تحلیلی بر جرایم مالی در ایران با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

گسترش روزافزون جرایم مالی و آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی که این جرایم به بار می آورند، به خوبی ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم را روشن می کند. بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش، گسترش جرایم مالی و نگرانی های حاصل از آن در جامعه ایران است. پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است که جرایم مالی از نظر مالی و اقتصادی درک شود و نه از منظر جامعه شناسی یا جرم شناسی. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات مالی می باشد. در این راستا از رویکرد پژوهش ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و در مرحله کمّی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و در پایان مرحله کیفی مدل مفهومی جرایم مالی استخراج گردید. در مرحله کمّی برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار PLS استفاده شد که ابتدا مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد سپس مدل ساختاری از طریق برآورد مسیر بین متغیرها و شاخص های برازش مدل بررسی گردید. شاخص های برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی می باشد و به عبارتی داده های کمّی با مدل مفهومی پژوهش برازش مطلوبی داشته و مؤید داده های کیفی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Financial Crimes in Iran Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Amerian 1
 • Ebrahim Chirani 2
 • Mohammadhasan Gholizadeh 3
 • Seyed Mozaffar MirbargKar 4
1 Ph.d. student of financial management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan.
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The increasing spread of financial crimes and the irreparable economic, and even social and cultural damage they cause, clearly illuminates the necessity of research and analysis in this area and to investigate the causes of such crimes. Therefore, the main issue in this research is the spread of financial crime and its concerns in Iranian society. The researcher seeks to understand financial crime economically and not from a sociological or criminological perspective. Therefore, the overall purpose of the present study is to design and test a model to explain and predict the causes of financial crime to prevent financial deviations. In this regard, a hybrid research approach was used which used the qualitative stage of the theory of grounded theory or the grounded theory and in the quantitative stage the descriptive-survey method. The qualitative findings were analyzed by MAXQDA software and at the end of the qualitative phase the conceptual model of financial crime was extracted. In the quantitative phase, the model was validated using partial least squares structural equation modeling with PLS software. Model fit indices indicate that the data fits well with the conceptual model. In other words, quantitative data fits well with the conceptual model of research and confirms the qualitative data.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Crime
 • Combined Research
 • Structural Equation Modeling
 • Confirmatory Factor Analysis
 • امانی، علی و دوانی، غلامحسین (1389). فساد، تقلب، پولشویی و وظیفه حسابرسان. حسابدار رسمی. (1)12، صص56-71.
 • حسینی نژاد، مرتضی ( 1384). بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده های تلفیقی: مورد سرقت، برنامه و بودجه. (1)95، صص 35-52.
 • خدادادحسینی، سیدحمید و فرهادی نژاد، محسن (1380). بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن. فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران. (5)1، صص37-53.
 • خلیلی عراقی، منصور و رمضانپور، اسماعیل (1380). اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان. فصلنامه تحقیقات اقتصادی. (1) 58، صص 1-28.
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1383). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: انشارات صفار.
 • رهنورد، فرج اله؛ طاهرپور کلانتری، حبیب اله و رشیدی، اعظم (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاههای اجرایی، فصلنامه مدیریت اجرایی (1) 38، صص 35- 50.
 • ساکی، محمدرضا (1389). حقوق کیفری اقتصادی. تهران: انتشارات جنگل.
 • صمدی، علی حسین و آماره، جواد (1389). جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران. (7)14، صص69-92.
 • عظیمی، حسین؛ عطافر، علی و شائمی بزرکی، علی (1390). بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری و مالی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی. (9)24، صص61-82.
 • فطرس، محمد حسن؛ دلائی میلان، علی و قربان سرشت، مرتضی(1391). اثرات فقر، بیکاری و شهر نشینی بر جرایم علیه اموال در استان های ایران، رفاه اجتماعی. (1)46، صص 279-292.
 • لطیفیان، احمد (1375). عوامل مؤثر در فساد اداری و راههای مبارزه آن. دوفصلنامه دانش و توسعه. (3)4، صص5-23.
 • مهرگان، نادر و گرشاسبی فخر، سعید (1390). نابرابری درآمد در ایران، پژوهش های اقتصادی، (2)4، صص 109-123.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1386). تقریرات درس حقوق کیفری اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
 • Alm, J & Martinez-Vazquez, J & McClellan, C (2016). Corruption and firm tax evasion. Journal of Economic Behavior & Organization, Vol.124, pp. 146 -163.
 • Buonanno, P & Leonida, L (2009). Non-market effects of education on crime: Evidence from Italian regions. Economics of Education Review, Vol.28, No.1, pp. 11 -17.
 • Brush, J (2007). Does income inequality lead to more crime? A comparison of cross-sectional and time-series analyses of United States counties. Economics Letters, vol.96 2, pp. 264 -268.
 • Corbin, J & Strauss, A (1990).Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria. Qualitative Sociology, Vol.13, No.1.
 • Dimant, E & Tosato, G (2017). CAUSES AND EFFECTS OF CORRUPTION: WHAT HAS PAST DECADE’S EMPIRICAL RESEARCH TAUGHT US? A SURVEY .Journal of Economic Surveys, Vol. 32, No. 2, pp. 335–356.
 • Epaphra, M. & John Masswe, J (2017). The Effect of Corruption on Foreign Direct Investment: A Panel Data Study. Turkish Economic Review, 4(1), pp.19-54.
 • Freud, S (1953). Abriss der Psychoanalyse, Das Unbehagen in der kultur, Frankfurt am Main.
 • Huhta, A (2012). Property Crime and Income Inequality in Finland, Aalto University School of Economics, pp.1-55.
 • Johnson, A (2004). BUREAUCRATIC CORRUPTION, MNEs AND FDI. Doctoral Candidate in Economics.
 • Lauridsen ,J.T & Zeren, F & Ari ,A (2013). A Spatial Panel Data Analysis of Crime Rates in EU. Department of Business and Economics, University of Southern Denmark.
 • Lho, K & Cabuay, J (2005). Corruption in the Korean public and private sectors,In Nicholas Tarling (Ed.), Corruption and Good Governance in Asia,, New York, Routledge.
 • Merton, R (1968). On Theorical Sociology, N.Y: The Free Press.
 • Nunley,J.M & Seals, R & Zietz, J (2013). The Impact of Macro Economic Condition on Property Crime, Aubum University Department of Economics Working Paper Series, pp. 2- 15.
 • Neumayer, E (2005). Inequality and Violent Crime: Evidence from Data on Robbery and Violent Theft. Journal of Peace Research, 42(1), pp.101-112.
 • Riesman, D & Denny, R & Glazer, N (1974). Die Einsame Masse, Eine Untersuchung der wandlungen Des Amerikanischen Charakters, Hamburg,
 • Seldadyo, H & Haan, J (2006). The Determinants of Corruption: A Literature Survey And New Evidence. Paper Prepared For The 2006 EPCS Conference, Turku, Finland,
 • Tamayo, A.M & Chavez, C & Nabe, N (2013). Crime and Inflation Rates in the Philippines: A Co-integration Analysis. International Journal of Economics, Finance&Management,2(5), pp.380-385.
 • Theophilus, O.AkinboEsq (2009).Understanding Economic & Financial Crimes EFCC/NYSC Integrity Club.
 • Thiankolu, M (2009). The Anti–Corruption And Economic Crimes Act,2003; Has Kenya Discharged her Obligations to HerPeoples and the World? LL.B. (Hons.) Nairobi.