سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازارهای سهام با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری (مطالعه موردی؛ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا , حسابداری, دانشکده علوم انسانی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

مطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است. داده های مورد نظر از طریق سایت رسمی سازمان اپک و آرشیو شاخص های بورس اوراق بهادار هر یک از کشورهای مورد مطالعه از ابتدای سال 2012 تا پایان نیمه اول سال 2018 و بصورت ماهیانه گردآوری و با استفاده از مدل های همبستگی، مدل GARCH-BEKKدو متغیره و آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سرریز نوسانات قیمت نفت اپک بدون محاسبه شکست ساختاری، بر بازارهای سهام کشورهای مورد نظر اثر گذار است. اما زمانی که از شکست ساختاری استفاده شود، نتایج متفاوت خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نیز نشان می دهد که ارتباط علی- معلولی بین قیمت نفت اپک و شاخص بورس تهران وجود ندارد ولی در برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و بحرین، قیمت نفت در وقفه های مختلف زمانی، علت تغییرات شاخص بازار سهام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spillover between OPEC oil Price and Equity Markets Considering Business Cycles and Structural Breakdown (Case study; GCC Countries and Iran)

نویسندگان [English]

  • morteza bavaghar 1
  • Mahdi faghani 2
  • Mohammad Hossein Ranjbar 3
1 department of accounting Faculty of Humanities, Islamic azad university, Zahedan Branch. zahedan. Iran
2 department of Accounting, Faculty of Humanities, Systan and balouchestan university, zahedan. Iran
3 Department of Accounting and Finance, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Studying the spillover between markets is an important and controversial topic in the financial field. The purpose of this study was to investigate the spillover between OPEC oil prices and the stock market of Iran and GCC countries considering trade cycles and structural failure. The data were collected monthly through the OPEC official web site and the archives of each of the countries listed on the stock exchange index from the beginning of 2012 until the end of the first half of 2018, using bivariate GARCH-BEKK, correlation models and Granger Causality test. The results show that the spillover of OPEC oil price volatility without affecting structural breakdown affects the stock markets of the target countries. But when it comes to structural failure, the results will be different. The results of Granger Causality test also show that there is no causal link between OPEC oil price and Tehran Stock Exchange index, but in some of GCC countries such as Saudi Arabia and Bahrain, oil prices at different intervals is due to changes in the stock market index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spillover
  • OPEC Oil Prices
  • Business Cycles
  • Structural Failure
  • Equity Markets