تحلیلی بر جرایم مالی در ایران با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

گسترش روزافزون جرایم مالی و آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی که این جرایم به بار می آورند، به خوبی ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم را روشن می کند. بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش، گسترش جرایم مالی و نگرانی های حاصل از آن در جامعه ایران است. پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است که جرایم مالی از نظر مالی و اقتصادی درک شود و نه از منظر جامعه شناسی یا جرم شناسی. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات مالی می باشد. در این راستا از رویکرد پژوهش ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و در مرحله کمّی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و در پایان مرحله کیفی مدل مفهومی جرایم مالی استخراج گردید. در مرحله کمّی برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار PLS استفاده شد که ابتدا مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد سپس مدل ساختاری از طریق برآورد مسیر بین متغیرها و شاخص های برازش مدل بررسی گردید. شاخص های برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی می باشد و به عبارتی داده های کمّی با مدل مفهومی پژوهش برازش مطلوبی داشته و مؤید داده های کیفی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Financial Crimes in Iran Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Amerian 1
  • Ebrahim Chirani 2
  • Mohammadhasan Gholizadeh 3
  • Seyed Mozaffar MirbargKar 4
1 Ph.d. student of financial management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan.
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The increasing spread of financial crimes and the irreparable economic, and even social and cultural damage they cause, clearly illuminates the necessity of research and analysis in this area and to investigate the causes of such crimes. Therefore, the main issue in this research is the spread of financial crime and its concerns in Iranian society. The researcher seeks to understand financial crime economically and not from a sociological or criminological perspective. Therefore, the overall purpose of the present study is to design and test a model to explain and predict the causes of financial crime to prevent financial deviations. In this regard, a hybrid research approach was used which used the qualitative stage of the theory of grounded theory or the grounded theory and in the quantitative stage the descriptive-survey method. The qualitative findings were analyzed by MAXQDA software and at the end of the qualitative phase the conceptual model of financial crime was extracted. In the quantitative phase, the model was validated using partial least squares structural equation modeling with PLS software. Model fit indices indicate that the data fits well with the conceptual model. In other words, quantitative data fits well with the conceptual model of research and confirms the qualitative data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Crime
  • Combined Research
  • structural equation modeling
  • Confirmatory Factor Analysis