علم سنجی مطالعات تاثیر نوآوری مدل کسب و کار بر عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری کارآفرینی ، گرویه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد غلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 گروه کارآفرینی، دانشگاه کار آفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

رفتارهای نوسازی مدل کسب و کار و نیز پژوهش در زمینه کارآفرینی سازمانی و نوآوری استراتژیک به خصوص در ایران اندک و پراکنده می‌باشد. این پژوهش که با روش علم سنجی و با استفاده از روش تحلیل استنادی، تکنیک ارزیابانه و تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است؛ برآن است تا مطالعات در زمینه ی نوآوری مدل های کسب و کار را جمع بندی و ضمن ارائه تصویری از پژوهش های موجود، خلأهای پژوهشی را شناسایی و به ارائه پیشنهادات جهت تحقیقات آتی بپردازد. بر این اساس جامعه آماری شامل کلیه ی مستندات ارائه شده در پایگاه داده ای اسکوپوس با تعداد 834 داده می باشد که با استفاده از نرم افزار bibexcleو VOSviewerارزیابی و مصور سازی انجام شده است. علاوه بر آن، نوآوری در مدل های کسب و کار می‌تواند منجر به بهبود عملکرد مالی کسب و کارها شود. بررسی نوآوری در کسب و کارها می‌تواند بازتابی از پتانسیل جریان ورودی (درآمد بنگاه) از کسب و کار مورد فعالیت باشد به همین منظور در این مقاله در خصوص اثر عملکردهای نوآوری بر عملکرد‌های مالی در صنایع مختلف، طبقه‌بندی تحقیقات صورت گرفته مورد نیز مورد نظر می باشد. در ادامه، بر اساس تحلیل محتوایی مستندات، تحقیقات نوآوری مدل کسب و کار طبقه بندی شده است و چارچوب کلی از دانش موجود و خلأهای پژوهشی این حوزه ارائه شده است که می‌تواند بینش‌های ارزشمندی به مدیران و محققین جهت افزایش رفتارها و پژوهش های نوآوری مدل کسب و کار جهت بهبود عملکرد مالی کسب و کارها در ایران را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics studies the impact of business model innovation on financial performance

نویسندگان [English]

  • Mehri Hosseini 1
  • Morteza Mousakhani 2
  • kamal sakhdari 3
1 faculty of entrepreneurship, ghzvin branch, islamic azad university, ghazvin, iran.
2 Departmen Managment, Science and Research branch, Islamic azad universtity, Tehran, Iran.
3 faculty of entrepreneurship, university of tehran, tehran , iran.
چکیده [English]

Business model innovation is a novel field of research in the literature of organizational entrepreneurship and strategic business renewal that allows acquiring of new competitive benefits by aligning the basic elements of organizations with environmental changes. However, the behaviors of business model renewal and research in this area, particularly in Iran are scarce, and sporadic. This research that is conducted by scientometric method and using citation analysis, evaluative technique and documents content analysis aims to sum up the studies on business model innovation and in addition to present an image of existing researches, identify research gaps and provide suggestion for future studies. Accordingly, the statistical population includes all documents provided in Scopus database with 834 data which was assessed and illustrated using bibexcle and Vosviewer software. Moreover, innovation in business models can led to improve the financial performance of businesses. Studying business innovation can be a reflection of potential for cash – in flow (firm income) of the business in progress. Therefore, in this paper, the classification of the research on the impact of innovation performance on financial performance in different industries is discussed. In the following, the business model innovation studies is classified based on documents content analysis and is presented a general framework of existing knowledge and research gaps of this domain that can provide valuable insights for managers and researchers to enhance the business model innovation researches and behaviors to improve the financial performance of business in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Performance
  • Organizational entrepreneurship
  • strategic renewal
  • business model innovation
  • scientometrics