علم سنجی مطالعات تاثیر نوآوری مدل کسب و کار بر عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری کارآفرینی ، گرویه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد غلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 گروه کارآفرینی، دانشگاه کار آفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

رفتارهای نوسازی مدل کسب و کار و نیز پژوهش در زمینه کارآفرینی سازمانی و نوآوری استراتژیک به خصوص در ایران اندک و پراکنده می‌باشد. این پژوهش که با روش علم سنجی و با استفاده از روش تحلیل استنادی، تکنیک ارزیابانه و تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است؛ برآن است تا مطالعات در زمینه ی نوآوری مدل های کسب و کار را جمع بندی و ضمن ارائه تصویری از پژوهش های موجود، خلأهای پژوهشی را شناسایی و به ارائه پیشنهادات جهت تحقیقات آتی بپردازد. بر این اساس جامعه آماری شامل کلیه ی مستندات ارائه شده در پایگاه داده ای اسکوپوس با تعداد 834 داده می باشد که با استفاده از نرم افزار bibexcleو VOSviewerارزیابی و مصور سازی انجام شده است. علاوه بر آن، نوآوری در مدل های کسب و کار می‌تواند منجر به بهبود عملکرد مالی کسب و کارها شود. بررسی نوآوری در کسب و کارها می‌تواند بازتابی از پتانسیل جریان ورودی (درآمد بنگاه) از کسب و کار مورد فعالیت باشد به همین منظور در این مقاله در خصوص اثر عملکردهای نوآوری بر عملکرد‌های مالی در صنایع مختلف، طبقه‌بندی تحقیقات صورت گرفته مورد نیز مورد نظر می باشد. در ادامه، بر اساس تحلیل محتوایی مستندات، تحقیقات نوآوری مدل کسب و کار طبقه بندی شده است و چارچوب کلی از دانش موجود و خلأهای پژوهشی این حوزه ارائه شده است که می‌تواند بینش‌های ارزشمندی به مدیران و محققین جهت افزایش رفتارها و پژوهش های نوآوری مدل کسب و کار جهت بهبود عملکرد مالی کسب و کارها در ایران را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics studies the impact of business model innovation on financial performance

نویسندگان [English]

 • Mehri Hosseini 1
 • Morteza Mousakhani 2
 • kamal sakhdari 3
1 faculty of entrepreneurship, ghzvin branch, islamic azad university, ghazvin, iran.
2 Departmen Managment, Science and Research branch, Islamic azad universtity, Tehran, Iran.
3 faculty of entrepreneurship, university of tehran, tehran , iran.
چکیده [English]

Business model innovation is a novel field of research in the literature of organizational entrepreneurship and strategic business renewal that allows acquiring of new competitive benefits by aligning the basic elements of organizations with environmental changes. However, the behaviors of business model renewal and research in this area, particularly in Iran are scarce, and sporadic. This research that is conducted by scientometric method and using citation analysis, evaluative technique and documents content analysis aims to sum up the studies on business model innovation and in addition to present an image of existing researches, identify research gaps and provide suggestion for future studies. Accordingly, the statistical population includes all documents provided in Scopus database with 834 data which was assessed and illustrated using bibexcle and Vosviewer software. Moreover, innovation in business models can led to improve the financial performance of businesses. Studying business innovation can be a reflection of potential for cash – in flow (firm income) of the business in progress. Therefore, in this paper, the classification of the research on the impact of innovation performance on financial performance in different industries is discussed. In the following, the business model innovation studies is classified based on documents content analysis and is presented a general framework of existing knowledge and research gaps of this domain that can provide valuable insights for managers and researchers to enhance the business model innovation researches and behaviors to improve the financial performance of business in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial performance
 • organizational entrepreneurship
 • strategic renewal
 • business model innovation
 • scientometrics
 • رضوی سید مصطفی ؛ احمدپور داریانی محمود ؛ سلطانعلی شهریار(1393) طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای رویکرد پیکره‌بندی،نشریه توسعه کارآفرینی ،دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1393، صفحه 37-55
 • خاشعی وحید,محمدی نسب علی,مهدی زاده الهه(1395) کاوشی بر تاثیر سکون سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط، با تاکید بر نقش نوآوری مدل کسب و کار و نوآوری باز،مدیریت فرهنگ سازمانی،زمستان 1395 , دوره 14 , صفحه 111 تا صفحه 136.
