طراحی شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز / گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

عدم‌اطمینان اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همواره محل بحث‌ و توجه پژوهشگران، سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران بوده، اما آنچه از نظر مغفول مانده سنجش عدم‌اطمینان اقتصادی با محوریت سرمایه‌گذاری خارجی است. بنابراین هدف پژوهش طراحی شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری از طریق شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه کشور بزرگ دارنده ذخایر گاز تعیین شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از داده‌های سالانه دوره زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ از کشورهای روسیه،‌ ایران و قطر ، متغیرهای اقتصادی موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته قابل دسترس در پانل دیتا مدل‌سازی و شناسایی شدند. طبق نتایج، رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره، ارزش بازار سهام و بازبودن تجاری اثر معناداری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. پس از تعیین متغیرهای اثرگذار، با استفاده از داده‌های ماهانه و فصلی برای حداکثر دوره زمانی در دسترس، معیار بهینه نوسانات آنها پس از برآورد انواع مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون و تصریح مدل بهینه برای هر متغیر اندازه‌گیری شد. سرانجام با استفاده از معیارهای بدست آمده و وزن‌دهی مبتنی بر نتایج مدل پانل، شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری برای هر کشور ساخته شد. طبق نتایج، روند نوسانات شاخص مزبور به وضوح نوسانات ناشی از تحولات اقتصادی در کشورها و انطباق آن با سیاست‌های کلان اقتصادی، پولی و مالی اتخاذشده توسط دولتمردان را نشان می‌دهد، بطوریکه مقایسه تجربیات کشورها و نتایج حاصله می‌تواند راهنمای مفیدی برای سیاست‌گذاران کشورمان باشد، همچنین مقیاس مناسبی برای ارزیابی وضعیت عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری کشورها توسط سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و پژوهشگران در سطح کلان و خرد ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Investment conditions uncertainty index

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Abbasian 1
  • Tahmaseb Mazaheri 2
  • Saied Sehhat 3
  • Mehri Akbari 4
1 Associate Professor in Economics, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Administration & Insurance, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University
4 Ph.D. Candidate / Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Economic uncertainty and foreign investment have always been the focus of researchers, policymakers and investors, but what has been overlooked is the measurement of economic uncertainty with a focus on foreign investment. Therefor the purpose of this study is to design an investment conditions uncertainty index by identifying the economic factors affecting FDI inflows in the largest owners of gas reserves including. For this purpose, first the economic variables affecting foreign direct investment are modeled and identified using annual data from 1997 to 2017 of Russia, Iran and Qatar and the Feasible Generalized Least Squares method in the data panel. According to the results, GDP growth, inflation, real interest rate, stock market capitalization and trade openness have significant effect on foreign direct investment. After identifying influential variables, using monthly and seasonal data for the maximum available time period, after estimating the types of GARCH models and determining the optimal model for each variable, the optimal criterion of their fluctuations is calculated. Finally, using the obtained criteria and weighting based on the results of the panel model, Investment conditions uncertainty index for each country is constructed. According to the results, Trend of mentioned index clearly shows the fluctuations due to economic changes in different countries and its compliance with macroeconomic, monetary and fiscal policies adopted by governments, so that, it can be a useful guide for our country's policymakers, It also provides an appropriate scale for assessing the uncertainty of countries by policymakers, investors and researchers at macro and micro level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment conditions uncertainty index
  • foreign direct investment
  • Panel data
  • Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastisity