه های مالیاتی توسط مودیان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons for the Gap between Declared and Assessed Taxable Incomes of Non Manufacturing Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Hossien Yarahmadi 1
 • masoud Taherinia 2
 • ebrahim givaki 3
 • Ghodratallah Talebnia 4
1 Ph.D. student of Accounting, Islamic Azad University Khomein Branch. Khomein . Iran
2 Assistant Professor Department of Accounting. Lorestan University. Khoramabad. Iran.
3 Assistant Professor.Department of Management Islamic Azad University Khomein Branch. Khomein . Iran.
4 AA
چکیده [English]

The taxable income of legal persons is a critical issue in Iran as this sector plays a dynamic role in economic, social, and cultural activities in the society. The major problem of this study is the gap between the amounts of taxable income calculated by taxpayers and the Tax Administration. Field and bibliography methods besides Pearson Correlation Test were used, and all four hypotheses of research were confirmed. Accordingly, the reasons for the difference or gap between declared taxable income and assessed taxable income include breach of direct tax law by taxpayers, violation of accounting standards by taxpayers, lack of sufficient evidence and documents (including expenses, tax exemptions, and tax incentives) in the hand of taxpayers, ignorance of tax directives, instructions, and regulations by taxpayers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tax
 • Assessed Taxable Income
 • Law
 • Declared Taxable Income
 • Accounting Standards
 • بلکویی، احمد، 1392،تئوری های حسابداری، ترجمه علی پارسائیان، چاپ اول، انتشارات ترمه.
 • بیک پور، محمدعلی،1386،حسابرسی مالیاتی،چاپ سوم،انتشارات دانشکده علوم اقتصادی.
 • پناهی ، محمد قاسم ،1394،قانون مالیات های مستقیم ، چاپ اول ، انتشارات بلاغ دانش.
 • پورزمانی، زهرا ، شمسی جامخانه ،ابوالقاسم،1388، بررسی دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی، فصلنامه تخصصی مالیات،دوره جدید،شماره پنجم ، مسلسل 53 ، تابستان 1388.
 • دلاور ، علی ، 1398،روش تحقیق در روانن شناسی و علوم تربیتی،انتشارات ویرایش.
 • شباهنگ، رضا،1387،تئوری حسابداری2، جلد اول ، چاپ هشتم، انتشارات سازمان حسابرسی،.
 • طالب نیا،قدرت الله و موثق ، رحمان ،علل عمده وجود اختلاف مابین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی، 1390،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • عرب صالحی و هاشمی،1394،تاثیر اجتناب بیش از حد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی،بررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره 22 ، شماره 1، ص85 تا 104.
 • علیمی ، حسینعلی، 1383،برنامه های حسابرسی، چاپ اول، انتشارات موسسه فرهنگی حسابداران امروز
 • قادری ، بهمن ؛ کفعمی، مهدی ؛ کریمی حصاری، فرشاد،1397،بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر شکاف مالیاتی، دوره 1، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1-16
 • ملک آرایی، نظام الدین و علی مدد، مصطفی، 1385، اصول حسابداری1، جلد اول انتشارات سازمان حسابرسی.
 • مهربانی ، حسین، 1391،حسابداری مالیاتی،چاپ سوم ، انتشارات فرهیختگان دانشگاه