 • سخدری کمال(1394) قابلیت شبکه‌سازی و عملکرد کارآفرینانة سازمانی: تبیین نقش گرایش‌های راهبردی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ارائهکنندة تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی ایران)،فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 159-174
 • شربتداران هدیه(1397) تاثیر نوآوری در مدل کسب و کار بر پایدارسازی مشاغل، استاد راهنما: جهانگیر یداللهی فارسی، موسسه آموزش عالی ادیب – مازندران
 • غلامحسینیان نجار فرانک(1397) شناسایی و طبقه بندی مدل های کسب و کار جدید مبتنی بر فنّاوری های اطلاعات در حوزه کسب و کارهای خانگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: روح اله نوری، دانشگاه خوارزمی
 • کرمی فاطمه(1397) تأثیر رفتارهای کارآفرینانه بر نوآوری مدل کسب و کار،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی عبدالهی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
 • کلابی امیرمحمد ، زالی محمدرضا ، یداللهی فارسی جهانگیر ، رضوانی مهران (1395) بافت پردازی و مفهوم پردازی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه (مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک ایران)، چشم انداز مدیریت بازرگانی پاییز 1395 شماره 27
 • کمال وندی رضا(1398) بررسی تاثیر معنی بخشی استراتژیک بر نوآوری مدل کسب و کار (مورد مطالعه: شرکتهای تعاونی استان ایلام)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: جهان عبدی،موسسه آموزش عالی باختر ایلام، دانشکده مدیریت و حسابداری
 • منطقی منوچهر,ثاقبی سعیدی فاطمه(1392) مدل های کسب و کار، مبانی، ارزیابی، نوآوری،فصلنامه رشد فناوری،تابستان 1392 , دوره 9 , شماره  35 ; صفحه 39 تا صفحه 51.
 • ملایی نجمه,طاهری سعید(1397) توسعه کسب و کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، داده باز دولتی و نوآوری باز،رهیافت، بهار 1397 , دوره 28،صفحه 41 تا صفحه 52.
 • یزدانی، کامران. نجات، سحرناز. رحیمی موقر، آفرین. قالیچی، لیلا. خلیلی، ملاحت( 1393)" علم سنجی: مروری بر مفاهیم، کاربردها و شاخص ها" مجله تخصصی اپیدمیولوژی. دوره ۱۰. شماره ۴. صص 78-88.ن
 • نیک رفتار، طیبه، (1396) " اثر عملکرد‌های نوآوری، بازار محصول بر عملکرد مالی نساجی" مجله علوم و فن اوری نساجی و پوشاک، شماره 2، صفحه 37 -42
 • خوش سیما، غلامرضا؛ جعفرنژاد، احمد (1389)" ارائه مدل ساختاری چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانهای تولیدی ایران" ، مجله علمی و پژوهشی دانشورمدیریت رفتار ، دانشگاه شاهد ؛ شماره 2، صفحه 69 تا 92.
 • جهانیان، رمضان، طاهره، حدادی(1394) "بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت" منابع انسانی در سازمان، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 5. شماره 1. صفحه 65-92
 • Ahlgren Ode K., Lagerstedt Wadin J.(2019) Business model translation—The case of spreading a business model for solar energy, Renewable Energy,Volume 133, April 2019, Pages 23-31.
 • Aspara, J., Hietanen, J., & Tikkanen, H. (2010). Business model innovation vs replication: Financial performance implications of strategic emphases. Journal of Strategic Marketing, 18(1), 39–56
 • Aristei D. & Gallo M.(2018), Loan loss provisioning by Italian banks: Managerial discretion, relationship banking, functional distance and bank risk, International Review of Economics and 24-Finance (2018), doi: https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.10.022.
 • Barringer B.R. and Bluedorn A.C. 1999. The Relationship between Corporate Entrepreneurship and Strategic Management. Strategic Management Journal, 20, 421-444.
 • Berglund T, Makinen M(2018), Do Banks Learn from Financial ¨ Crisis? The Experience of Nordic Banks, Research in International Business and Finance (2018), https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.09.004.
