طراحی الگوی اقتصادی خرید کالای ساخت داخل با تاکید بر مقوله های انگیزشی مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دوره عالی علوم تحقیقات تهران

چکیده

چکیده: با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت خودرو سازی در ایران هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی اقتصادی خرید کالای ساخت داخل با تاکید بر مقوله های انگیزشی مشتریان می باشد . پژوهش حاضر کیفی و با 33 نفر از خبرگان بازار ، اساتید دانشگاه و مشتریان که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه انجام و بر اساس کد گذاری باز ، محوری و انتخابی در قالب 9 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است . روایی از روش مثلث داده ها و بررسی همکار و پایایی از 2 کد گذار انجام شده است و نتایج بیانگر آن است که از شرایط علی همانند ( نگریستن به خودروی خارجی به عنوان منزلت اجتماعی ) بر انگیزش خرید خودرو های داخلی تاثیر گذار است و استراتژی های مهم برای انگیزش مشتریان به خرید خودرو های داخلی ( اطلاع رسانی و تاثیر تبلیغات بر افکار مشتریان )و شرایط مداخله گر ( تحریم های بین المللی )بر این استراتژی ها تاثیر گذارند و پیامد ( توسعه و رشد اقتصادی )را به دنبال دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an economic pattern of buying in-house goods with an emphasis on customer motivational categories (Studied by the automotive industry)

نویسندگان [English]

 • Rozita Dadkhah 1
 • Ali Hajiha 2
 • kambiz Heidarzadeh 3
 • Hossein vazifehdust 4
1 Ph.D. Student, Department of Business Management, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: Due to the importance and position of the automobile industry in Iran, the main purpose of this research is to design an economic model of purchasing domestically produced goods with an emphasis on customer motivational categories. The present study was a qualitative study with 33 market experts, university professors and clients selected based on snowball sampling and based on open, axial and selective coding in 9 main categories. The validity of the data triangulation method and the peer review and reliability of the two transition codes have been investigated and the results indicate that causal conditions such as (looking at the external car as a social status) influence the motivation of buying domestic cars and strategies. Important for motivating customers to buy domestic cars (informing and influencing advertising on their customers' minds) and intervening conditions (international sanctions) affect these strategies and have consequences (development and economic growth).

کلیدواژه‌ها [English]

