طراحی الگوی اقتصادی خرید کالای ساخت داخل با تاکید بر مقوله های انگیزشی مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دوره عالی علوم تحقیقات تهران

چکیده

چکیده: با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت خودرو سازی در ایران هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی اقتصادی خرید کالای ساخت داخل با تاکید بر مقوله های انگیزشی مشتریان می باشد . پژوهش حاضر کیفی و با 33 نفر از خبرگان بازار ، اساتید دانشگاه و مشتریان که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه انجام و بر اساس کد گذاری باز ، محوری و انتخابی در قالب 9 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است . روایی از روش مثلث داده ها و بررسی همکار و پایایی از 2 کد گذار انجام شده است و نتایج بیانگر آن است که از شرایط علی همانند ( نگریستن به خودروی خارجی به عنوان منزلت اجتماعی ) بر انگیزش خرید خودرو های داخلی تاثیر گذار است و استراتژی های مهم برای انگیزش مشتریان به خرید خودرو های داخلی ( اطلاع رسانی و تاثیر تبلیغات بر افکار مشتریان )و شرایط مداخله گر ( تحریم های بین المللی )بر این استراتژی ها تاثیر گذارند و پیامد ( توسعه و رشد اقتصادی )را به دنبال دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an economic pattern of buying in-house goods with an emphasis on customer motivational categories (Studied by the automotive industry)

نویسندگان [English]

  • Rozita Dadkhah 1
  • Ali Hajiha 2
  • kambiz Heidarzadeh 3
  • Hossein vazifehdust 4
1 Ph.D. Student, Department of Business Management, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: Due to the importance and position of the automobile industry in Iran, the main purpose of this research is to design an economic model of purchasing domestically produced goods with an emphasis on customer motivational categories. The present study was a qualitative study with 33 market experts, university professors and clients selected based on snowball sampling and based on open, axial and selective coding in 9 main categories. The validity of the data triangulation method and the peer review and reliability of the two transition codes have been investigated and the results indicate that causal conditions such as (looking at the external car as a social status) influence the motivation of buying domestic cars and strategies. Important for motivating customers to buy domestic cars (informing and influencing advertising on their customers' minds) and intervening conditions (international sanctions) affect these strategies and have consequences (development and economic growth).

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Purchasing Motivation"
  • "Consumer Culture"
  • "Domestic Product"