طراحی مدل بومی پیش‌بینی رفتار مالی سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیارگروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

این پژوهش به دنبال طراحی مدلی برای پیش‌بینی رفتار مالی سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران انجام شد. برای شناسایی معیارها از تحلیل محتوای کیفی متون علمی مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شد. با ماتریس خود تعاملی و با اتکا به نظر خبرگان براساس روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت و مدلی پنج سطحی حاصل شد. برای تشخیص نوع متغیرها نیز از تحلیل میک مک استفاده گردید. در مدل پنج سطحی این پژوهش که متغیرهای اخبار غیررسمی، شرایط مالی سرمایه گذار، دانش مالی ذهنی و رفتار گله ای در سطح پنجم تأثیرگذارترین متغیرها و باورپذیری، قضاوت شخصی، کنترل هیجان و زیان گریزی نیز تأثیرپذیرترین متغیرهای این مدل بودند که در سطح یک این مدل قرار گرفتند. تحلیل میک مک این پژوهش نیز حاکی از آن بود که متغیرهای اخبار غیررسمی، دانش مالی ذهنی، شرایط مالی سرمایه گذار، اعتماد به نفس و رفتار گله ای، مستقل و متغیرهای زیان گریزی، باورپذیری، فن آوری مالی، کنترل هیجان، قضاوت شخصی و تخصص مالی نیز از نوع وابسته‌اند و سایر متغیرها از نوع رابط هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural modeling of the precondition of financial behavior of investors in Iran’s stock market

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahmady 1
  • Mehrdad Ghanbari 2
  • babak Jamshidinavid 3
  • Shahram Mami 4
1 Ph.D. student, Accounting Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Accounting Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor of Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

This study followed the design of a model to predict the financial behavior of investors in the Iranian stock market. Qualitative content analysis of scientific texts related to the research topic was used to identify the criteria. Interactive matrix and based on expert opinion based on interpretive structural modeling method was developed and a five-level model was obtained. To determine the type of variables, the MicMac analysis was used. In the five-level model of this study the variables of informal news, investor financial conditions, subjective financial knowledge, and herd behavior at the fifth level were the most influential and believable, personal judgment, emotion control, and loss aversion were the most influential variables of this model at level one of this model, were affected. MicMac analysis also indicated that the variables of informal news, subjective financial knowledge, investor financial conditions, self-esteem, and herd behavior were independent, and the variables of avoidance, believability, financial technology, emotional control, personal judgment, and financial specialties are also type dependent and other variables are interface type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prediction
  • financial behaviour
  • Investors
  • Iranian Stock Market
  • Decision-making