 • Bigliardi, B., Nosella, A., & Verbano, C. (2005). Business models in Italian biotechnology industry: A quantitative analysis. Technovation, 25(11), 1299–1306.
 • Brentani U. 2001. Innovative versus incremental new business services: Different keys for achieving success. The Journal of Product Innovation Management 18:169–187.
 • Coad, A., Guenther, C., 2014. Processes of firm growth and diversification: theory and evidence. Small Bus. Econ. 43 (4), 857–871.
 • D'Angelo M.J., Brunstein J., Mainardes E.W.(2015) Transforming crises into opportunities to generate sustainable business in Brazil, Handbook of Research on Global Competitive Advantage through Innovation and Entrepreneurship.
 • de Reuver, M., Bouwman, H., & MacInnes, I. (2009). Business model dynamics: A case survey. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 4(1), 1–11.
 • Dhanavanth Reddy Maditatia, Ziaul Haque Munim, Hans-Joachim Schramma , Sebastian Kummer(2018) review of green supply chain management: From bibliometric analysis to a conceptual framework and future research directions. Resources, Conservation & Recycling 139 (2018) 150–162
 • Daniela Nuschelera, Andreas Engelena, Shaker A. Zahra(2019) The role of top management teams in transforming technologybased new ventures' product introductions into growth. Journal of Business Venturing.
 • Ghezzi A., Cavallo A(2018) Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches, Journal of Business Research
 • Giesen, E., Riddleberger, E., Christner, R., & Bell, R. (2010). When and how to innovate your business model. Strategy & Leadership, 38(4), 17–26.
 • Gupta S., Kim E., Strimel G.J.(2018) Effect of entrepreneurial mindset on funding opportunities for fundamental research, ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings
 • García-Gutiérrez I., Martínez-Borreguero F.J(2016) The innovation pivot framework: Fostering business model innovation in startups, Research Technology Management.
 • Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2014). The business model navigator: 55 models that will revolutionise your business. Pearson UK.
 • GianlucaElia,AlessandroMargherita(2018) Assessing the maturity of crowdventuring for corporate entrepreneurship, Business Horizons,Volume 61, Issue 2, March–April 2018, Pages 271-283.
 • Hornsby J.S., Kuratko D.F. and Zahra S.A. 2002. Middle Managers’ Perception of the Internal Environment for Corporate Entrepreneurship: Assessing a Measurement Scale. Journal of Business Venturing 17:253–273.
 • Nicolai J, Saebi. Tina .(2016) Fifteen years of research on business.
 • model innovation: how far have we come, and where should we go. Journal of Management.
 • Hayton J.C. 2005. Promoting Corporate Entrepreneurship through Human Resource Management Practices: A Review of Empirical Research. Human Resource Management Review 15:21–41.
 • Hacklin, F., Björkdahl, J., Wallin, M.W., 2018. Strategies for business model innovation: how firms reel in migrating value. Long Range Plann. 51 (1), 82–110.
 • Kearney, C., & Morris, M. H. (2015). Strategic renewal as a mediator of environmental effects on public sector performance. Small Business Economics, 45(2), 425-445.
 • Keh H.T., Foo M.D. and Lim B.C. 2002. Opportunity Evaluation under Risky Conditions: The Cognitive Processes of Entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2):125-148.
 • Kraus S., Palmer C., Kailer N., Kallinger F.L., Spitzer J.(2019) Digital entrepreneurship: A research agenda on new business models for the twenty-first century, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research.
 • Kickul J., Walters J.(2002) Recognizing new opportunities and innovations: The role of strategic orientation and proactivity in Internet firms, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research.
 • Narver, John C., Slater, Stanley F., and MacLachlan, D.L. 2004. Responsive and Proactive Market Orientation and New-Product Success, Journal of Product Innovation Management, 21:334–347.
 • Nosratabadi S., Mosavi A., Shamshirband S., Zavadskas E.K., Rakotonirainy A., Chau K.W.(2019) Sustainable business models: A review. Sustainability (Switzerland).
 • Nosella, A., Petroni, G., & Verbano, C. (2005). Characteristics of the Italian biotechnology industry and new business models: the initial results of an empirical study. Technovation, 25(8), 841–855.
 • Markku Sotarauta, Riina Pulkkinen(2011) Institutional Entrepreneurship for Knowledge Regions: In Search of a Fresh Set of Questions for Regional Innovation Studies, Environment and Planning C: Politics and Space
 • Murray A.J.(2008) Tipping points on the horizon: Opportunities for applying the enterprise of the future framework, Article in VINE 38(2):155-162.
 • Olson, E.M., Slater SF. and Hult G.T. 2005. The Performance Implications of Fit among Business Strategy, Marketing Organization Structure, and Strategic Behaviour. Journal of Marketing 69:49–65.
 • O'Reilly, C. A., & Tushman, M. L. (2013). Organisational ambidexterity: Past, present, and future. The Academy Management Perspectives, 27(4), 324–338.
 • Ono Y., Siratanapanta T.T.(2019) The Entrepreneurial Behavior of Sake Brewing Business Owners: Research on the Business Change of Japanese Sake Makers in Shiga Prefecture. TIMES-iCON 2018 - 3rd Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference.
 • Pohle, G., & Chapman, M. (2006). IBM_s global CEO report 2006: Business model innovation matters. Strategy & Leadership, 34(5), 34–40.
 • Qingfeng Tian , Shuo Zhang, Huimin Yu  and Guangming Cao(2019) Exploring the Factors Influencing Business Model Innovation Using Grounded Theory: The Case of a Chinese High-End Equipment Manufacturer, Sustainability (Switzerland).
 • Ren Yan .Min, Chun-Han Wang, Nelson Jose Cruz Flores , Ying-Yueh Su(2019) Targeting Open Market with Strategic Business Innovations: A Case Study of Growth Dynamics in Essential Oil and Aromatherapy Industry, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
 • Sakhdari, K. (2016). Corporate entrepreneurship: A review and future research agenda. Technology Innovation Management Review, 6(8), 5-18
 • Silvana TrimiJasmina Berbegal-Mirabent(2012) Business model innovation in entrepreneurship, International Entrepreneurship and Management Journal.
 • Sitkin S.B. and Pablo A.L. 1992. Reconceptualizing the Determinants of Risk Behaviour. The Academy of Management Review 17(1):9-38.
 • Steininger D.M.(2019) Linking information systems and entrepreneurship: A review and agenda for IT-associated and digital entrepreneurship research. Information Systems Journal
 • Sreih J.F., Lussier R.N., Sonfield M.C.(2019) Differences in management styles, levels of profitability, and performance across generations, and the development of the Family Business Success Model. Journal of Organizational Change Management
 • Slávik Š., Hagarová R., Ljudvigová I., Zagoršek B.(2019) Business model and team as preconditions of a start-up viability, Entrepreneurship and Sustainability Issues
 • Schoemaker P.J.H., Heaton S., Teece D.(2018) nnovation, dynamic capabilities, and leadership, California Management Review
 • Tohanean D., Weiss P.(2019) Digital entrepreneurship and green business model innovation: Lean startup approaches, Quality - Access to Success.
 • Chang ,Hunga, Richard ,Whittington(2011) Agency in national innovation systems: Institutional entrepreneurship and the professionalization of Taiwanese IT, Research Policy Volume 40, Issue 4, May 2011, Pages 526-538
 • Presenza A., Messeni Petruzzelli A.(2019) Investigating business model innovation in Haute Cuisine, Role and behavior of chef-entrepreneurs. International Journal of Hospitality Management. Volume 82, September 2019, Pages 101-111
 • Paul Tracey, Nelson Phillips, Owen Jarvis(2011) Bridging Institutional Entrepreneurship and the Creation of New Organizational Forms: A Multilevel Model, Organization Science,Vol. 22, No. 1.
 • Venkatraman N. and Ramanujam V. 1986. Measurement of Business Performance in Strategy Research: A comparison of Approaches. The Academy of Management Review 11(4):801 814.
 • Vives L., Svejenova S.(2011) Business models: Towards an integrative framework, Management Research.
 • Wang Y., Warn J.(2019) Break-out strategies of Chinese immigrant entrepreneurs in Australia. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research
 • Westgren R., Wuebker R.(2019) An economic model of strategic entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal.
 • Zott, C., & Amit, R. (2008). The fit between product market strategy and business model: Implications for firm performance. Strategic Management Journal, 29, 1–26.