 • " Purchasing Motivation"
 • "Consumer Culture"
 • "Domestic Product"
 • حدیدی، احسان و همکاران. (1395)،"میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی"، سیاست های راهبردی و کلان، سال چهارم، شماره 15، 169-191.
 • احسان، عبدالرحمان و همکاران (1395) تدوین مدل ترغیب شهروندان تهرانی به خرید کالای ساخت داخل، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 8، شماره 3.
 • بهبودیان، ن.؛ حسنی نژاد،م. (1391)، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان مبتنی بر چهارچوب رفتاری تریاندیس ، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
 • جوانمرد, حبیب اله و سلطان‌زاده, علی‌اکبر. (1389). بررسی ویژگی‌های برند اینترنتی و وب‌سایت‌ها و تأثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت).پژوهشنامه بازرگانی, 14(53), 225-256.
 • حسین زاده، علی؛ نیازی، محسن؛ شفائی مقدم، الهام؛ (1394) تبیین عوامل موثر بر گرایش شهروندان به مصرف کالای داخلی، مورد مطالعه شهروندان شهر کاشان، دو فصل نامه معرفت اقتصاد اسلامی، 13، ص 35-55.
 • حقیقی، محمد ؛ حسین زاده، ماشاالله (1394). مقایسه‌ی میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی در تهران با سایر مناطق جهان و بررسی پیامدهای آن بر ارزیابی و ترجیح محصولات. مدرس علوم انسانی ،پژوهش‌های مدیرت در ایران، دوره‌ی ۱۳ ،شماره ۴.
 • رحیم نیا فریبرز، عبدی زهرا، فاطمی زهرا. (1392). کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب‌سایت‌ها در بستر تجارت الکترونیک به‌منظور ارائه مدل مفهومی. ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی. ص 15-1.
 • رنجبریان، بهرام؛ قلی زاده، رسول (۱۳۸۸) غم گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‌پرستی و گرایش‌های جهان‌وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان،نشریه‌ی مدیریت بازرگانی، دوره‌ی ۱ ،شماره‌ی ۳.
 • روستا ،احمد و ونوس ،داور و ابراهیمی، عبدالحمید( ۱۳۷۷)؛ مدیریت بازاریابی ،انتشارات سمت، چاپ سوم.
 • سعید اردکانی،س.؛ جهانبازی،ن. (1394)، تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به‌عنوان متغیرهای تعدیل‌کننده. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال پنجم ، 2(17)، 53-72.
 • سلیمانی بشلی، علی( ۱۳۹۱). بانک و اقتصاد شماره‌ی۱۲۲ صفحه ۲۶ تا ۲۹.
 • طهمورث، ح.؛ امیری، م.؛ فهیم، ف.ا.؛ قادری عابد، ا.ح. (1392)، بررسی تأثیر خصوصیات مشتریان بر تمایل آن‌ها به پذیرش خرید اینترنتی(پیمایشی پیرامون دانشکده مدیریت تهران)، مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4)، 67-84.
 • عزیزی، ش.؛ نگهداری، ا.ن. (1391). عوامل مؤثر بر رضایت الکترونیک: تجربه از کشور آلمان، مدیریت فناوری اطلاعات؛ 4(12). 165-186.
 • کاتلر، فیلیپ و آرمسترنگ، گری (۱۳۸۹ ).اصول بازاریابی. ترجمه علی پارسائیان تهران : نشر دبستان. چاپ اول.
 • Alvre, P., Gouveia, L. B., & Sousa, S. (2017). A study on using interface animations in online shopping sites. Dias da Investigação na UFP.
 • Bright Alan D. ( 2000 ). The role of social marketing in leisure and recreation managment , Journal of Leisure Research ;32 (1) :12-7.
 • Chakraborty, T., & Balakrishnan, J. (2017). Exploratory tendencies in consumer behaviour in online buying across gen X, gen Y and baby boomers. International Journal of Value Chain Management, 8(2), 135-150.
 • Chen, Y. H., Hsu, I.C., & Ln, C.C. (2010). Website attributes that increase consumer purchase intention: a conjoint analysis. Journal of business resarch, 63,1007-1014.
 • Durmuş, B., Ulusu, Y., Erdem, Ş., & Yalçın, Y. E. (2015). Are private shopping sites really satisfied customers?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 84-89.
 • Emad Y. M., (2013), The Effect of Perceived Risk on Online Shopping in Jordan, European Journal of Business and Management, 5(6).
 • Gunuc, S., & Keskin, A. D. (2016). Online Shopping Addiction: Symptoms, Causes and Effects. Addicta-The Turkish Journal on Addictions, 3(3), 353-364.
 • Ha, H. Y., & Janda, S. (2014). The effect of customized information on online purchase intentions. Internet Research, 24(4), 496-519.
 • Hasbullah, N. A., Osman, A., Abdullah, S., Salahuddin, S. N., Ramlee, N. F., & Soha, H. M. (2016). The relationship of attitude, subjective norm and website usability on consumer intention to purchase online: An evidence of Malaysian youth. Procedia Economics and Finance, 35, 493-502.
 • Hooria Adnan (2014). An Analysis of the Factors Affecting Online Purchasing Behavior of Pakistani Consumers . International Journal of Marketing Studies; Vol. 6, No. 5.
 • Lim, Y. J., Osman, A., Salahuddin, S. N., Romle, A. R., & Abdullah, S. (2016). Factors influencing online shopping behavior: the mediating role of purchase
 • Pappas, N. (2016). Marketing strategies, perceive d risk s, and consumer trust in online buying behaviour. Journal of Retailing and Consumer Services 29, p. 92-103.
 • Pappas, N. (2016). Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behavior. Journal of Retailing and Consumer Services. V,29. PP,92–103.
 • Singh, M., & Matsui, Y. (2017). Effect of Long Tail and Trust on Customer Motivation behind Online Shopping Use: Comparative study between physical product and service product.
 • Tan, C. S., Ooi, H. Y., & Goh, Y. N. (2017). A moral extension of the theory of planned behavior to predict consumers’ purchase intention for energy-efficient household appliances in Malaysia. Energy Policy, 107, 459-471.
 • Wu, W. Y., Quyen, P. T. P., & Rivas, A. A. A. (2017). How e-servicescapes affect customer online shopping intention: the moderating effects of gender and online purchasing experience. Information Systems and e-Business Management, 15(3), 689-715.